Građanski aktivizam

Aktivisti, tokom ulične akcije “Da li su nam rijeke krive?”: “Krajnji cilj nam je da područje Maglaja ne bude izloženo rizicima od poplava”

Aktivisti za zaštitu i uređeno korito rijeke Bosne i njenog priobalja, okupljeni u inicijativi „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ danas su su se u Maglaju družili sa sugrađanima na Uličnoj akciji simboličnog naziva "Da li su nam rijeke krive".

„U skladu sa zvaničnim informacijama koje je Grupa u prvoj polovine godine dobila iz Sarajeva, od nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save, upoznali smo građane, dijeljenjem promotivnih letaka i u razgovorima, da Agencija u 2021. godini za područje Općine Maglaj nije imala zahtjeva za vađenje materijala iz vodotoka, pa shodno tome nije sklopila nijedan ugovor o vađenju materijala iz vodotoka rijeke Bosne, niti je izdala vodne saglasnosti. Tek u drugoj polovini godine, na osnovu prijedloga iz općine Maglaj, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo obilaze kritične lokacije sa kojih je potrebno ukloniti materijal iz vodotoka na području općine. To su lokalitet iznad gradskog mosta, Omerdino polje, Ulišnjak-Fojnica, ušće potoka Jandrošac nizvodno od gradskog mosta, te ušća rijeka Liješnica i Jablanica“, informacije su iz Grupe o današnjim aktivnostima.

Navode i da ovakvim i sličnim aktivnostima nastoje potaknuti nadležne da u većoj mjeri uvažavaju njihove stavove, sugestije i prijedloge koji će onemogućiti nelegalnu eksploataciju minerela iz korita rijeke Bosne, vodnog i poljoprivrednog zemljišta uz njenu obalu.

Ističu svoje pozitivno iskustvo angažovanošću Federalnog vodnog inspektorata, čiji predstavnici su u više navrata pokazali kooperativnost i nastojanja da pomognu da se spriječi nelagalno šljunčarenje, a zadovoljni su i uspostavljenom saradnjom sa Agencijom za vodno područje Save.

„Sve to ima za cilj da se, u mjeri u kojoj je to moguće, spriječi nelegalna eksploatacija šljunka i uvede red u oblasti uređenja korita rijeke Bosne i rijeka drugog reda, te zaštiti biljni i životinjski svijet u njima. Krajnji cilj nam je da područje Maglaja ne bude izloženo rizicima od poplava kako je to bilo svih ovih prethodnih godina. Ne mali uticaj za te nevolje stanovnika naše općine imala je i nekontrolisana eksploatacija minerala iz rijeka“, riječi su člana Grupe Zumre Gušo.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije