NGG „Da se ne ponovi maj 2014.“ - kampanja borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava

Da li je Dobojlijama samo nada preostala?

U grupi „Da se ne ponovi maj 2014.“ kažu da će Republička i gradska inspekcija Doboj i dalje ostati nijeme na nezakonite i po život građana ovog područja opasne pojave, dok će Dobojlije sa strahom gledati u nebo pri svakim narednim obilnijim padavima, nadajući se da sljedeće poplave koje će ih pogoditi ipak neće biti katastrofalnih razmjera, kao što su bile one u maju 2014. godine, koje su odnijele 11 ljudskih života i nanijele 172 miliona maraka materijalne štete.

Za vodne inspektore, koji su nadležni za inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odredbi Zakona o vodama, nije sporno što su u blizi korita rijeke Bosne na vodoplavnom gradskom području izgrađeni objekti, deponovan materijal i izvedeni drugi radovi koji su Zakonom o vodama zabranjeni. Vodna inspekcija neće da spriječi nezakonitu gradnju, da ukloni bez saglasnosti i odobrenja deponovan materijal na više lokacija sa obje strane rijeke Bosne i da naloži JU “Vode Srpske” da prestanu davati saglasnosti za gradnju i produžavati saglasnosti za izgrađene objekte na vodoplavnom području.

Takav zaključak nametnuo se grupi građana „Da se ne ponovi maj 2014.“ nakon odgovora koji su dobili od Vodne inspekcije na njihove inicijative, podnesene krajem oktobra 2020.

Ova grupa je, naime, Vodnoj inspekciji, nadležnoj za inspekcijski nadzor nad izvršenjem odredbi Zakona o vodama,  podnijela inicijative za sprečavanje gradnje i deponovanja materijala na vodoplavnom području, za uklanjanje deponovanog materijala i izgrađenih objekata sa vodoplavnog područja. Kao i zahtjev za utvrđivanje odgovornosti zbog zakonom zabranjene višegodišnje gradnje i deponovanja materijala na vodoplavnom području.

Ubjeđeni su, kažu, da će Republička i gradska inspekcija Doboj i dalje ostati nijeme na nezakonite i po život građana ovog područja opasne pojave, dok će Dobojlije sa strahom gledati u nebo pri svakim narednim obilnijim padavima, nadajući se da sljedeće poplave koje će ih pogoditi ipak neće biti katastrofalnih razmjera, kao što su bile one u maju 2014. godine, koje su odnijele 11 ljudskih života i nanijele 172 miliona maraka materijalne štete.

Jer im je, sa ovako neodgovornom i korumpiranom vlašću i institucijama, koja ne čini ništa da bi spriječila ponavljanje katastrofe, samo nada i preostala.

„Republička uprava za inspekcijske poslove dostavila nam je odgovor, kojeg je potpisao glavni republički vodni inspektor, iz koga smo zaključili da ne prihvataju naše inicijative, te da će nastaviti sa praksom nevršenja inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredbi Zakona o vodama koje se odnose na zabranu gradnje i deponovanja materijala i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata i deponovanog materijala sa vodoplavnog područja. I da će nastaviti da, umjesto provođenja zakona i javnog interesa, i dalje štite privatne i koruptivne interese i svojim nečinjenjem doprinositi ugroženosti i nezaštićenosti grada Doboja i drugih područja od poplava“ – reagovali su, razočarani ovakvim stavom nadležnih institucija, iz ove neformalne grupe građana iz Doboja.

Svoje zaključke, grupa bazira na navodima iz odgovora inspektorata. Između ostalog da su, na njihovu inicijativu izvršili obilazak i lijeve i desne obale Bosne i vodoplavnog područja ali da nisu utvrdili ništa nezakonito, sporno ili problematično, čime se, po grupi, nastoji opravdati sve što je nelegalno. Priznanje inspekcija da su kod Doboja na vodoplavnom području izgrađene dvije betonare, ali da imaju odobrenja kao privremeni objekti koje je izdala lokalna administracija za Grupu je samo prebacivanje odgovornosti.

„Ono što je za nas sporno je da istovremeno ne utvrđuju da ovi objekti po Zakonu o vodama uopšte nisu mogli biti izgrađeni na vodoplavnom području i da zakon ne poznaje privremene objekte. Uostalom, ne mogu se betonara, benzinska pumpa i drugi ma vodoplavnom području izgrađeni objekti ukloniti prije i vratiti poslije visokog vodostaja voda. Sporno je i što Inspektorat ne kaže da pokreće ili će pokrenuti postupak za poništavanje odobrenja za građenje i da ne utvrđuju odgovornost JU „Voda Srpske“, koje su vjerovatno dale saglasnost za gradnju ovih i većine drugih objekata“, konstatuje u ime Grupe predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović.

Dodaje da su poražavajuće konstatacije Inspektorata iz odgovora da su nadležni samo za kontrolu gradnje i izvođenje drugih radova na vodoplavnom području u toku njihove gradnje ili izvođenja, a da nisu nadležni za uklanjanje izgrađenih objekata na vodoplavnom području.

„Kada iznose tvrdnju da je za to nadležna urbanističko-građevinska inspekcija Grada Doboj“, kaže Dejanović, „namjerno zaboravljaju i zanemaruju da su bili obavezni i nisu postupali u vrijeme gradnje ovih objekata i da su u skladu sa odredbom člana 203 Zakona o vodama nadležni da zajedno sa urbanističko-građevinskom inspekcijom narede uklanjanje izgrađenih objekata sa vodoplavnog područja.“

„Osim toga, propustili su da navedu većinu ostalih spornih lokacija i objekata na vodoplavnom području, kao što su više desetina objekata na Buvljoj pijaci, objekti šljunkara i prevoznika „Josipovića“, „Đurkovića“ i Komunalnog preduzeća „Progres“, deponovani materijal na lokaciji „Dušanić“ i kod Tržnog centra „Belamioniks“ i drugi“ – konstatuju iz grupe „Da se ne ponovi maj 2014.“, nezadovoljni odgovorom iz Inspektorata Republike Srpske.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije