Građanski aktivizam

Da li je na pomolu iskorak u rješavanju problema održavanja i upravljanja zgradama u Vitezu?

Nakon nedavno održanog sastanka neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“ sa šefom općinske Službe i načelnikom općine Vitez, na kojem je grupa dobila podršku svojim ciljevima, protekle sedmice grupa je održala sastanak sa članovima nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća Vitez stan, na čelu sa Kristijanom Kulićem i direktorom ovog preduzeća Draganom Marinom.

Sastanak je bio prilika da se otvoreno porazgovara o problemima u provođenju Zakona o upravljanju i održavanju stanova u Vitezu, dosadašnjim aktivnostima ove grupe građana i njihovim zahtjevima koje su uputili Općini Vitez, kao Inicijativu.

Da podsjetimo, upućena  inicijativa sadrži sljedeće zahtjeve:

  • Da općinska uprava, kao osnivač prinudnog upravitelja JSP Vitez stan, donese zaključak kojim se nalaže direktoru JSP Vitez stan da etažni vlasnici imaju uvid o stanju na računima i svim aktivnostima i planovima JSP Vitez stan svaki mjesec putem izvješća koji bi bili postavljeni na oglasne ploče u ulazima u zgrade, bez obzira na troškove ove aktivnosti.
  • Da nadležna općinska Služba predloži kriterije i način raspodjele sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije objekata zajedničkog stanovanja koje bi općinsko Vijeće razmatralo na jednoj od narednih sjednica.
  • Da se osiguraju sredstva u proračunu općine Vitez za 2021. g. za sufinanciranje velikih radova na zgradama. Predlažemo da se za ovu godinu izdvoji minimalno 50.000 KM za ovu namjenu kako bi se na nekoliko zgrada mogla uraditi rekonstrukcija – popravci krova i fasada.

Predsjednik NO JSP Vitez stan, Kristijan Kulić, je istakao da je novi saziv nadzornog odbora ovog preduzeća zatekao određene probleme, kako administrativne tako i tehničke prirode.

„Uz mnogo truda i napora, velika većina problema je riješena. Također, komunikacija sa etažnim vlasnicima je bila otežana, te smo otvorili Facebook stranicu, kako bi olakšali komunikaciju.

Moram naglasiti da je rad Nadzornog odbora kao i samog poduzeća potpuno transparentan, te da etažni vlasnici putem svojih izabranih predstavnika mogu dobiti na uvid stanje uplata i isplata u prostorijama poduzeća. Ovdje bih naglasio „izabranih predstavnika“, te pozivam one etažne vlasnike koji to još nisu učinili, da to u što skorijem roku učine, kako bi mogli aplicirati na projekte za sanaciju ili rekonstrukciju svog dijela zgrade. Napominjem da su to i zakonski dužni učiniti. Osim toga, pozivam i sve etažne vlasnike da nam daju povratne informacije o tekućim problemima putem Facebook stranice ili na telefon poduzeća“, istakao je Kulić.

UZROK PROBLEMA???

Problemi upravljanja i održavanja zgrada u Vitezu traju skoro desetljeće. I mora se priznati da se stanje u ovoj oblasti popravlja u zadnjih godinu-dvije. Uglavnom zbog toga što je proces upravljanja i održavanja zgrada kontinuirano bio netransparentan, na granici ili protiv Zakona, popraćen aferom smjene bivše direktorice, tako da su etažni vlasnici bili uskraćeni za osnovna prava u ovoj oblasti i suočeni sa izostankom dvosmjerne komunikacije, izvještavanja o stanju na računima stanara i o planiranju velikih radova. Nepovjerenje i netransparentan rad prinudnog upravljača uzrokovalo je da je vrlo malo stanara izabralo svoje predstavnike ulaza i zgrada, što je dužnost etažnih vlasnika, izostalo je  aktivno učešće etažnih vlasnika u procesu održavanja zgrada i stvorena je percepcija u javnosti da se ništa ne radi, da je cijeli proces na ivici Zakona.

Direktor JSP „Vitez stan“ Dragan Marin je naveo da je prioritet da etažni vlasnici izaberu predstavnike ulaza i zgrada, ta da će komunikacija sa predstavnicima zgrada biti potpuno transparentna i po pitanju stanja na računu, dugovanja, planiranja i problema u održavanju.

„Jedan dan u tjednu će ured JSP Vitez stan biti otvoren za rad sa predstavnicima zgrada i etažnim vlasnicima oko svih pitanja upravljanja i održavanja stanova i poslovnih objekata, a da svaki radni dan etažni vlasnici mogu uplatiti naknade ili dugovanja. Dogovor oko velikih radova na zgradama  će biti samo sa predstavnicima zgrada koje su spremne izdvojiti dio/procenat vlastitih sredstava, a zatim zajedno se obratiti općini sa zahtjevom za sufinanciranje velikih radova iz sredstava koje je općina planirala u proračunu .Također, samo pod tim uvjetima možemo zajedno aplicirati za sredstva za sufinanciranje prema višim razinama vlasti, županijskim i federalnim“, rekao je Dragan Marin

Član NGG Trebamo da znamo Miroslav Petrović ističe da je proces upravljanja zgradama od početka bio netransparentan, bez šire kampanje nadležnih  o važnosti cijelog procesa, pravima i obvezama svih u lancu upravljanja zgradama, što je rezultiralo da Vitez izgleda jako loše  nakon desetljeća plaćanja naknada.

„Nitko nije preuzimao odgovornost, za probleme u ovoj oblasti, odgovornost se  prebacivala na etažne vlasnike, da su pasivni i nezainteresirani za ovaj proces. Od kako je pokrenuta kampanja od strane grupe „Trebamo da znamo“, ova tema je aktualna u razgovorima građana, nešto se pomjerilo sa mrtve točke, predstavnici zgrada sada mogu po zahtjevu dobiti sve podatke o uplatama i dugovanjima, nekoliko predstavnika zgrada i ulaza su pokrenuli aktivnosti na planiranju većih popravki –prije svega krovova,  ali bez javnog pritiska etažnih vlasnika i njihovih predstavnika  na odgovorne iz općinske uprave teško će biti većeg napretka , vidljivog u praksi“, rekao  je Petrović i dodao:

„S toga pozivamo etažne vlasnike i vlasnike poslovnih objekata da, prije svega, izaberu svog predstavnika ulaza i zgrade, obavještavamo ih da imaju pravo da traže sve podatke o uplatama i dugovanjima od direktora Marina, te da se aktivno uključe i daju svoj doprinos za što transperentniji procesu upravljanja zgradama u našem gradu što će rezultirati da nam zgrade budu uvjetne a grad ljepši.“

ZAKLJUČCI SA SASTANKA

Nakon više od dva sata vrlo konstruktivne rasprave i diskusije doneseni su zajednički zaključci:

  • Grupa građana Trebamo da znamo, direktor i NO Vitez stana će pokrenuti još jednom kampanju prema etažnim vlasnicima da se što više etažnih vlasnika uključi u cijeli proces aktivno, a kao prva obaveza da izaberu svog predstavnika ulaza ili zgrade. Naime, sva komunikacija u smislu traženja stanja na računu, problemi i planovi održavanja moraju biti na relaciji: izabrani predstavnik – direktor JSP Vitez stana. Svakako, dogovoreno je, a to je i bila dosadašnja praksa novog direktora, da svaki etažni vlasnik može putem zahtjeva zatražiti stanje svog računa, ali da podatke o nekom drugom etažnom vlasnika iz svoje zgrade ili ulaza ne može dobiti. Predstavnici zgrada su te osobe koje mogu dobiti na uvid sve podatke propisane Zakonom.
  • Predsjednik nadzornog odbora je predložio da samo zgrade koje imaju svog predstavnika mogu aplicirati za sredstva sufinansiranja velikih radova (krovova, fasada,) od strane općine Vitez, a da pri tom moraju obezbjediti dio vlastitih sredstava za te radove. Koliki procenat trebaju izdvojiti stanari bi trebalo biti definirano kroz kriterije koje bi općina, zajedno sa JSP Vitez stan, trebala definirati, a to je jedan od zahtjeva neformalne grupe građana u Inicijativi upućenoj općini. Općina je za ovu godinu planirala u proračunu 80.000 KM u stavci za energetsku efikasnost, a do sada je utrošeno samo 14.000 KM. Iz planiranih sredstava mogu se raditi i veliki radovi na zgradama – popravke krovova i fasada.
  • Dogovoreno je da svaki predstavnik ulaza i zgrade može dobiti, po zahtjevu, stanje na računu, iznos troškova i dugovanja, te da se o svim problemima, planovima i radovima dogovaraju predstavnik zgrade i direktor JSP Vitez stan. Prema posljednjim podacima dobivenim od direktora Marina, trenutno u Vitezu 42 ulaza su izabrali svog predstavnika, a nekoliko je predstavnika zgrade.
  • Općina Vitez je pokrenula finansiranje nadogradnje na postojeći softver , redovnog održavanja, kako bi do kraja ove godine cijeli sustav bio operativan za sve tražene podatke stanara.

NAREDNE AKTIVNOSTI GRUPE?

U narednom periodu grupa će intezivirati aktivnosti u dva pravca. Prvi, da pozovu stanare Viteza , koji nisu izabrali svog predstavnika ulaza i zgrade, da to što prije učine, kako bi se što više etažnih vlasnika aktivno uključili u proces održavanja zgrada. A drugi je poziv svim građanima Viteza da podrže zahtjeve Grupe sadržane u Inicijativi koja je upućena općini i općinskoj upravi.

Planirana je ulična akcija na kojoj bi se dijelili materijali o pravima i obavezama stanara i prinudnog upravljača kao i poziv za podršku ciljevima grupe, koji bi povećali transparentnost i komunikaciju na realaciji etažni vlasnici – općina – direktor prinudnog upravljača.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije