Građanski aktivizam

Inspekcija bi da im građani nelegalne šljunkare „serviraju na tacni”

„Problem predstavlja i činjenica da nam je potrebno više podataka od dobijenih, da je efikasna i učinkovita prijava ako bi zatekli lice ili više njih sa mašinama u vrijeme eksploatacije.“ – navodi se u odgovoru Federalnog vodnog inspektorata na prijavu građana o nelegalnoj eksploataciji šljunka.

Neformalnoj grupi građana okupljenoj oko inicijative „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne u Zavidovićima i Žepču“ obratili su se mještani Želeće u općini Žepče, sa sumnjama da se na području njihovog naselja vrši nelagalna eksploatacija šljunka, za što su u vidu dokumentacije dostavili fotografije iskopanog šljunka.

Riječ je o deponiji neutvrđene količine šljunka na zemljištu u blizini rijeke Bosne, koje prema tvrdnjama Želećana nije legalni lokalitet za vađenje materijala iz vodotoka i priobalja. Mještani su naveli da iskop vrši privredno društvo iz Žepča i da je, prema njihovim informacijama, zemljište gdje se vrši iskop šljunka u vlasništvu tog privrednog društva, ali da preduzeće nema odobrenje i saglasnost nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save za iskop šljunka.

Službenim putem, od nadležnog Federalnog vodnog inspektorata zatražena je provjera činjenica i  postupanje, sa zahtjevom da se, po izvršenoj kontroli, o poduzetim mjerama i utvrđenim činjenicama prilikom inspekcijskog nadzora, Grupa izvjesti, u skladu sa čl. 84 Zakona o inspekcijama FBiH u roku propisanim zakonom.

Ubrzo, odnosno znatno prije isteka zakonom određenog roka za odgovor po ZOSPI, uslijedilo je reagovanje Federalne vodne inspekcije i obavještenje da su izvršene provjere i da je utvrđeno da je deponija izvan područja u nadležnosti ove inspekcije, a da je iskopani šljunak duže vrijeme na naznačenom mjestu.

„Problem predstavlja i činjenica da nam je potrebno više podataka od dobijenih, da je efikasna i učinkovita prijava ako bi zatekli lice ili više njih sa mašinama u vrijeme eksploatacije, te bi u ovom slučaju trebali da se, ukoliko insistirate na prijavi, obratite nadležnom tržnoj inspekciji“ – sažetak je odgovora koji je dobila grupa od Federalnog vodnog inspektorata.

U reakcijama Grupe, na epilog njihove prijave, ističe se da iako ne mogu biti u potpunosti zadovoljni ishodom, ovo ipak predstavlja značajan pomak u odnosu na dosadašnju praksu ignorisanja problema. Odnosno, u odnosu na period kada nije bilo kontrole „građanskih patrola“ u slivu rijeke Bosne na ovom području i animiranja inspekcija kroz inicijative sa terena. Kažu i da će nastaviti sa ovom praksom kontrole dešavanja u slivu rijeke Bosne i njenih pritoka, kako bi se uspostavio kontinuitet efikasnijeg praćenja stanja na terenu i reagovanja na uočene nepravilnosti u ovoj oblasti.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije