Građanski aktivizam

Istraživanje: Samo 2% studenata prijavljuje korupciju koju uoči ili doživi

Na press konferenciji, u Sarajevu, danas, 11.8., Centar za razvoj omladinskog aktivizma (CROA) predstavio je istraživanje o percepciji korupcije među studentima, koje je dio projekta „Mladi protiv korupcije – nemoj biti najslabija karika“. Prenosimo najznačajnije dijelove ovog istraživanja, provedenog tokom juna i jula ove godine, na 600 studenata Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

Skoro svaki drugi student ili 47 posto njih vjeruje da je korupcija prisutna na fakultetima, ali da su to izolovani slučajevi u kojima učestvuje relativno mali broj ljudi. Istovremeno – četiri petine ispitanika (80%) nije prijavilo slučaj korupcije s kojim su se sreli na fakultetu jer su smatrali da neće biti preduzete adekvatne aktivnosti koje bi vodile krajnjem razrješenju slučaja –  2 posto studenata prijavljuje korupciju koju uoči ili doživi.

Skoro dvije petine ispitanika (38%) smatra da korupcija postoji na fakultetu kojeg pohađaju. Percepcija ispitanih studenata je da je korupcija na Univerzitetu u Sarajevu najprisutnija na Farmaceutskom (50%), Medicinskom (59%) i Pravnom fakultetu (60%), dok ispitanici iz Istočnog Sarajeva  smatraju da su to Filozofski (52%) i Ekonomski fakultet (50%).

Pri tome, 46% studenata smatra da je u korupciju na njihovom fakultetu uključena nekolicina zaposlenih, 25% ispitanih studenata smatra da je u koruptivne radnje uključena većina zaposlenika/ca. Slijede oni koji su smatrali da je rijetko koji zaposlenik sa njihovog fakulteta uključen u korupciju (14%). Oni koji smatraju da su korupcijom na njihovom fakultetu obuhvaćeni gotovo svi zaposlenici vrlo su rijetki (2%).

Istraživanje pokazuje da, osim 2 posto studenata koji su spremni prijaviti korupciju, ostali to ne rade  zbog straha od odmazde (60%); jer misle da ništa neće biti preduzeto (54%) i jer vjeruju da na kraju neće doći do sankcionisanja odgovorne osobe (41%).

Istraživači ističu da 35% ispitanika kaže ne zna na koji način i kome da prijavi korupciju, 25% smatra da to nije uobičajeno, a 19 posto ispitanika nisu znali ili željeli odgovoriti na ovo pitanje!

Razlog za ovakav odnos prema korupciji je možda i to što za koruptivne radnje najčešće saznaju iz druge ruke, ali je optimisitčno da je većina ispitanika spremna biti dio aktivne borbe protiv korupcije.

Studenti najčešće na fakultetu koji pohađaju prepoznaju dobijanje ocjene na osnovu rodbinskih i prijateljskih veza, (67%). Slijedi dobijanje ocjene za novac ili neku drugu naknadu, koje značajno češće prepoznaju studenti sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu nego njihove kolege sa Univerziteta u Sarajevu (58% naprema 43%).

Polovina studenata sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu (50%) i Univerziteta u Sarajevu (28%) upoznata je i sa slučajevima uslovljavanja izlaska na ispit kupovinom knjiga.

U sljedećoj grupi su: prijem na fakultet mimo objavljenih kriterija i procedura, koje navodi 41% studenata koji smatraju da je korupcije prisutna na njihovom fakultetu i nezasluženo brzo napredovanje u akademskoj karijeri nastavnika i saradnika koji se bave politikom (36%).

Tu si i izbor za asistente i nastavnike djece profesora, koja to inače ne zaslužuju (27%), neki drugi oblik nezasluženog dobijanja ocjene (25%) i davanje potpisa i omogućavanje izlaska na ispit studentima koji nisu ispunili uslov (za novac, neku drugu naknadu ili na osnovu veza) (24%.).

Koruptivne radnje studentie su najčešće morali preduzimati da bi položili ispit/dobili pozitivnu ocjenu (37%). Studenti sa Univerziteta u Sarajevu skoro u istoj mjeri su ih koristili da bi dobili potpis profesora/asistenta (30%), a nešto rjeđe da bi upisali dodiplomski studij kao redovni student (23%), te izašli na ispit (18%). Studenti sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu su, nakon polaganja ispita, koruptivne radnje najčešće morali koristiti za osiguranje izazaka na ispit (34%)

Dvije petine studenata koji smatraju da je na njihovom fakultetu korupcija prisutna spremno je napisati i proslijediti nadležnim organima anonimnu prijavu, a jedna petina bi svoju prijavu konkretnog slučaja i potpisala.

Skoro petina studenata (18%) bi se javno angažovalo u suprotstavljanju korupciji. Pri tome, većina svih studenata (86%) smatra da studenti trebaju biti uključeni u komisiju/tijelo koja procesuira prijave korupcije na fakultetima.