U fokusu

Izmjena Zakona o šumama KS predviđa novčanu kaznu od 5.000 do 10.000 KM

U obraćanju zastupnicima Skupštine KS, predsjednik Udruženja “Eko akcija” Anes Podžić je izrazo bojazan da predložene izmjene zakona nisu od pomoći jer se šume KS nemilosrdno uništavaju.

Ministar privrede KS ADnan Delić je obrazložio da, u skladu sa navedenim, nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS, u cjelosti je ukinuta naknada za općekorisne funkcije šuma koju su bili dužni plaćati svi poslovnih subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području KS.

– S druge strane, a kako bi se osiguralo finansiranje aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu i unaprjeđenje stanja šuma i šumskog zemljišta predviđeno je da se za ove namjene osiguraju finansijska sredstva iz Budžeta KS u rasponu od 0,5 do 2 posto od poreznih i neporeznih prihoda u Budžetu za prethodnu godinu – kazao je on.

Intencija zakona je i organizacija zaštite šuma i kaznene politike. Kako bi se osigurala adekvatna neposredna zaštita šuma od protupravnih aktivnosti, predviđeno je da čuvari šuma počiniocima prekršaja u šumi na licu mjesta izdaju prekršajni nalog, što predstavlja značajnu novinu u odnosu na prethodni Zakon.

Također, kaznena politika Zakona predviđa i da ukoliko čuvari šuma ne bi provodili aktivnosti na zaštiti šuma, odnosno blagovremeno ne bi obilježavali i evidentirali štete i poduzimali dalje radnje, korisnik šuma je dužan nadoknaditi štetu i istu uplatiti u Budžet KS na osnovu Rješenja šumarskog inspektora, te prekršajno odgovarati kao pravno lice.

– Dakle, kaznenim odredbama ovog Zakona predviđeno je da prekršajno odgovara i čuvar šuma, korisnik, ali i odgovorna osoba, odnosno direktor preduzeća, koji će biti sankcionisani ukoliko ne rade po zakonu, a što do sada nije bilo primjenjivo odnosno nije bilo moguće – naveo je Delić.

Novčana kazna se kreće u iznosu od 5.000 do 10.000 KM za prekršaj korisnika šuma ili drugi pravni subjekt ukoliko, na primjer, pokreće drvo, dijelove stabala i grane ili stavlja u promet drvo koje nije žigosano i snabdjeveno otpremnim iskazom, ili pak stavlja u promet nedrvne šumske proizvode bez odobrenja i otpremnog iskaza.

Trenutno se u Tužilaštvu KS vodi nekoliko krivičnih postupaka protiv čuvara šuma, a šteta je ogromna.

KJP “Sarajevo-šume” dužne su od dana početka primjene Zakona, čuvare šuma koji su bili zaposleni u Upravi za šumarstvo na poslovima neposredne zaštite šuma preuzeti i rasporediti bez javnog oglašavanja, a u skladu sa njihovom stručnom spremom i radnim iskustvom. Tim povodom će biti zaključen sporazum između Ministarstva i KJP “Sarajevo-šuma” .

Vlada će donijeti odluku o prijenosu imovine u vlasništvu KS koja je potrebna za obavljanje poslova neposredne zaštite šuma od KJP „Sarajevo-šume“.”

U obraćanju zastupnicima Skupštine KS, predsjednik Udruženja “Eko akcija” Anes Podžić je izrazo bojazan da predložene izmjene zakona nisu od pomoći jer se šume KS nemilosrdno uništavaju.

Smatra da su u pitanju tek kozmetičke izmjene Zakona o šumama, koje neće voditi nužnoj transformaciji javnih politika.

– I ova garnitura vlasti kao i prethodne, utvrđuje trasu ka potpunom uništenju šuma kao prirodnih vrijednosti, javnog dobra a u interesu komercijalne gradnje koja će donijeti propis samo odabranim biznis krugovima. Kao primjer je naveo je već najavljene projekte na Bjelašnici, gradnja fudbalskog stadiona, dvorane, i to u vodozaštitnoj zoni na šumskom zemljištu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije