"Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne" - neformalna grupa građana Doboja, Modriče, Vukosavlja i Šamca

Kada će Srpska izvaditi glavu iz pijeska?

Područje Osječana kod Doboja nakon-rada šljunkara - snimak od 9 III 2021
Neformalna grupa građana „Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne“, uputila je otvoreno pismo javnosti Republike Srpske, koje prenosimo u cjelosti.

Traj­no uni­šta­va­nje riječ­nog ko­ri­ta i pri­o­ba­lja, te us­kra­ći­va­nje  bu­dže­ta Republike Srpske za mi­li­o­ne maraka ne­pla­će­nih na­dok­na­da, sa­mo su ne­ke od po­slje­di­ca ne­le­gal­nog i nekontrolisanog is­ko­pa­va­nja šljun­ka u slivu rijeke Bosne.

Šlju­nak  iz riječ­nih ko­ri­ta pred­sta­vlja­ja jav­no do­bro Re­pu­bli­ke Srpske. U bi­zni­su u ko­me se, i kad se, po­slu­je po za­ko­nu, okre­ću ogrom­ne pa­re (dnev­na za­ra­da šljun­ka­ra mje­ri se hi­lja­da­ma maraka), na­dok­na­de dr­ža­vi su – mi­ni­mal­ne.

Odmah u startu želimo da kažemo, da nemamo ništa protiv ljudi koji se ovim poslom bave časno i odgovorno.

S dru­ge stra­ne, po dr­ža­vu, a i građane, mno­go ve­ću opa­snost pred­sta­vlja­ju oni ko­ji se vo­de de­vi­zom „ko­paj i bje­ži”.

To­ko­vi ogrom­nih su­ma nov­ca za­ra­đe­nog ne­le­gal­nom eks­plo­a­ta­ci­jom šljun­ka ta­ko­đe su ne­po­zna­ni­ca, pa mno­gi oprav­da­no za­klju­ču­ju da se nji­me i ku­pu­je ću­ta­nje nadležnih, ko­ji već pre­du­go ne uspije­vaju da iz­na­đu me­ha­ni­zam bor­be pro­tiv ove vr­ste kri­mi­na­la. Na­pro­tiv, ne­do­sta­tak kon­tro­le, ne­u­spje­šno iz­na­đe­na si­stem­ska rje­še­nja u ovoj obla­sti, ali i bla­ga ka­zne­na po­li­ti­ka za one ko­ji kr­še za­kon, idu na­ru­ku svi­ma ko­ji to i či­ne.

U septembru prošle godine predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na Okruglom stolu koji smo organizovali u Doboju je potvrdio da se šljunkarima više isplati da plate kaznu nego da legalno prijave svoj rad. Naše pitanje je – da li se nešto poduzima po ovom pitanju? Možda bi i oni koji se bave ovim poslom nelegalno počeli da ulaze u legalne tokove kada bi se za to stvorili preduslovi?

Takođe, od ministarstva smo dobili podršku za našu inicijativu – odnosno da se prilikom izrade novog Zakona o vodama RS uvrsti naš prijedlog da JU Vode RS takođe dobiju nadležnost da izriču kazne nesavjesnim šljunkarima.

Do tog dana je na snazi aktuelni zakon i apelujemo da se on počne ažurnije primijenjivati!

Kada je riječ o Inspektoratu RS, odnosno Vodnoj inspekciji – čitali smo u medijima da nemaju dovoljno zaposlenih, odnosno imaju jednocifren broj inspektora zaduženih za ovu oblast u cijeloj RS? Zašto nemate? Zašto ne zaposlite još 30-40 ljudi? Nema novca – pa naplatite nekoliko kazni i napunite budžet!

Ako je kaznena politika preblaga – obratite se kolegama u Vladi RS, možda vam oni mogu pomoći.

Ali, počnite se baviti svojim poslom pošto su građanima na području Doboja, Šamca, Modriče i Vukosavlja ugroženi životi!

Jer, ak­tiv­no­šću ne­le­gal­nih i nekontrolisanih ko­pa­ča ugro­že­ne su ne sa­mo oba­le rije­ka, već i obližnja na­se­lja. Me­đu­tim, po­sred­na šte­ta ko­ju di­vlji ko­pa­či na­no­se gra­đa­ni­ma, ne­po­vrat­no uni­štavanje eko­si­ste­ma na­ših rije­ka, da­le­ko je ozbilj­ni­ja od one fi­nan­sij­ske. Eko­lo­zi tvr­de da se na naju­gro­že­ni­jim lo­ka­ci­ja­ma za­ti­re cje­lo­kup­na flo­ra i fa­u­na. Ne­sta­ju bilj­ke, ri­be i di­vljač, a iza te­ških ba­ge­ra osta­ju kra­te­ri ko­ji se pre­tva­ra­ju u di­vlje de­po­ni­je.

Poplave, nećemo ni da spominjemo. Svi se sjećaju vrlo dobro maja 2014. godine. Neponovilo se.

A na­čin na ko­ji se nadležni od­no­se pre­ma ne­le­gal­nom i nekontrolisanom šljun­ka­re­nju, upor­no ne rje­ša­va­ju­ći pro­ble­me u ovoj obla­sti, ne mo­že se na­zva­ti dru­ga­či­je ne­go za­bi­ja­njem gla­ve u pijesak.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije