Građanski aktivizam

Naviklo se krasti? Kako privoliti šljunkare da legalno vade šljunak i prodube korito rijeke Bosne?

„Svjesni smo da im je isplativije šljunak vaditi iz korita rijeke besplatno, tj. ilegalno, a mi se zalažemo da se te aktivnosti rade u okviru zakonskih normi, čime legalne šljunkare štitimo od nelagalnih“, navode iz neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“.

Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo je obnovila Javni poziv na pet lokaliteta u općini Maglaj u slivu rijeke Bosne i četiri lokaliteta u slivu rijeke Krivaje u općini Zavidovići, zato što je neophodno čišćenje i produbljivanje korita rijeka radi povećanja proticajnog profila na kritičniim mjestima za moguće poplave prilikom obilnijih padavina.

Za tih devet lokaliteta u dvije općine nije bilo prijava zainteresovanih privrednih društava po javnom pozivu sa kraja septembra prošle godine, tako da su izostali potrebni radovi, u čijem predlaganju su učestvovale lokalne vlasti Maglaja i Zavidovića, kao i nadležni u Agenciji za vodno područje rijeke Save.

“I mi smo učestvovali u prošlogodišnjim aktivnostima predlaganja kritičnih mjesta u općini Maglaj i tokom cijele prošle i ove godine na prigodne načine u akcijama u kojima smo učestvovali smo ukazivali na neophodnost radova i čišćenje korita rijeke Bosne”, kaže članica neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ Zumra Gušo.

Građanski aktivisti koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču smatraju da nadležni za upravljanje vodotokom u saradnji sa lokalnim vlastima trebaju promjeniti praksu po kojoj se ne vrše radovi u koritu rijeka, ukoliko se na javni poziv ne jave zainteresovani šljunkari.  Smatraju da zasigurno postoje druge opcije da se ti radovi izvedu, pa ukoliko nema načina da se preduzeća koja se bave ovom vrstom djelatnosti “privole” i da sa mašinama uđu u korita, očiste ga i prodube i kao nus proizvod izvade i šljunak za svoje potrebe i prodaju, onda da im se plate radovi na čišćenju i produbljivanju korita.

“Svima je poznato da šljunkarska preduzeća nisu prestale da vade, odnosno eksploatišu i prodaju šljunak, koriste ga u procesu proizvodnje i djelatnosti kojom se bave. Ali, imamo utisak da im neprijavljivanje na javne pozive sada više odgovara, pa se pozivaju da im mi svojim aktivnostima onemogućavamo eksploatisanje. Svjesni smo da im je isplativije šljunak vaditi iz korita rijeke besplatno, tj. ilegalno, a mi se samo zalažemo da se te aktivnosti rade u okviru zakonskih normi, čime legalne šljunkare štitimo od nelagalnih“ – riječi su Gušo.

Podsjećamo, na raspisani javni poziv Agencije za vodno područje rijeke Save krajem septembra prošle godine za ukupno 16 lokaliteta u općinama Maglaj, Zavidovići i Žepče javili su se zainteresovani za izvođenje radova na sedam. Ti ugovori prvobitno su važili do 31.12.2021. godine, ali je Agencija produžila vodne saglasnosti, po traženju privrednih društava, zaključno sa 31.05.2022. godine.

Agencija sa sjedištem u Sarajevu je 28.06.2022. godine ponovila javni poziv za devet lokaliteta, za koje nije bilo zainteresovanih preduzeća. Agencija je u Žepču saglasnost za radove produžila do 30.09.2022. godine na pet lokacija. To su lokaliteti „Između gradskog kolskog i željezničkog mosta“, „Naselje Golubinja do ušće Željeznice“, „Naselje Želeća uzvodno od mostova“, „Ušće rijeke Ograjine“ i „Ušće rijeke Papratnice“. Za preostali lokalitet u toj općini „Naselje Begov Han – Ušće Papratnice nizvodno od gradskog mosta“ izvođač radova nije tražio nastavak radova.

Nastavak radova, prema obavijesti Agencije aktivistima neformalne grupe građana, izvođač radova nije tražio i na jedinom do sada aktivnom lokalitetu u Maglaju “Ulišnjak – Fojnica”. U toj općini obnovljenim javnim pozivom obuhvaćeni su lokaliteti „Uzvodno iz gradskog mosta“, „Nizvodno od gradskog mosta“, „Omerdino polje“,  „Ušće rijeke Jablanice“ i „Ušće rijeke Liješnice“.

Vađenje materijala iz vodotoka, odnosno produbljivanje korita rijeke Krivaje u Zavidovićima novim javnim pozivom predviđeni su lokaliteti „Brezik“, „Pjenovac“, „Skroze“ i „Ušće Krivaje i Bosne“.

Osim u ove tri općine u slivu rijeke Bosne, Javnim pozivom za izvođenje radova u njenom koritu određeno je još 12 lokaliteta u gradovima, odnosno općinama Zenica, Kakanj, Visoko i Odžak, kao i jedan za lokalitet u slivu rijeke Drine u Foči (FBiH).

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije