Građanski aktivizam

Novi slučajevi nelegalne gradnje u Mostaru. Građani poručili: Prestanite prodavati građevinske dozvole!

Danas je u Mostaru održana ulična akcija građanske inicijative „Ne na Buni i u mom Blagaju“, u kojoj su aktivisti ove inicijative upoznali građane sa novim primjerima nelegalne gradnje i devastacije gornjeg sliva rijeke Bune u naselju Blagaj. Njihovo saopćenje za javnost prenosimo u cjelosti.

Pojava nelegane gradnje u Mostaru je sve učestaliji problem sa kojim se suočavaju njegovi građani i građanke. Uz inicijative da se zaustavi devastacija rijeke Bune na Bunskim kanalima i nelagalna gradnja na Bijelom Brijegu, sada i neformalna grupa građana „Ne na Buni i u mome Blagaju“ ukazuje na problem devastacije gornjeg sliva rijeke Bune u naselju Blagaj. Predstavnici ove grupe su danas u Mostaru održali uličnu akciju na kojoj su dijelili informativne letke s ciljem upoznavnja javnosti sa problemom za koji navode da ga gradske službe u potpunosti ignorišu.

Mi smo se organizovali prvenstveno zbog konkretnog problema koji se događa u našem komšiluku, ali i generalno u Gradu Mostaru jer je pasivan odnos odgovornih osoba u gradskim službama u ovom slučaju dao za pravo i drugim pojedincima da svakodnevno uzurpiraju zaštićeni priobalni pojas rijeke Bune i Bunice i na njemu grade nelegalne objekte u različite svrhe. Konkretno u ovom slučaju se radi o gradnji dva stambena objekta u naselju Brutak Blagaj koji se grade bez valjane dokumentacije uz saznanje i aktivno učešće odgovornih institucija i pojedinaca koji rade na izdavanju iste. – izjavio je Teofik Patak, predstavnik neformalne grupe građana „Ne na Buni i u mome Blagaju“.

Urbanistička saglasnosti i odobrenje za gradnju ovih stambenih objekata nisu izdati na građevinskom zemljištu već se radi o općem dobru i bilo kakvom gradnjom bilo bi uništeno vodno dobro i oba izvorišta pitke vode za mještane Malog Polja. Oba objekta se grade bez valjane dokumentacije i za njih je od strane Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK poništeno Rješenje o Urbanističkoj saglasnosti. Međutim, predstavnici grupe ističu da i nakon toga i pored brojnih prijava inspekcijskim službama i izlazaka inspektora na teren ni nakon 15 mjeseci, građevinska dozvola još uvijek nije poništena.

Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove je donio Rješenje o obustavi daljnjeg izvođenja radova na oba objekta i ishodovanje potrebih odobrenja za odstupljene radove. U 2020. godini podnesen je Zahtjev za inspekcijski nadzor Službi za inspekcijske poslove zbog gradnje septičke jame iznad samog vodocrpilišta kao i Zahtjev za inspekcijski nadzor Upravnoj inspekciji u kojem se uz obrazloženje i priložene dokaze ukazuje na nerad urbanističko-građevinskog inspektora. Podnesena je i Žalba na rad inspektora koji je napravio propust jer nakon poništene urbanističke saglasnosti nije obustavio građenje i zatvorio gradilište te naložio uklanjanje bespravno izgrađenog objekta.

Kako na sve poduzete radnje nije bilo odgovora, neformalna grupa „Ne na Buni i u mome Blagaju“ je podnijela kaznene prijave protiv odgovornih osoba u Odjelu za katastar Grada Mostara, Zavodu za urbanizam, Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara, građevinsko-urbanističkog inspektora Grada te vodovodnog inspektora jer smatraju da je svako u svojoj nadležnosti omogućio izdavanje urbanističke saglasnosti a zatim i građevinske dozvole.

Posljednja informacija koju smo dobili od Odjela za urbanizam početkom ovog mjeseca, je da je Odjel za urbanizam i građenje Grada Mostara u trećem mjesecu ove godine donio zaključak o prekidanju ponovnog postupka po zahtjevu investitora. Prekid postupka će trajati sve dok sud ne odluči po tužbi u upravnom sporu rješavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju stambenog objekta. To znači da je investitor predmetnog objekta pokrenuo upravni spor protiv rješenja Ministarstva građenja i prostornog uređenja i da se isti trenutno nalazi na sudskom odlučivanju. – dodao je Teofik Patak.

Sa današnje press konferencije

Predstavnici grupe građana smatraju da je Zaključak Odjela za urbanizam i građenje HNK nezakonit iz razloga što je isti usmjeren isključivo na davanje mogućnosti i vremena jednoj od stranaka, to jeste, podnosiocu zahtjeva, da urbanistička saglasnost eventualno nakon pokrenutog upravnog spora ostane na snazi, a za to vrijeme su na snazi i ostale dozvole za građenje, umjesto da je u što kraćem roku postupio po nalozima rješenja Ministarstva kojim se poništava konačno i pravosnažno rješenje Odjela iz 2018. godine. Nadležni prvostepeni organ bio je dužan postupiti po članu 17. stav 1 Zakona o upravnim sporovima FBiH koji propisuje da tužba, po pravilu, ne sprečava izvršenje upravnog akta protiv kog je podnesena , međutim nakon više od godinu dana od donesenog rješenja Ministarstva, Odjel postupa na način da prekida postupak zbog prethodnog pitanja.

Neformalna grupa građana „Ne na Buni i u mome Blagaju“ je jasna u svojim zahtjevima upućenim gradskim službama, a početkom mjeseca septembra su u Mostaru postavili i bilbord sa porukom „Prestanite prodavati građevinske dozvole“. Svojim sugrađanima su poručili da je krajnje vrijeme da se rijeke u Mostaru očiste od nelegalne gradnje.

Istaknuli su da nastoje zaustaviti dugogodišnju devastaciju obala rijeke Bune i Bunice i podvrgnuti sankcijama odgovorne koji su dozvolili gradnju građevinskih objekata u zaštićenom pojasu vodotoka rijeke Bune na području Blagaja.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije