Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Polovina brčanskog budžeta za plate i troškove zaposlenih

Neformalna grupa „Za transparantno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ analizirala je ovogodišnji budžet i najavila nastavak borbe za pravedno, transparentno i nekoruptivno finansiranje neprofitnih organizacija u Distriktu.

Tridesetšest amandmana Gradonačelnika i jedan Komsije za budžet na Prijedlog budžeta Brčko distrikta nisu promijenili predloženi budžetski okvir od 238.227.961 KM, već su donijeli samo finansijske “akrobacije” unutar njegove strukture po organizacionim jedinicama i sigurna su najava rebalansa tokom godine.

To je zaključak neformalne grupe „Za transparantno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, koja je, nakon uvida u sadržaj amandmana, izvršila detaljnu analizu brčanskog budžeta za 2021. godinu.

Generalno, izvjesno je da će i ove godine gotovo polovinu cjelokopnog budžeta otići na plate i troškove zaposlenih u vlasti Brčko distrikta, te u organizacijama, ustanovama, institucijama i preduzećima koje se finansiraju iz Budžeta. Preciznije, čisto za bruto plate i doprinose 2.981 zaposlenika planirano je 92.445.532 KM. Oko dva miliona KM je amandmanima sa ove pozicije prebačeno u budžetsku rezervu, ali osim ovih sredstava još 4,8 miliona KM je predviđeno je za nakande troškova zaposlenika, te još 35,8 miliona maraka za materijalne troškove, kao što su izdaci za energiju, kompjuterski i kancelarijski materijal, putne troškove, odjeću i uniforme itd.

Za transfere, subvencije i donacije planirano je u budžetu 78,8 miliona KM, za kapitalni budžet 11,3 miliona KM, otplatu dugova 9,3 miliona KM. Za sudske presude i rješenja, sudska i vansudska poravnanja planirano je 2,85 miliona KM i, sa usvojenim amandmanima, za budžetsku rezervu ostavljena su četiri miliona KM.

U analizi usvojenih amandmana, koji su podneseni od strane Gradonačelnika i Komisije za budžet, oni su većinom usmjereni na primjenu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu. Među njima ima i onih sa vedrijim prizvukom, kao što je uvećanje za 90.000 KM za “Koprodukciju kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija, oglase, RTV emisije na temu sporta, kulture i turizma“, dok će se taj iznos skinuti sa pozicije „Angažovanje estradnih umjetnika i organizovanje kulturno zabavnog programa“. Očigledno, brčanske vlasti računaju da, zbog pandemije, u Brčkom neće biti muzike i angažovanja pjevača i drugih umjetnika u obilježavanju manfestacija i proslava.

Što se tiče neprofitnih organizacija „Za edukaciju udruženja građana za pisanje biznis planova, projekata i programa za donacije iz oblasti privrede, sporta, kulture i turizma“ planirani iznos sredstava je uvećan za 8.500 KM, a za taj iznos umanjiće se stavka Tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

Amandmanom je budžet Brčko distrikta BiH za 2021. godinu uvećan za milion maraka,  preusmjerenih za stavku „Donacija UNDP-u za radove na poboljšanju energetske efikasnosti javnih objekata u Brčko distriktu BiH, kao zajednički projekat Vlade Brčko distrikta BiH  i UNDP-a“, a uglavnom su umanjivane pozicije za anagažovanje zaposlenih, smanjivanjem sa 12 na devet ili šest mjeseci.

“To upućuje da vlasti računaju na rebalans, pa će uvećanim sredstvima biti nastavljeno finansiranje plata i doprinosa, produžetkom njihovog rada do kraja godine. Uostalom, predsjednik Esed Kadrić je, po samom usvajanju prijedloga budžeta 31. marta, najavio skoro usvajanje prvog rebalansa”, kažu iz grupe, sastavljene od predstavnika NVO Brčko distrikta, koja je pokrenula inicijativu da se obezbijedi pravednija i transparentna raspodjjela i trošenje sredstava iz budžeta Brčko distrikta namjenjenih za neprofitne organizacije, sa nultom tolerancijom prema korupciji.

Podsjećamo da je vladajuća većina odbila svih 67 amandmana opozicionih stranaka, sa obrazloženjem da nisu podneseni u skladu sa novim Zakonom o budžetu. A i na tvrdnje iz opozicije da u pripremi i donošenju Budžeta nisu ispoštovane sve zakonske odredbe, pa su najavili i podnošenje apelacije, kojom će nastojati osporiti zakonitost usvajanja brčanskog budžeta.

Najveća suma u opozicionim amandmanima odnosila se na subvencioniranje privrede za suzbijanje posljedica VOVID 19, za šta je NIP tražio uvećanje predviđenog budžeta za 10,5 miliona maraka. Osim toga, ova stranka je tražila i povećanje izdvajanja za nezaposlene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za 1,6 miliona KM i 600.000 KM za subvencionisanje besplatnog prijevoza. SBB je, svojim amandmanima, tražio da se budžet uveća za 2 miliona maraka za deminiranje, a većina ostalih podnesenih amandmana odnosila se na infrastrukturne radove. Socijalistička partija je podnijela ukupno 38 amandmana, kojim su tražili pet miliona maraka za subvencije privredi, tri miliona KM za nezaposlene, milion za jednokratnu pomoći penzionerima itd.

 

Pogledaj više

Partneri u borbi protiv korupcije