Građanski aktivizam

Šljunkari, koji su potpisali ugovor sa nadležnom agencijom, ulaze da očiste korita rijeka u FBiH – Aktivisti nastavljaju pratiti legalnost eksploatacije šljunka i prijavljivati pljačku prirodnih bogatstava

Rijeka Krivaja kod Zavidovića (Foto: Creativo)
Iz neformalnih grupa su pozvali građane da se uključe u građanski aktivizam i takođe prijavljuju radnje za koje smatraju da su izvan zakonskih propisa. Prijave se mogu izvršiti: Federalnom vodnom inspektoratu na telefon 033/563-382 ili mejl: info@fuzip.gov.ba ili nadležnoj policijskoj stanici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u Maglaju, Zavidovićima i Žepču.

Za razliku od prošle godine, kada su šljunkarska preduzeća u Federaciji BiH uglavnom bojkotovala javne pozive Agencije za vodno područje rijeke Save – Sarajevo, za ovogodišnje su pokazali znatno više interesovanja i do kraja godine će sa mehanizacojom ući u korita i, vađenjem riječnog materijala, očistiti ih i produbiti, radi povećanja proticajnog profila i smanjenje opasnosti od mogućih poplava prilikom očekivanih obilniji padavina.

Na prošlogodišnji javni poziv Agencije, za ukupno 16 lokaliteta u općinama Maglaj i Žepče, te Gradu Zavidovići, na kojima djeluju aktivisti za obezbjeđenje legalne i kontrolisane eksploatacije šljunka, javili su se zainteresovani za izvođenje radova na svega sedam. Ti ugovori prvobitno su važili do 31.12.2021. godine, ali je Agencija produžila vodne saglasnosti, po traženju privrednih društava koja su ih dobili, zaključno sa 31.05.2022. godine. Agencija je naknadno u ovoj godini saglasnost za radove produžila do 30.09.2022. godine, a kad je istekla nisu je dalje produžavali.

Ovih dana u toku je izdavanje vodnih saglasnosti i potpisivanje ugovora po javnim pozivima Agencije objavljenim 28.06.2022. godine i 10.08.2022. godine, koje je raspisala u slivu rijeka „prvog reda“, Bosne, Krivaje, Drine i Vrbasa.

Prema podacima koje su iz Sarajeva, od Agencije za vodno područje rijeke Save, dobile neformalne grupe građana “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju” i  “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne u Zavidovićima i Žepču”, ugovori će obuhvatati izvođenje radova na tri lokaliteta u slivu rijeke Krivaje i ušću te rijeke u rijeku Bosnu na području Grada Zavidovići, kao i u općinama Maglaj na četiri i Žepče na jednom lokalitetu.

“Prošle godine u Maglaju su radovi izvođeni samo na jednom lokalitetu i zadovoljni smo što je proširen obim radova, jer obuhvaćaju upravo one koje smo i mi označili kao kritične lokacije, a to su „Uzvodno od gradskog mosta“, „Omerdino polje“, „Ušće rijeke Jablanice“ i „Ušće rijeke Liješnice“, a za sve lokalitete izvođač radova je lokalno preduzeće „GEO PUT” d.o.o. Maglaj. Međutim, ono sa čim nismo zadovoljni je što nije bilo ponuda za, može se reći, ponajviše kritičnu lokaciju “Naselje Ulišnjak-Fojnica, desna obala”, rekacije su na rezultate javnih poziva od maglajskih aktivista.

Prema dostavljenim ponudama i ugovorima, radovi na području Zavidovića će obuhvatati lokalitete „Pjenovac“, „Mlin Skroze, ispod visećeg mosta“ i „MZ Brezik, uzvodno i nizvodno od lokalnog mosta“, koje će izvesti preduzeće BN Transport d.o.o. Zavidovići. Radovi su predviđeni i na lokalitetu „Ušće rijeke Krivaje u rijeku Bosnu“, koje će po ugovoru izvesti privredno društvo Ikan d.o.o. Zavidovići.

Na području općine Žepče ugovorom je predviđeno da na lokalitetu “Naselje Brezovo Polje” preduzeće EMIL d.o. Žepče izvrši iskop i eksploataciju 40.000 m3 riječnog materijala.

Iz Agencije su dostavili podatke po kojima će, kao i u ove tri, radovi do kraja godine biti izvođeni i u drugim lokalnim zajednicama uzvodno u slivu rijeke Bosne. U toku je izdavanje saglasnosti i potpisivanje ugovora na dva lokaliteta na području Grada Zenica, na pet u općini Kakanj, tri za Grad Visoko. Takođe i i na jednom lokalitetu u slivu rijeke Drine za Općinu Foča u FBiH i tri u općini Gornji Vakuf/Uskoplje u slivu rijeke Vrbas. Važnost svih ugovora je do 31.12.2022. godine, a oni se na traženje privrednih društava i procjenu nadležnih nad upravljanjem vodotokom mogu eneksirati, odnosno produžavati, što je, barem do sada, bio slučaj.

POZIV ZA PRIJAVU NELEGALNE EKSPLOATACIJE ŠLJUNKA

Podsjećamo, aktivisti se zalažu da uređenom i bolje definisanom legislativom nadležne institucije daju saglasnosti sa preciziranim rokovima i količinama očišćenog materijala i eksploatisanog šljunka, čime se obezbjeđuje uređeno korito rijeka i efikasnija zaštita građana od mogućih poplava. Aktivisti će, u skladu sa obezbijeđenim informacijama Agencije za vodno područje rijeke Save o sklopljenim ugovorima, pratiti njihovu realizaciju, uključujući odredbe datih saglasnosti i previđenih količina iskopa riječnog materijala. Zajedno s tim, pratiće i eventualno nelegalno vađenje riječnog materijala, podnositi prijave i o aktivnostima koje preduzimaju izvještavati javnost.

Iz neformalnih grupa su pozvali građane da se uključe u građanski aktivizam i takođe prijavljuju radnje za koje smatraju da su izvan zakonskih propisa. Prijave se mogu izvršiti: Federalnom vodnom inspektoratu na telefon 033/563-382 ili mejl: info@fuzip.gov.ba ili nadležnoj policijskoj stanici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u Maglaju, Zavidovićima i Žepču.

Građani u akciji