Za sportsko-rekreacionu zonu a ne odlagalište šljake - Inicijativa protiv odlagališta šljake i pepela iz Termoelektrane u MZ Šićki Brod, Tuzla

Inicijativa protiv odlagališta šljake i pepela u MZ Šićki Brod, Tuzla

Građani MZ Šićki Brod, Bistarac Donji, okolnih naselja Grada Tuzla i opštine Lukavac ne žele da se u njihovoj životnoj sredini, na lokalitetu bivšeg isluženog kopa Šićki Brod, planira odlaganje šljake i pepela iz TE “Tuzla”. Tvrde da već zdravljem 15.000 građana plaćaju život u blizini elektrane i žele prostor na kojem pored jezera, imaju zelenilo i potencijal da naprave park prirode. Traže da se prostornim planom TK, izmjenama i dopunama za period 2020.-2025. godina, onemogući planiranje šljakišta na njihovom području, za tu namjenu nađe druga lokacija, a ovaj tretira kao sportsko rekreaciona zona.

Osnov problema je što se u postojećem dokumentu Izmjena i dopuna prostornog plana područja Tuzlanskog kantona 2005.-2025. lokacija Šićki Brod navodi kao lokacija za odlaganje jalovine, čemu se građani protive. Takođe, i Rješenjem Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 18.7.2016. godine, šljakište Šićki Brod je ubuhvaćeno izdavanjem Obnovljene okolišne dozvole za TE Tuzla, što kod mještana stvara bojazan da bi, u slučaju pokretanja procedure izrade Studije uticaja na okoliš i posebne Okolišne dozvole za odlagalište, u Šićkom Brodu moglo doći do onoga čemu se oni protive.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije