Radnički protesti

Rudari traže smjene direktora, uvezivanje staža, skuplji ugalj za EPBiH

U slučaju da se do 2. decembra 2021. godine ne prihvate zahtjevi u Vladi FBiH i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Sindikat će odrediti novi datum za održavanje masovnog protesnog skupa u Sarajevu ispred sjedišta Vlade FBiH.

U direkciji Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli u nedjelju tačno u podne je počela vanredna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH koja je rezultirala usvajenjem 13 zaključaka koji će biti dostavljeni Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH.

Zatraženo je od Vlade i Parlamenta da do 1. decembra 2021. godine realizuju dostavljene zahtjeve i obezbijede uslove za prekid radničkog neposluha, te ponovnog pokretanja proizvodnje.

Prvi zahtjev je smjena generalnog direktora Elektroprivrede BiH Admira Andelije, a potom i smjenu direktora Rudnika uglja Kreka u Tuzli Huseina Trumića.

Zatraženo je od Elektroprivrede BiH da najkasnije do 31. maja 2022. godine dostavi plan i program uvezivanja radnog staža, a koji će se implementirati od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2028. godine.

U dokumentu je navedeno kako se Elektroprivreda BiH i Samostalni sindikat radnika rudnika u FBiH obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora, a da obje strane najkasnije do 30. aprila 2022. godine usaglase i usvoje jedinstveni pravilnik o radu i pravilnik o radnom učinku za sve rudnike uglja u koncernu Elektroprivrede BiH.

Traži se da Elektroprivreda BiH odustane od primjene Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku koji je jednostaranom odlukom poslodavaca obznanjen na oglasnim pločama, a do usaglašavanja tih akata.

Dokumentom se obavezuje Elektroprivreda BiH na potpuno ispunjene obaveza iz sporazuma sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika u FBiH koje su utvrđene 19. maja 2021. godine.

Elektroprivreda BiH i Samostalni sindikat radnika rudnika u FBiH se obavezuju da u određenim okolnostima primjena mjere prekida rada je moguće vršiti u rudnicima uglja koji posluju unutar koncerna uz saglasnost Vijeća zaposlenika i Sindikata.

Isplata dnevnica radnicima u rudnicima koji posluju unutar koncerna, a za vrijeme trajanja radničkog neposluha, izvršiće se u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, a od Elektroprivrede BiH se traži da najkasnije do 3. decembra 2021. godine traži od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koja se isporučuje iz rudnika ka Elektroprivredi BiH.

Ukoliko Vlada FBiH da saglasnost, od Elektroprivrede BiH se traži da dostavi prijedlog Ugovora o isporuci uglja po cijeni većoj za 20 odsto od cijene Ugovora o isporuci uglja za 2021. godinu.

Na koncu traži se da Elektroprivreda BiH obezbijedi potrebna sredstva za izmirivanje obaveza i penzionisanje svih uposlenika koji su u prethodnom periodu stekli uslove za penzionisanje te da Elektroprivreda BiH i Rudnik uglja Gračanica Gornji Vakuf nastave planirane aktivnosti.

U slučaju da se do 2. decembra 2021. godine ne prihvate zahtjevi u Vladi FBiH i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Sindikat će odrediti novi datum za održavanje masovnog protesnog skupa u Sarajevu ispred sjedišta Vlade FBiH.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije