Građanski aktivizam

Građanski aktivisti govore u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, o ovoj zaraznoj i po život opasnoj društvenoj bolesti, globalnih razmjera, govore aktivisti nekih od bosanskohercegovačkih građanskih grupa koje se već godinama bore upravo sa njenim posljedicama.

 

Dženis Ćulov iz neformalne grupe građana „Spasimo Drinu“:

„Korupcija, kao sveprisutan fenomen u bosanskohercegovačkom društvu, predstavlja kamen koji naše društvo, naše lokalne zajednice, kantone, entitete i državu, vuče na samo dno. Borba protiv korupcije bi se prije mogla nazvati ratom koji se vodi na više frontova. Svaka lokalna zajednica predstavlja malo bojno polje, gdje je potrebna želja i hrabrost da se odlučno suprotstavimo onima koji su odlučili da se kroz koruptivne metode okoriste i stave ispred interesa šire lokalne zajednice. Mi u Goraždu, na našem frontu u ratu sa korupcijom i netransparentnošću, smo se odlučili suprotstaviti maloj grupi ljudi koji su opijeni moću odlučili da svoje lične interese stave ispred interesa svog naroda. Korupciju ćemo pobijediti onda kada prekinemo trend u kojem je to nešto “što svi rade”, u kojem je to nešto “što je normalno”, u kojem je to nešto “što nema alternativu, jer tako stvari funkcionišu”. Zato apelujemo i pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da se suprotstave korupciji, pozivamo i apelujemo da nikada ne pristaju na to da se koruptivnim metodama vode procesi u našim društvima“.

 

Dženan Šašić, predsjednik udruženja građana “Za Doljanku”:

“Borba za Doljanku mi je dala odgovore na sva pitanja o funkcionisanju sistema Bosne i Hercegovine. Tri nivoa vlasti pružaju ogroman prostor za korupcijsko djelovanje. Tu su ministri pod uticajem raznih lobija, inspekcije se lahko potkupljuju, načelnici ne rade u interesu zajednice, te donose odluke u korist pojedinaca,… Glavni problemi ove države nisu ni na Istoku, ni na Zapadu. Glavni problem je korupcija.”

 


Dajana Nikolić, članica neformalne grupe “Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne diplome”:

“Korupcija je jedna od najštetnijih antisocijalnih, kriminogenih pojava sa kojom se sve sfere našeg društva susreću. Koruptivne aktivnosti i raznovrsni oblici njihovog ispoljavanja su prisutni u svim nivoima školstva, a posebno na nivou visokog obrazovanja. Neophodno je preduzeti sve raspoložive mjere kako bi se korupcija suzbila, obezbijedila prije svega ravnopravnost i spriječila diskriminacija. Posebno je korupciju i diskriminaciju koja proizilazi iz iste potrebno suzbiti u visokoškolskom obrazovanju, s obzirom da su pojedinci koji kroz koruptivne aktivnosti dođu do diploma sasvim sigurno spremni da i kroz dalji rad nastave sa bavljenjem korupcijom.”

 

Momir Dejanović, član neformalne grupe građana “Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne”:

„Korumpirani dobojski tužioci i sudije do sada su neadekvatno postupali protiv odgovornih za nezakonitu i štetnu eksploataciju šljunka kojom se devastira korito rijeke Bosne i okolno vodno i poljoprivredno zemljište, povećava ugroženost od poplava, nastaju višemilionske štete za republički i lokalne budžete i omogućava bogaćenje vlasnika šljunkara. Selektivne istrage, optuživanje na način da odgovorni budu oslobođeni ili blago kažnjeni i presuđene uslovne kazne više stimulišu nego sprečavaju koruptivno ponašanje vlasnika šljunkara  i predstavnika Voda Srpske, vodne  inspekcije i drugih odgovornih.“

 

Božidar Jović, ispred grupe nvo “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”:

“Ne postoji društvo bez korupcije, niti korupcija bez ljudi koji zloupotrebljavaju svoj položaj. Nažalost, u Brčko distriktu BiH korupcija je postala karcinom koji je metastazirao u sve sfere javnog sektora. Djelovanje NVO sektora u ovoj oblasti je jedan od invazivnih lijekova i hvala CCI-u što je prepoznao naša nastojanja da se novcem svih građana finansiraju samo one organizacije i projekti koji će unapređivati život stanovnika naše lokalne zajednice. Takođe, želim da ohrabrim donatore koji žele da finansiraju organizacije koje se hvataju u koštac sa korupcijom, jer diraju u gnijezdo stršljenova koji su veoma opasni. Organizacije okupljene u grupu “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” žele, hoće i mogu da liječe društvo od korupcije!”

 

Građanska inicijativa „Hastahana park“:

„Korupcija je, nažalost previše rasprostranjena I teško dokaziva. Mi je nismo dokazali, ali radimo na tome da je preveniramo. Treba više građanskih grupa poput naše koji će se konstantno boriti za suzbijanje korupcije. To je dugotrajan proces, koji se neće zaustaviti bez pritiska javnosti i bez zahtjeva za transparentnošću u svim segmentima funkcionisanja institucija“.

 

Sara Tuševljak iz građanske inicijative „Stop izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci“:

„Način na koji se hidroelektrana grade, naročite male hidroelektrane u BiH je u većini slučajeva usko vezan sa koruptivnim djelovanjem i internim dogovorom između investitora i organa nadležnih za izdavanje koncesija, a zatim i okolinske dozvole, što se može vidjeti i na slučaju Kasindolske rijeke. Naime, u mnogim slučajevima, koruptivna spona nastaje od momenta  proglašenja Odluke o izdavanju predmetne koncesije; korupcija zatim postaje dio procesa pripreme zakonskih obavezujućih studija i procjena uticaja na okoliš i ubrzo se veže za postupak izdavanja okolinske dozvole; nakon toga postaje prisutna tokom pratećeg postupka izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola, kao i prilikom same izgradnje MHE. Navedena problematika je naročito aktuelna posljednjih 6 godina, gdje svi nadležni organi na svoj način doprinose istoj, aktivnim koruptivnim djelovanjem pojedinaca ili putem indirektne podrške u vidu administrativne šutnje na zahtjeve koje upućuju zabrinuti građani i nevladine organizacije.”.

 

Oliver Arapović iz Ekološke udruge „Majski cvijet“:

„Korupcija je pojava koja je, nažalost, duboko ukorijenjena u sve pore našeg društva i jedan od osnovnih modela za život i ponašanje nekih službenika koji obnašaju funkcije u ovoj državi. Vodeći dugogodišnju borbu protiv gradnje MHE Buna 1 i Buna 2 stekao sam dojam da su određeni visoko pozicionirani službenici donosioci neispravnih odluka, što jasno ukazuje na korupciju i koruptivne radnje. Jedan od pokazatelja jesu i stagnacija i nenapredak naše zemlje u koju ne žele ulagati strani investitori upravo zbog korupcije. Korupcija je zlo a sa zlom se treba boriti i kada si nemoćan!!!“

 

Jovan Drakul ispred udruženja građana „Bjelava“:

„Naše političke elite, kako lokalne tako i republičke sa svojim saveznicima u investitorskim krugovima predano rade na ubistvu rijeka Bjelava, Mala i Velika Bjelava i to sve zahvaljujući korupciji koja se nalazi u svim porama društva. Uzurpira se privatno zemljište, neriješeni su imovinsko pravni odnosi, ugrožen cjevovod glavnog gradskog vodovoda, ugrožena jedina preostala vodenica na teritoriji opštine Foča, koja je, pritom, zaštićena Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika. Ipak, sve to nisu bili dovoljni argumenti za rukovodstvo opštine Foča da djeluje u skladu sa zakonom i u startu obustavi i zabrani radove. Za sada su podnesene 4 krivične prijave u slučaju Bjelave, policija je svoje izvještaje proslijedila i na potezu je tužilaštvo“.

 

Tahira Mika Tibold, jedna od Hrabrih žena Kruščice:

“Za ove tri i pol godine, kako sam ušla u kolotečinu borbe, da spasimo rijeke i to pitke rijeke, nailazila sam na bezbroj nelogičnosti. Nepojmljivo je da javna dobra služe pojedincu, a ne zajednici. Ne može zrak, voda , šuma i sunce biti privatna svojina. Nepojmljivo je da narod finansira za javno dobro, a pojedinac koristi. Korupcija je stil ponašanja. Tamo gdje se uzimaju javna dobra, tamo je najveća korupcija, Institucije države koje su plaćene da provode zakon, zbog korupcije, ne sprovode svoju ustavnu obavezu. Svjedoci smo  uništavanja uvjeta za život: uništava se čista voda i zrak, uništavaju se pitke rijeke i šume. Treći uvjet je sunce, koje će nas na kraju spržiti”.

 

Ibrahim Turk iz udruženja građana “Neretvica – Pusti me da tečem”:

Pokret “Pusti me da tečem”, na čelu s Udruženjem građana “Neretvica – Pusti me da tečem”, od februara tekuće godine vodi kampanju i borbu protiv realizacije projekta izgradnje 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice.
Uvidom u prikupljenu dokumentaciju ovog projekta došli smo do spoznaja da su u postupcima odobravanja dozvola prekršene brojne procedure i zakonski propisi. Između ostalog, prilikom pribavljanja saglasnosti lokalne zajednice isključeno je učešće javnosti, čime su grubo prekršene odredbe Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, dok je sporan i način obnove okolišne dozvole iz 2017. godine od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, s obzirom na to da imamo ozbiljne sumnje u kršenje odredbi Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
U maju tekuće godine, pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, pokrenut je upravni spor protiv Rješenja Ministarstva kojim je obnovljena okolišna dozvola za realizaciju ovog projekta. Također, u pripremi su tužbe protiv odluka Općine Konjic.
Nekoliko hiljada građana Doline Neretvice, uz podršku prijatelja iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i svijeta, nastavlja pravnu i medijsku borbu protiv korupcije i projekta izgradnje 15 mHE na slivu Neretvice, dok ćemo pribjeći i fizičkoj odbrani naše rijeke ukoliko se za tim ukaže potreba.

 

Grupa „Da se ne ponovi maj 2014“:

„Doboj i druga naselja poplavljeni su 2014. godine zbog toga što neodgovorne i korumpirane instititucije nisu održavale korita rijeka, izgradili nasipe i druge zaštitne objekate, spriječili zakonom zabranjenu gradnju i deponovanje materijala na vodoplavnom području, riješili odvodnju unutrašnjih voda i postupali po urbanističkim planovima i preporukama iz studija koje su upozoravale da bi se mogla ponoviti poplava iz 1965. godine. Grupa „Da se ne ponovi maj 2014“ upozorava da Vode Srpske, vodna inspekcije, gradska uprava, tužilaštvo i druge institucije nisu prestale biti neodgovorne i korumpirane ni nakon poplava 2014. godine.

 

Omer Hujdur, predsjednik udruženja građana “Jer nas se tiče”:

“Problemi sa deponijom Uborak počeli su upravo zbog koruptivnih radnji i neodgovornosti pojedinaca da interes građana zaštite i da uređenim sistemom riješe decenijsko pitanje odlaganja otpada. Danas se osim Svjetskog dana borbe protiv korupcije, obilježava i godišnjica kako su naoružana policija i specijalci silom djelovali na žene i djecu ispred
Deponije. Od prvog dana mirno protestvujemo ukazujući na broje nepravilnosti, a jedino što smo od vlasti dobili je pritisak na građane, upotrebljena sila i vječni neposluh na naše zahtjeve.”

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije