Građanski aktivizam

ACT: Naše šume ne smiju postati ni rudnici ni nepregledna polja solarnih panela!

“Ono na čemu insistiramo jeste da je nužno blago pooštriti kriterije kada je u pitanju privremeno korištenje za druge planirane namjene, poput eksploatacije mineralnih sirovina i korištenja obnovljivih izvora energije, prvenstveno solarnih i vjetroelektrana.”

Širina aktivnosti koje, u svom djelovanju na zaštiti prirode, od svog nastanka, provodi Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT, pomaže joj da i pored trenutne fokusiranosti na određeni projekat ne gubi iz vida širu sliku.

Tako i u svom angažmanu na konačnom donošenju nedostajućeg Federalnog Zakona o šumama, ACT ne razmišlja samo o mjerama za očuvanje i obnavljanje šumskog blaga. Nego i o drugim važnim stvarima koje bi se mogle regulisati kroz ovaj zakon.

Tokom nedavnog sastanka u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, osvrnuli su se, recimo, na član 63 predloženog teksta Zakona o šumama FBiH, odnosno pitanje korištenja šumskog zemljišta za druge namjene.

Iako su, kažu, svjesni da bi sudbinu ovog člana mogli odrediti procesi koji se vode pred Ustavnim sudom BiH i tiču se pitanja raspolaganja šumama i šumskim zemljištem, oni pozdravljaju napore resornog entitetskog ministarstva na konačnoj harmonizaciji procedura koje se odnose na prenamjenu i privremeno korištenje šumskog zemljišta u druge svrhe.

“Međutim, ono na čemu insistiramo jeste da je nužno blago pooštriti kriterije kada je u pitanju privremeno korištenje za druge planirane namjene poput eksploatacije mineralnih sirovina i korištenja obnovljivih izvora energije, prvenstveno solarnih i vjetroelektrana.”, navode iz ACT-a. Naglašavajući da se to može postići inkorporiranjem odredbe koja predviđa izradu naučnog elaborata o opravdanosti ovakvih zahvata koji će, pored ekonomske, imati naglašenu i sociološko-ekološku komponentu.

Pritom, da bi otklonili moguće nejasnoće, ističu da izrada ovakvog elaborata ne znači i onemogućavanje realizacije određenog projekta, već samo predstavlja dodatni korak koji će dati naučno utemeljeni odgovor na (ne)opravdanost određene intervencije u šumi i na šumskom zemljištu, a uzimajući u obzir sve okolnosti i komponente.

“Ovo bi svakako doprinijelo povjerenju u određene kapitalne projekte i spriječilo nastanak neusaglašenih stavova šire javnosti.”, zaključuju iz Fondacije Atelje za društvene promjene – ACT.

Napominju da su 5. juna ove godine Ministarstvu uputili dopis s dodatnim komentarima i dali konkretne prijedloge za izmjene i dopune pojedinih članova Zakona o šumama FBiH čije bi uvrštavanje, kako kažu, doprinijelo kreiranju sveobuhvatnijeg temeljnog propisa za oblast šumarstva u entitetu FBiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije