Komentari i analize

Čije diplome se ne priznaju. A ko “štanca” doktorate.

Visoka medicinska škola i dalje upisuje studente
Utvrđena je lista visokoškolskih ustanova iz RS čije diplome se, prema tumačenju Ministarstva civilnih poslova BiH, ne priznaju prilkom konkurisanja za zapošljavanje u javnim ustanovama. A entitetsko ministarstvo zaprimilio je prijavu nezadovoljnih profesora Saobraćajnog fakulteta u Doboju, o olakom sticanju diploma doktora nauka na toj VŠU.

Prilikom zapošljavanja u državnim institucijama, diplome izdate od strane Slobomir P Univerziteta sa odjeljenima u Bijeljini i Doboju, Visoke medicinske škola zdravstva u Doboju, Visoke škole za ekonomiju i informatiku u Prijedoru, kao ni Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo i Visoke škole “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka se ne priznaju prema zakonskim odbredbama o visokom obrazovanju BiH.

To su visokoškolske ustanove koje su u registru Agencije za visoko obrazovanje RS, ali nisu u registru HEA BiH. A prema pravnom tumačenju, odnosno mišljenju nadležnog Ministarstva civilnih poslova BiH, za rad u javnim ustanovama priznate su samo diplome koje izdaju visokoškolske ustanove upisane u registar Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH.

„Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH u članu 54 stav 1 utvrđeno je da će nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u BiH, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove. Navedena odredba Okvirnog zakona time akreditaciju propisuje kao obavezan vid osiguranja kvaliteta“, stoji, između ostalog, u odgovoru iz ovog ministrastva, upućenom na prethodni upit neformalne grupe studenata “STOP neakreditovanim fakultetima – Inicijativa neformalne grupe mladih Republike Srpske”.

A, pitali su studenti i resorno Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS i za probleme u visokoškolskim ustanovama u ovom entitetu koje imaju akreditacije i HEA BiH.

„Tražili smo informacije da li je ministarstvo preduzimalo radnje ili intervencije kada je u pitanju prestanak rada Komunikološkog koledža „Kapa Fi“ Banja Luka, kakav je status studenata ukoliko im je prekinuto školovanje stečajem te VŠU i kakav je tretman diploma koje je do sada izdavala „Kapa Fi”. Takođe i da li su upoznati sa informacijama u javnosti o negodovanju dijela profesora Saobraćajnog fakulteta Doboj i tvrdnjama o olakom sticanju diploma doktora nauka na toj VŠU i da li su tačne informacije da su se nezadovoljni profesori obraćali ministarstvu sa iznesenim primjedbama na rad u navedenoj VŠU. Odnosno, ukoliko jesu upoznati kakav je stav ministarstva po tom pitanju i da li je bilo određenih mjera i provjera preduzimanih sa njihove strane”, otkriva nam detalje iz upita član grupe Goran Ristić.

Iz ministarstva su odgovororili da su još u maju zaprimili dopis od “Kapa Fi” da su prestali sa radom odlukom osnivača i da je Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio rješenje o istovremenom otvaranju i zatvaranju likvidacionog postupka. Da su od te VŠU, od akademske 2018/2019. godine u više navrata obavještavali studente o mogućem prestanku rada i ponudili im da završe studije na Koledžu ili da se prepišu na drugu VŠU, te da su svi studenti završili studij i izdate su im važeće javne isprave i u ovoj akademskoj godini nije izvođena nastava.

Ministarstvo je potvrdilo da su zaprimili prijave nezadovoljnih dobojskih profesora i proslijedili ih na nadležno postupanje prosvjetnoj inspekciji, te da još nemaju informaciju o izvršenoj inspekcijskoj kontroli.

“U saradnji sa  nadležnim organima kontinuirano djelujemo u borbi protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju, odnosno primjenjujemo integrisani pristup djelovanja svih uključenih sektora u procesu reforme visokog obrazovanja  i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Sve prijave koje pristignu na adresu ovog Ministarstva uzimaju se u obzir i sa njima se postupa na način da se detektuju eventualne nepravilnosti i djeluje u cilju njihovog otklanjanja, odnosno sankcionisanja”, stoji u odgovoru grupi iz ovog ministarstva potpisanom od strane ministra mr Srđana Rajčevića.