Vijesti

Javni poziv organizacijama civilnog društva – antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 12. novembar 2020. do 16:00 časova.

Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) uputio je javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz BiH da podnesu prijedloge projekata usmjerene na borbu protiv korupcije s fokusom na antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki.

Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtjevane dokumente i to isključivo putem online platforme za apliciranje dostupne na linku: http://tender.protivkorupcije.ba/

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 12. novembar 2020. do 16:00 časova

Projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije” provode CCI, kao glavni implementator, te Transparency International BiH i CRMA kao partneri na projektu, a podržan je od strane USAID-a. Projekat se implementira u periodu septembar 2019. – septembar 2024. godine.

Postavljeni cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Projektne aktivnosti bi trebale da posdstaknu snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoima. Projekat ACFC ima za svrhu da civilno društvo bude reprezentativno i kredibilno u borbi protiv korupcije.

U skladu sa postavljenim ciljem, ACFC će kroz program malih grantova podržati organizacije civilnog društva da rade na rješavanju konkretnih antikorupcionih inicijativa u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, pokreću kampanje usmjerene na više nivoe vlasti, te podržati organizacije civilnog društva da provode antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki. Mobilizacija javnosti, povećan angažman građana u borbi protiv korupcije, javni pritisak na donosioce odluka i nosioce javnih funkcija da rade u interesu građana i bore se protiv korupcije, ključno je za hvatanje u koštac sa ovim društvenim fenomenom.

Sve organizacije civilnog durštva koje kroz ovaj javni poziv budu podržane, istovremeno će dobiti priliku da rade na daljnoj izgradnji vlastitih kapaciteta u pogledu borbe protiv korupcije i održivosti svojih organizacija, kroz treninge i usavršavanja planirana ovim projektom. Pored ovoga, selektovane organizacije će moći da učestvuju u programu  jačanja kapaciteta i obuka u oblasti nadzora nad procesom javnih nabavki, koje će organizovati i realizovati projekat USAID/BIH E-Governance. Ukupno posmatrano, kroz oba projekta (ACFC i E-governance), organizacije će tokom godine imati mogućnost učešća na 5-6 treninga.

Tema javnog poziva CRMA-e je monitoring javnih nabavki. U okviru ovog poziva biće dodjeljena sredstva (fiksni iznos granta) za provođenje antikorupcijskog monitoringa javnih nabavki, što podrazumjeva:

•    Permanentni, proaktivni monitoring javnih nabavki, kroz sve faze postupka javne nabavke
(planiranje i objava javne nabavke, pripremanje tenderske dokumentacije, ocjenjivanje ponuda, ugovaranje, realizacija ugovora, žalba na postupak javne nabavke, poništenje postupka javne nabavke) na temelju metodologije koja je definisana od strane ACFC partnera Udruženja CRMA i TIBiH;
•    Prikupljanje i unos monitoring podataka u interaktivnu online platformu “Pratimo tendere”
(pratimotendere.ba)
•    Pisanje izvještaja o rezultatima monitoringa

Nakon selekcije uspješnih aplikanata, Udruženje CRMA će obezbjediti obuku za provođenje monitoring metodologije i korištenje online platforme “Pratimo tendere” (pratimotendere.ba). Dobitnicima grant sredstava biće obezbjeđena edukacija i stručna podrška u provođenju aktivnosti.

Ukupan iznos dostupnih grant sredstava u okviru ovog poziva je 30.000 USD.
Iznos pojedinačnog granta (fiksni iznos granta) u okviru ovog poziva je 6.000 USD.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva su:

–    Finansiranje religijskih aktivnosti
–    Međunarodna putovanja

–    Isplata naknada državnim/javnim službenicima za angažman u okviru projekta, a koji predstavlja njihove redovne profesionalne dužnosti i odvija se za vrijeme njihovog redovnog radnog vremena

–    Promotivne i/ili lobističke aktivnosti za političke partije, zvaničnike vlasti, religijske aktivnosti
–    Prikupljanje sredstava (fundraising)
–    Revolving kredita
–    Kreditiranje trećih strana
–    Servisiranje dugova i troškova izmirenja dugova (kamate)
–    Kupovina određene opreme ili imovine/motornih vozila, zemljišta, nekretnina
–    Troškovi nastali prije potpisivanja ugovora
–    Troškovi putovanja i/ili učešća na seminarima, konferencijama, studijskim posjetama, kongresima (koja nisu povezana sa svrhom i ciljevima dodjele sredstava)

Planirano trajanje projekata je osam (8) mjeseci, sa početkom u decembru 2020. /januaru 2021. i završetkom u avgustu 2021., a najkasnije do 15. septembra 2021. godine.

Prihvatljivi kandidati za ovaj poziv su organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije) iz Bosne i

Hercegovine. Dodatni kvalifikacioni uslovi su:

–    dokazano iskustvo, vještine i reputacija u oblasti koja je relevantna za ciljeve i temu poziva

–    rješenje o registraciji organizacije kao dokaz pravnog statusa organizacije

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije nemaju pravo učešća na ovom javnom pozivu.

Aplikanti su obavezni da podnesu sljedeću dokumentaciju:

•    Prijedlog projekta (Aplikacioni formular)

•    Budžet (Excel sheet)

•    Rješenje o registraciji organizacije

Aplikacije se dostavljaju na jednom od zvaničnih jezika koji se koriste u Bosni i Hercegovini.

Nekompletne aplikacije, te aplikacije na neodgovarajućim obrascima, biće automatski odbijene.

Aplikacije    se    podnose    isključivo    putem    online    platforme    za    apliciranje    dostupne    na    linku:

http://tender.protivkorupcije.ba/

Aplikacije podnijete na bilo koji drugi način (npr. email, pošta, fax, kurirska služba) neće se uzimati u razmatranje. Nekompletne aplikacije biće odbijene. Kao i sve aplikacije podnesene nakon roka.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije