Građanski aktivizam

CZŽS: Na korak bliže Zakonu o šumama u FBiH

Podsjećamo da su udruženja građana okupljena oko neformalne grupe „Savez za šume“ u protekloj godini aktivno zagovarala za pomjeranje sa mrtve tačke ovog procesa, tražeći donošenje zakona i vjerujemo u značajnoj mjeri doprinijeli da smo danas, kao zajednica, bliže usvajanju ovog važnog dokumenta – koji treba da osigura očuvanje, upravljanje i korištenje ovog veoma bitnog resursa, ali i šumskih ekosistema koje čine oko 50% teritorije FBiH.

Zakon o šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine nije na snazi od 2009. godine, nakon što je tadašnja verzija Zakona proglašena neustavnom. Iako ne možemo reći da šumarska struka, kao i šumarska preduzeća rade u potpunom bezvlašću, sigurno je da je niz godina rada sa nepostojanjem krovnog zakona na nivou FBiH doveo do niza neusaglašenosti, problema i nejasnoća u sektoru šumarstva.

Postojanje nejasnoća, različitih tumačenja i straha od predloženog zakonskog okvira se moglo opaziti i na nedavno održanoj Konferenciji „Zakonski okvir za očuvanje šuma: Izazovi i perspektive“, koja je održana u Sarajevu (Ilidža, 20. jun 2024.g.) u organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Samoj konferenciji je prisustvovao dio stručne javnosti, ali je takođe bio primjetan izostanak naučne zajednice, kao i dijela struke. I dalje se osjeti nedovoljno zadovoljstvo nacrtom, ali istovremeno i zadovoljstvo zbog mogućeg skorog prevazilaženja gorućeg problema FBiH šumarstva.

Ono što je svakako pozitivna okolnost je značajna politička volja da se predmetni zakon nakon niza godina ipak usvoji. To je potvrdilo i prisustvo visokih zvaničnika FBiH na samom događaju poput resornog ministra Kemala Hrnjića, premijera Nermina Nikšića i predsjednice FBiH Lidije Bradar.

Podsjećamo da su udruženja građana okupljena oko neformalne grupe „Savez za šume“ u protekloj godini aktivno zagovarala za pomjeranje sa mrtve tačke ovog procesa, tražeći donošenje zakona i vjerujemo u značajnoj mjeri doprinijeli da smo danas, kao zajednica, bliže usvajanju ovog važnog dokumenta – koji treba da osigura očuvanje, upravljanje i korištenje ovog veoma bitnog resursa, ali i šumskih ekosistema koje čine oko 50% teritorije FBiH.

S tim u vezi su održana dva panela: krajem 2023. godine u organizaciji Ateljea za društvene promjene i početkom 2024. godine u organizaciji Arhus centra Sarajevo.

Centar za životnu sredinu je podržao rad Saveza za šume, učestvovao ili prisustvovao na panelima, te najvažnije uzeo aktivno učešće u komentarisanju Nacrta Zakona o šumama .

Nakon ovih zagovaračkih aktivnosti, navedena udruženja su prepoznata od strane predlagača i pozvana da uzmu učešče na Konferenciji o šumama koju je organizovalo resorno ministarstvo.

Nadamo se da će i u procesu javnog uvida, koji bi se trebao uskoro naći pred javnosti, doći do dodatnog poboljšanje Nacrta zakona čime bi FBiH nakon niza godina rada sektora bez krovnog zakona dobila akt koji će dodatno i nedvosmisleno urediti ovu važnu oblast kako za očuvanje životne sredine tako i za ekonomiju naše zemlje. Centar za životnu sredinu će iskoristiti i tu priliku da zagovara poboljašanja teksta Nacrta sa ciljem dobijanja pravnog akta koji će u što većoj mjeri biti zaštitarski, stručan i jasan.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije