Građanski aktivizam

Da li je zakašnjelo buđenje lokalne vlasti u Kaknju za osiguranje pristupa pitkoj vodi ovdašnjem stanovništvu?

Aktivisti navode da su sva njihova upozorenja, koja su u posljednje dvije godine upućivali, općinske vlasti Kaknja ignorisale.

Sa zakašnjenjem su se općinske vlasti Kaknja sjetile da su u obavezi da osiguraju pitku vodu svojim stanovnicima, jer je vodosnabjevanje ovog rudarskog grada do te mjere ugroženo da, i prema vlastitom priznanju vlasti, 70 odsto korisnika gradskog vodovoda ne pije vodu iz česmi.

Da će do toga doći unazad dvije godine upozoravali su ih ekološki aktivisti, okupljeni u inicijativi „Park prirode Trstionica i Boriva“, ali su lokalne vlasti uporno ignorisali ta upozorenja. Aktivisti su argumentovano okrivljivali vareški rudnik “Rupice” da, svojim istražnim radovima i pripremama za eksploataciju rude u toj općini, ugrožava rijeku Bukovicu, koja sa potocima vrši opskrbu vodom gradskog vodovodnog sistema u Kaknju.

Rudnikom već pet godina upravlja istraživačko-razvojna kompanija „Eastern Mining”, a aktivisti su je u više navrata prijavljivali inspekciji da je tim rudarskim aktivnostima na njihovom području došlo do zamućenja i rijeke Trstionice, u koju se ulijeva Bukovica sa pritokama. Osim toga, upozoravaju da kompanija preko pritoke u koju odbacuje otpadne vode iz rudnika, zagađuje Trstionicu u njenom gornjem toku, 20km prije ušća Bukovice, što znači da je cijeli tok Trstionice ugrožen.

Investitora su krivili i za nelegalnu gradnju puteva i devastaciju područja izvan dosadašnjeg odobrenog koncesionog polja. Odnosno, njihove su tvrdnje da se putevi grade po planinarskim stazama i šumskim šetnicama, bez svih potrebnih dozvola za gradnju, a uz prećutno odobravanje nenadležnog šumarskog preduzeća.

Aktivistkinja Hajrija Čobo kaže da su sva ta njihova upozorenja općinske vlasti Kaknja ignorisali, da im nisu dali podršku ni kada su za sjednicu Vlade ZDK u aprilu ove godine poslali Otvoreno pismo premijerki Amri Mehmedić, reagujući na predviđeno razmatranje tačke dnevnog reda Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-olova, cinka i barita, sa pratećim plemenitim metalima na ležištima Borovica Zapad-Rupice Istok-Tisovača-Droškovac-Veovača Istok-Bukovača, Općina Vareš.

“Realizacijom ove odluke bi se koncesije koje vareški rudnik ima proširile dublje u vodozaštitnu zonu Bukovice na dvije strane i prema prašumi na strani Tisovače. Sve je bilo uzalud i tek sada kada je gotovo kasno da se bilo šta ispravi došlo je do „buđenja“ Općinskog načelnika“ – kaže za portal Antikorupcija.info aktivistkinja NGG Hajrija Čobo.

Naime, iz Ureda načelnika tek sada su najavili da će insistirati da nadležna i odgovorna kantonalna i federalna ministarstva izvrše preispitivanje izdatih dozvola i saglasnosti za izvođenje radova na području općine Vareš, kaka bi zaštitili interese i prava svoje općine, kada je u pitanju vodosnabdijevanje Kaknja pitkom vodom.

„Kada je u pitanju predmetna problematika, općina Kakanj, uključujući Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe za upravu u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima poduzimaju sve propisane, raspoložive i moguće mjere i aktivnosti kako bi se zaštitila prava i interesi naših stanovnika. U svakom trenutku smo spremni preduzeti sve mjere i aktivnosti, te pokrenuti sve vrste sudskih, upravnih i drugih postupaka protiv svih nadleržnih i odgovornih subjekata koji svojim djelovanjem ugrožavaju prava i interese Općine Kakanj i naših stanovnika“ – saopštili su iz Ureda načelnika općine Kakanj.

Općina Kakanj se jasno i decidno izjasnila da prema prostorno-planskoj dokumentaciji nije moguće ishodovati dozvole za izvođenje istražnih i rudarskih radova na njihovom području prema granici sa Varešom, navodeći da su pokrenute i procedure zaštite Trstionice i Borive kao prirodnog zaštićenog područja.

Na ovakvu promjenu retorike i iskazanu formalnu odlučnost da se zaštite interesi stanovnika Kaknja, od strane općinskih vlasti, ekološki aktivisti sumnjičavo vrte glavom i mišljenja su da im tek slijedi prava borba protiv korumpiranih političara i nezajažljivih investitora, koji atakuju na prirodu.

„Podnijeli smo više prijava protiv odgovornih i prošlonedeljni sastanak predstavnika investitora u vareški rudnik „Adriatic Metals“ d.o.o. Vareš (raniji naziv društva „Ester Mining“ d.o.o. Vareš) sa federalnim ministrom MUP Ramom Isakom vidimo kao njihovu bojazan zbog tih prijava. Pitamo se: Jesu li tražili od ministra možda obustavu istraga? Kakve veze imaju investicije koje imaju u ZDK sa policijom?“ – pita se Čobo.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije