Građanski aktivizam

Hoće li lokalna vlast u Kaknju zaista istrajati u trenutnoj podršci inicijativi građana za zaštitu područja Trstionice i Borive? Sjetivši se da su to i sami svojevremeno željeli ali i na tu želju, očito, zaboravili.

Sagovornici iz Opštine su obećali podršku inicijativi građana i izrazili stav da je cilj zajednički i da je sada potrebno udruženim snagama nastaviti sa aktivnostima.

Kakanjski aktivisti udruženi u neformalnu grupu građana „Park prirode Trstionica i Boriva“ Općinskom vijeću Općine Kakanj 20. su januara, ove godine, uputili Inicijativu za zaštitu ovog jedinstvenog lokaliteta, koje je poslednjih par mjeseci bilo predmet devastacije, ali i konstantnog natezanja oko utvrđivanja odgovornosti za štetu i sanaciju uništenog lokaliteta.

Pored upućene inicijative, aktivisti su predložili i razgovor sa općinskim vlastima, te su se predstavnici neformalne grupe građana 16.02. i sastali sa predstavnicima lokalne samouprave, tačnije predsjedavajućim Općinskog vijeća Slavenom Katičićem i šefom Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša Mirzom Fazlićem, kako bi ih upoznali sa svojom inicijativom i planiranim aktivnostima.

Na sastanku su dobili informaciju da je Općinsko vijeće sad već davne 2007. godine pokrenulo svoju inicijativu za zaštitu Trstionice, ali, prema trenutnim informacijama, pored same inicijative i nekoliko dokumenta, konkretnih aktivnosti nije bilo. Sagovornici iz Opštine su obećali podršku inicijativi građana i izrazili stav da je cilj zajednički i da je sada potrebno udruženim snagama nastaviti sa aktivnostima.

U skladu sa obećanjem datim na sastanku, već 22.02.2023. o zahtjevu NGG Park prirode Trstionica i Boriva, za pokretanje Inicijative za zakonsku zaštitu područja Trstionice i Borive, raspravljano je na Kolegiju Općinskog vijeća Kakanj, koji je donio odluku da se taj zahtjev uputi Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša, kako bi ona od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK zatražila očitovanje o ranije pokrenutoj inicijativi Općine Kakanj za zaštitu ovog područja.

Prema raspoloživim informacijama, dopis, sa inicijativom Grupe, još uvijek nije ali bi „ovih dana“ trebao biti upućem resornom ministartsvu Vlade ZDK.

Inače, trajna zaštita Trstionice se pominje u nekoliko strateških dokumenata, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou. Ovaj prostor predviđen je za zaštitu prostornim planom ZDK iz 2009. godine, gdje se navodi da prašumu Trstionica, obzirom na propise prema Habitat Directivi, treba svrstati u najviši stupanj zaštite po IUCN kategoriji – specijalni rezervat prirode.

Dalje, zaštita Trstionice se pominje kao jedan od prioritetnih projekata u Lokalnom ekološkom akcionom planu (LEAP) općine Kakanj, iz 2010. godine gdje je navedeno da je jedan od primarnih ciljeva valorizacija prirodnog prašumskog područja Gornja Trstionica- Bukovica, sa predviđenim periodom implementacije od godinu dana.

Tri godine poslije, 2013., Općina je naručila elaborat koji se odnosi na projekat valorizacije prirodnog prašumskog područja Gornja Trstionica – Bukovica, što ukazuje na to da su aktivnosti na valorizaciji Trstionice zaista započete, ali su te aktivnosti ostale na početnom nivou.

„Deset godina poslije, nakon što su nelegalnim podizanjem betonare na ovoj teritoriji uništeni dijelovi šume, zagađeni potoci, ugroženo zdravlje i opšti interes građana koji ovjde žive, situacija nije ista, nego – mnogo gora“, smatraju u neformalnoj grupi građana „Park prirode Trstionica i Boriva“.

Opravdano je postaviti pitanje zašto se prostorni i drugi planovi na nižim ili višim nivoima uopšte izrađuju kada tim istim prostorom svako može da manipuliše na način koji mu odgovara a takozvani prioritetni projekti godinama stoje u ladicama.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije