Građanski aktivizam

I Konjičani dobili akreditovanu visokoškolsku ustanovu – uslovna akreditacija Visokoj školi za turizam i menadžment

Studenti Visoke škole za turizam i menadžment iz Konjica
Istina, ima dosta primjedbi na njen rad...

U Hercegovini najbolje “uspjevaju” visokoškolske ustanove koje obrazuju kadrove za turizam, pa je nakon dva mostarska na državnom nivou akreditovana i jedna konjička, odnosno Visoka škola za turizam i menadžment, koja je postala tridesetdeveta visokoškolska ustanova upisana u Državni registar akreditovanih ustanova u BiH.

Istina, sa dosta primjedbi na njen rad, zbog čega je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona ovoj školi izdalo Rješenje o uslovnoj(!) akreditaciji na period od dvije godine. Rješenje je izdato na preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, koja je ustanovu u Konjicu nakon toga svojim Rješenjem upisala u Državni registar.

Šest mjeseci prije isteka uslovne akreditacije – 15.06.2024. godine – Visoka škola za turizam i menadžent je obavezana da ponovo podnese zahtjev za akreditaciju, a do tada da koriguje niz nedostataka u svom radu i organizaciji.

“Visokoškolska ustanova bi trebala da hitno razmotri i jasnije definiše odgovornosti i ovlaštenja formalnog tijela za osiguranje kvaliteta, čija bi uloga, odgovornosti i aktivnosti bili jasno utvrđeni i dokumentovani u pravnim aktima. Visokoškolska ustanova bi trebala da sistematski razmotri i jasnije definiše ulogu studenata u sistemu unutrašnjeg osiguranje kvaliteta. Zbog aktuelnosti studijskog programa, narodčito dijela koji se odnosi na turizam, Komisija sugeriše da visokoškolska ustanova motiviše svoje profesore, te da to formuliše kao svoj strateški cilj”, samo je dio sugestija i zahtjeva Komisije domaćih i stranih stručnjaka  koji daju ocjenu i obavljaju pregled kvalitete i daju preporuke o akreditaciji.

Visoka škola iz Konjica je zahtjev za instucionalnu akreditaciju Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK podnijela još 2014. godine, a na zahtjev ministarstva je iduće godine dostavila dopunu zahtjeva.

Još duže na akreditaciju čeka trebinjska Visoka škola za hotelijerstvo i turizam Trebinje, koja se još ne nalazi u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, a tek je od prije dva mjeseca u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja RS. Ona još uvijek posjeduje samo Dozvolu za rad od 2007. godine izdatu od Ministarstva  prosvjete i kulture RS za prvi ciklus studija turizam i hotelijerstvo, a od 2013. godine i studijskog programa poslovna ekonomija turističke privrede.

Zbog toga su kod inspekcijskih organa i nadležne HEA BiH iz neformalne grupe studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” u više navrata insistirali, u cilju zaštite 400 studenata koji su studirali i izdate su im diplome na ovoj VŠU, da dobiju odgovor da li su njihove diplome priznate, jer se radi o neakreditovanoj ustanovi. Tvrdnje republičkog prosvjetnog inspektora u odgovoru Grupi su da trebinjska Visoka škola sprovodi odredbe Pravilnika o standardima i normativa za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova, te da je podnijela Zahtjev za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa za koje ima dozvolu za rad i da su dostavili uz zahtjev i potrebnu dokumentaciju.

Sa druge strane, HEA BiH se proglasila nenadležnom, tumačenjem da, kako su naveli, prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, nemaju propisane nadležnosti u pogledu ocjenjivanja zakonitosti rada i izdavanja akademskih stepena i diploma, kao ni sa priznavanjem, odnosno ocjenom validnosti diploma izdatih od strane visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihov status u pogledu akreditacije.

Inače, pored visokoškolskih ustanova iz Konjica i Trebinja, koje organizuju obrazovanje u oblasti turizma u Hercegovini su to još i Sveučilište Hercegovina, Mostar i Visoka škola “Logos centar” u Mostaru. Obje visokoškolske ustanove su upisane u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije