Građanski aktivizam

Ispunjavanje kriminalnih želja tajkuna i njihovih političkih mentora, legalizacijom nezakonite gradnje na lokalnom nivou, prostornim planovima viših nivoa vlasti

“Sve ove nezakonitosti će na kraju prouzrokovati nepopravljive štete, uzurpirati životni prostor sa ogromnom, trajnom i nesagledivom devastacijom šuma, privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta, koje je zakonom namijenjeno jedino za poljoprivrednu proizvodnju. U ovom kriminalu učestvuje stotine tajkuna i političara po gradovima i opštinama Hercegovine uz  pomoć pojedinaca u institucijama HNK i Federacije BiH. Megalomaniji tajkuna i njihovih političkih mentora nema kraja. Kršenje svih zakonskih normi i propisa uzrokuju nevolje i probleme, direktno ugrožavajući živote i egzistenciju hiljada građana Mostara danas, a sutra i čitavog kantona. Ovo je samo početak.”, upozoravaju iz neformalne grupe građana koja okuplja mještane 7 mostarskih rubnih naselja.

Neformalna  grupa građana “Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana Grada Mostara” izrazila je ozbiljnu zabrinutost u vezi sa procesom izrade dopuna Prostornog plana Hercgovačko-neretvanskog kantona, čiji je nacrt usvojen na sjednici Skupštine HNK, održanoj 16.02.2024., na kojoj je ovoj grupi, od strane Kolegija, zabranjen pristup.

“Smatramo da postoje indicije o netransparentnosti i potencijalnim nezakonitostima u ovom procesu, što bi moglo imati negativne ekološke, ekonomske i društvene posljedice za građane Mostara i Kantona HNK.”, navode u svom saopštenju za javnost.

Na osnovu onoga što su, na sjednici Skupštine, kazali predsjednica Vlade, zatim ministar i usvojenog Zaključka Skupštine  HNK, koji će biti objavljen u službenim novinama HNK-a, intencija je da se  Prostorni planovi svih jedinica lokalne samouprave u HNK uvrste  u prijedlog dopuna Prostornog plana HNK.

No, iz NGG “Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana Grada Mostara”, upozoravaju da “Prostorni planovi u dijelu solarnih i vjetro elektrana nijedne od JLS nikada do sada nisu bili usaglašeni sa Prostornim planom HNK. Zbog toga se postavlja pitanje zakonitosti do sada izgrađenih solarnih i vjetro elektrana i hoće li se one dopunama retroaktivno legalizovati.”

Iz ove NGG, a sličnog su mišljenja bili i neki zastupnici Skupštine HNK, na posljednjem održanom zasjedanju, smatraju da se morala poštivati Uredba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i poštivati hijerarhija usklađivanja prostornih planova.

“Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave se moraju usklađivati sa planovima višeg reda,” (a ne obrnuto), upozoravaju iz NGG “Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana Grada Mostara”. I pojašnjavaju:

“To znači da: Prostorna osnova, odnosno prostorni plan Federacije BiH predstavlja nadređeni dokument i definira opće smjernice za razvoj cijele Federacije. Kantonalni prostorni planovi moraju biti usklađeni sa Prostornom osnovom Federacije BiH i ne mogu sadržavati elemente koji se ne nalaze u tim planovima. Dopune prostornog plana HNK nakon što se objave u u službenom listu ne mogu dobiti saglasnost nadležnog federalnog ministarstva jer PP Federacije BiH ne sadrži obnovljive izvore energije sunca i vjetra. Hoće li sada i Vlada Federacije na isti način morati vršiti dopune svog prostornog plana kako bi se obrnutim redom napokon priznali prostorni planovi JLS, odnosno kriminalne želje tajkuna i njihovih političkih mentora?”

Po aktivistima pomenute neformalne grupe građana, koja okuplja mještane 7 mostarskih rubnih naselja, zaključak se nameće sam po sebi: “Ovdje je očito da krupni kapital u dogovoru sa politikom, određuje hijerarhiju donošenja prostornih planova suprotno Uredbi Vlade Federacije.”

“Sve ove nezakonitosti će na kraju prouzrokovati nepopravljive štete, uzurpirati životni prostor sa ogromnom, trajnom i nesagledivom devastacijom šuma, privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta, koje je zakonom namijenjeno jedino za poljoprivrednu proizvodnju. U ovom kriminalu učestvuje stotine tajkuna i političara po gradovima i opštinama Hercegovine uz  pomoć pojedinaca u institucijama  HNK i Federacije BiH. Megalomaniji tajkuna i njihovih političkih mentora nema kraja. Kršenje svih zakonskih normi i propisa uzrokuju nevolje i probleme, direktno ugrožavajući živote i egzistenciju hiljada građana Mostara danas, a sutra i čitavog kantona. Ovo je samo početak.”, upozoravaju.

Naglašavajući da je stvorena situacija kompleksna, sa ozbiljnim pravnim i političkim implikacijama, iz NGG “Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana Grada Mostara”, su pozvali sve aktere uključene u proces izrade prostornih planova na svim nivoima da postupaju u skladu sa zakonima i da štite javni a ne privatni interes. A građane da se informiraju, angažuju i da: “zajedničkim snagama zaustavimo nezakonite izrade prostornih dokumenata”.

“Ako se nastavi sa postojećim pristupom, tj. uključivanjem nezakonitih JLS planova u kantonalni plan bez usklađenosti sa federalnim planom, postoji velika vjerovatnoća da će zainteresirane strane pokrenuti pravne sporove. Ovo bi moglo rezultirati, zaustavljanju svih procesa, dodatnim troškovima i neizvjesnosti za sve učesnike u procesu… Nekontrolirana izgradnja na lokacijama predviđenim  planovima JLS može dovesti do ekološke štete, zagađenja i ugrožavanja zdravlja građana.”, navode aktivisti, radeći pritom posao institucija. Koje ga – zbog neznanja ili korumpiranosti – same, očito, ne rade.

No, aktivisti se nadaju da ih mogu “probuditi”, pa im se obraćaju:

“Građani zahtijevaju od nadležnih institucija da zaustave proces usvajanja nacrta dopuna prostornog plana HNK sve dok se ne uskladi sa svim zakonskim propisima i ne provede transparentna javna rasprava o cjelokupnim prostornim dokumentima, prvenstveno uključujući planove JLS. Građani moraju imati pravo na uvid u sve dokumente i mogućnost da sudjeluju u procesu izrade prostornog plana koji će direktno uticati na njihove živote i životnu sredinu.”

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije