Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

Udruženje građana “Za Doljanku” – Istrajni u dokazivanju povreda zakona i procedura

Rijeka Doljanka je, još od 1981. godine prema Prostornom planu SR BiH, u okviru područja Vran planine, Čvrsnice, Čabulje i Prenja, površine oko 994 km2, planirana za stavljanje pod institucionalnu zaštitu u kategoriji nacionalnog parka. Važenje ovog prostornog plana prema Zakonu o prostornom uređenju Federacije BiH službeno je produženo do donošenja novog Prostornog plana FBiH koji do danas nije usvojen.

Kao posljedica izostanka kvalitetnog sistemskog rješenja, kojim bi se status rijeke Doljanke u kontekstu njene zaštite jasno definirao, danas na ovom prostoru nailazimo na neselektivnu devastaciju bogatih šumskih površina i nelegalnu eksploataciju šljunka, a u posljednje vrijeme, izgradnjom mini hidroelektrana, uništava se bogata riječna flora i fauna, pretvarajući je u suho korito bez života – pritom kršeći više zakona Federacije BiH.

Iako izgradnjom mHE na rijeci Doljanki dolazi do ozbiljnog narušavanja životne sredine, nadležne institucije izdale su sve potrebne dozvole da se radovi nastave. Mještani okolnih naselja navode da cijeli proces nije transparentan, da krši zakon, te da nisu dali svoje mišljenje, iako im je Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH, Statutom Opštine Jablanica i Statutom MZ Jablanica II zagarantovano pravo da budu konsultovani i odlučuju o donošenju proračuna i plana opštine, naročito u dijelu koji se odnosi na područje mjesne zajednice.

Također, Doljanka predstavlja prirodno mrjestilišne, a prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu na takvim rijekama zabranjena je izgradnja mini hidroelektrana.

Međutim, do konsultacija sa lokalnim stanovništvom i održavanja skupa građana o cijelom procesu, nije došlo.

Savjet MZ Jablanica II na svojoj sjednici usvojio je Zaključak o usvajanju inicijative za izgradnju mHE, bez da je prije toga organiziran zbor građana.

Nakon što je više od 200 građana potpisalo peticiju protiv izgradnje mini hidroelektrane, građani su organizovani u Udruženje građana „Za Doljanku“ podnijeli dvije tužbe – jednu u Sarajevu protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma i drugu u Mostaru protiv Ministarstva graditeljstva, dok su na adrese više institucija uputili informacije o povredama procedura i sumnje na korupciju u cjelokupnom procesu.

Pored toga, svojim protestima i cjelokupnom borbom za zaštitu okoliša i rijeke Doljanke građani jasno poručuju da će ostati istrajni u dokazivanju povreda zakona i procedura, koje su nadasve morale biti transparentne i u cijelosti ispoštovane.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije