Građanski aktivizam

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima: Predložena rješenja imaju za cilj olakšavanje procedura, a ne detaljnu regulaciju kako to tvrdi predlagač

Posebno je istaknuto da su dodatne rasprave trebale biti organizovane u Doboju i Bijeljini, opštinama koje su trenutno pod pritiskom zbog potencijalnog rudarenja Litijuma i drugih kritičnih mineralnih sirovina. Ovim povodom u ovim opštinama organizovane su i javne tribine na kojima su građani izrazili svoje nezadovoljstvo planiranim istražnim radnjama i potencijalnim rudarenjem.

Centar za životnu sredinu iznio je svoje komentare na  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima na javnoj raspravi  koja je održana (29.01.2024.) u Administrativnom centru Vlade RS.

Javnoj raspravi odazvao se veliki broj građana, a na upite i kritike mahom nezadovoljnih stanovnika naselja u ozrenskoj regiji, koji su bili većina na javnoj raspravi,odgovarao je Esad Salčin, pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo.

Posebno je istaknuto da su dodatne rasprave trebale biti organizovane u Doboju i Bijeljini, opštinama koje su trenutno pod pritiskom zbog potencijalnog rudarenja Litijuma i drugih kritičnih mineralnih sirovina. Ovim povodom u ovim opštinama organizovane su i javne tribine na kojima su građani izrazili svoje nezadovoljstvo planiranim istražnim radnjama i potencijalnim rudarenjem.

Kada je u pitanju nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, sporna je većina predloženih izmjena i dopuna, budući da se radi o znatnim intervencijama u propisu koji je usvojen tek prošle godine, što ne predstavlja dug period primjene koji bi ukazao na potencijalne konfliktne situacije i ponudio održiva rješenja u primjeni zakona. Ponuđene izmjene i dopune Zakona su u funkciji ozbiljnog umanjenja kriterijuma na osnovu kojih se odobrava izvođenje detaljnih geoloških istraživanja. Predložena rješenja imaju za cilj olakšavanje procedura, a ne detaljnu regulaciju kako to tvrdi predlagač.

Neke od spornih izmjena su:

-Iz procedure odlučivanja o odobravanju istražnih prava ukida se obaveza pribavljanja mišljenja nadležnog organa o potrebi prethodne procjene uticaja, što ukida potrebu  konsultovanja organa nadležnih za zaštitu životne sredine.

-Ukidanje potrebe pribavljanja mišljenja organa lokalne samouprave – organa koji zastupa interese građana lokalne zajednice, je posebno zabrinjavajuće, jer je suprotan proaktivnoj transparentnosti i participativnoj demokratiji u upravljanju javnim dobrima, oblasti kojoj već hronično nedostaje legitimno usvojenih javnih politika, te je opravdano već izazvalo zabrinutost javnosti.

-Predloženo je i da se količine koje se mogu izuzeti u procesu ispitivanja, povećavaju za čak 50 puta odnosno sa 200 na 10.000 m3, jer se pokazalo da su za neke rude trebale veće količine – dok izrađivač izmjena i dopuna zakona izostavlja da navode na koje konkretno rude bi se tako enormno povećanje količina odnosilo. Praktički gledano, jasno je da će kod tolikih količina još veći izazov biti vršiti monitoring kako istražnih radova, tako i same količine materijala koji se izuzima.

Komentari i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima mogu se dostaviti do 15.02.2024. godine, a adrese i ostali detalji su dostupni na stranici Vlade RS.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije