Komentari i analize

Dva u jedan: Zašto je u distriktu nemoguće formirati Kancelariju za borbu protiv korupcije?

U rubrici ''Dva u jedan'' o čudnoj situaciji u Brčko distriktu, u vezi sa Kancelarijom za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.

Brčko distrikt BiH ni nakon 20 godina nema Kancelariju za prevenciju i suzbijanje korupcije

Šestog juna 2018. godine poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Zakon o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije. Zakonom su doneseni antikorupcijski principi i osnovana kancelarija.

Međutim, Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije ni dvije godine nakon donošenja Zakona o njenom osnivanju i 20 godina nakon osnivanja jedinstvene, posebne, lokalne zajednice u BiH, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – i dalje pravno ne postoji.

Zakonom o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije propisani su antikorupcijski principi, istovjetni za sve javne službe u Distriktu, a to su:

a) jednak tretman i nediskriminacija, što znači da svi imaju pravo na jednak pristup pri obavljanju aktivnosti od javnog interesa i jednak tretman od strane javnih službenika, bez korupcije;

b) zabrana korumpiranog ponašanja, što znači da javni službenici ne smiju u obavljanju svoje dužnosti da traže ili prihvate nedopuštenu korist za obavljanje svojih dužnosti;

c) transparentnost i javna kontrola, što znači da će obavljanje svih javnih funkcija biti transparentno i podlijegaće javnoj kontroli;

d) zaštita „prijavljivanja korupcije“, što znači da niko ne smije da bude kažnjen ili da na bilo koji način trpi bilo kakve posljedice zbog prijavljivanja, u dobroj vjeri, onoga što smatra koruptivnim djelom ili nepravilnostima u propisanim postupcima.

Kancelariju bi trebalo osnovati u skladu sa ciljevima prevencije uticaja korupcije na rad javnih službenika i lica na političkom položaju, identifikovanja i eliminisanja uzroka korupcije, odvraćanja osoba od činjenja krivičnih djela u vezi sa korupcijom, stvaranja i unapređivanja pravnog okvira za prevenciju korupcije, podsticanja učešća civilnog društva u prevenciji korupcije, podizanja svijesti javnosti i stvaranja odnosa netolerancije u vezi sa korupcijom, te promovisanja transparentnog i odgovornog rada organa javne uprave i institucija Distrikta.

Ipak, i nakon svih postavljenih temelja, kočnica u osnivanju ipak postoji. Prema Zakonu o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, direktora Kancelarije imenuje Skupština Brčko distrikta BiH, na prijedlog skupštinske Komisije za borbu protiv korupcije, putem javnog konkursa, a u skladu s procedurama koje važe za izbor lica čije imenovanje vrši Skupština Distrikta.

Postojeći Odsjek za žalbe, ljudska prava i komunikaciju s građanima, koji se organizaciono vodi u Kancelariji gradonačelnika Brčko distrikta BiH pri Sekretarijatu Vlade, formiranjem Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, bio bi izdvojen iz sastava organa javne uprave i reorganizovan u ovu Kancelariju.

Kancelarija bi trebalo da bude samostalna i nezavisna u radu, a da za svoj rad odgovara Skupštini Brčko distrikta BiH. Njen djelokrug rada trebalo bi da obuhvati prevenciju korupcije, koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora kod nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti Distrikta, zatim državnih i javnih službenika, namještenika i policijskih službenika Distrikta, kod članova organa upravljanja, ovlaštenih i drugih lica u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima koje je osnovao Distrikt i pravnim licima i preduzetnicima, te ovlaštenih lica u kulturnim i sportskim ustanovama, fondacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.

(Otisak.ba, 8.11.2020.)

Kakva lakrdija: BRČANSKA VLAST U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Prošlo je više od dvije godine kako je usvojen i na snagu stupio Zakon o kancelariji za prevenciju i aktivnosti na sprečavanju korupcije Brčko Distrikta (juli 2018). Ovim zakonom bilo je predviđeno da se prvim narednim Budžetom za 2019. ili rebalansom Budžeta za 2018. godinu omoguće finansijski uvjeti za rada Kancelarije, a prije toga izabere vršilac dužnosti direktora koji će stvoriti pretpostavke za početak rada.

Ništa se od toga nije desilo. Zakon je na snazi a vlast u Brčko Distriktu BiH neće i ne želi da ga provodi. Reklo bi se, hoće im se, može im se.

Da stvari budu još gore, u pripremi su i novi propisi, kao što je Zakon o sukobu interesa, koji „trpaju“ nove nadležnosti ovoj Kancelariji a ona zapravo i ne postoji. I ovaj zakon, kada se donese, neće se moći primjenjivati. Prava lakrdija.

Ključno pitanje, s tim u vezi, je kako zakonodavna i izvršna vlast mogu da ne primjenjuju donijete zakone a da nema nikakvih sankcija? Da li Statut Brčko Distrikta BiH posjeduje instrumente koji prepoznaju i otklanjaju ovakvu vrstu pravne anarhije nad sistemom koji pretpostavlja zakonitost i red? Imaju li, ili trebaju li da imaju u svemu ovome ulogu i pravosudni organi u smislu upozoravanja ili sankcionisanja ovakvog ponašanja. Ili, jednostavno, Vlast u Brčko Distriktu BiH može sve što hoće! Strašno, gdje mi živimo.

(A.U., Brčanski forum, 20.10.2020.)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije