Komentari i analize

Korupcija u KS: Najveći broj prijava odnosi se na sektor obrazovanja

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je u 2020. godini prikupio podatake o provedenim postupcima javnih nabavki institucija te analizirao dostavljene dokumentacije za 33 postupka provedenih javnih nabavki u periodu proglašenja pandemije uzrokovane širenjem koronavirusa.

Posmatrajući podatke o zaprimljenim prijavama po sektorima, vidljivo je da se najveći broj prijava odnosi na sektor obrazovanja, koji je u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (25%), zatim slijede Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture (10%), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (10%), Lokalna samouprava (10%) i Ministarstvo zdravstva (9%).

Grafički prikaz broja prijava po sektorima (top 5)

Po vrsti nepravilnosti, najviše prijava odnosi se na neregularnosti u procesu zapošljavanja (33% prijava), što ukazuje da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema.

Numerički podaci o prijavama za top 5 sektora

Kada je riječ o prijavama untar sektora na JU iz oblasti zdravstva KS otpada 8%, JU iz oblasti rada i socijalne politike KS 9%, JU Osnovnog obrazovanja – osnovna škola 10%, na organe uprave – ministarstva 13%, Javna preduzeća čiji je osnivač KS 15% i na Ostali 45%.

Grafički prikaz broja prijava po oblastima unutar sektora (top 5)

Prema podaci o zaprimljenim prijavama po institucijama vidljivo je da se najveći broj prijava odnosi na javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje” Kantona Sarajevo, zatim na Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade te preduzeće KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Grafički prikaz broja prijava po institucijama (top 10)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije