Nekategorisano

Oglas za posao: Stručni savjetnik za postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo
Poslodavac: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija: Državna služba i uprava, Ekonomija – finansije – osiguranje, Nauka i obrazovanje, Ostalo, Pravo
Mjesto rada: Sarajevo
Rok prijave: 15.04.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Radna mjesto:
02. Stručni savjetnik za postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti – 1 (jedan)
izvršilac

Opis poslova: postupa po zaprimljenim prijavama koruptivnih aktivnosti u svrhu provjere,
prikupljanja podataka i prosljeđivanja istih nadležnim organima i institucijama; vrši sistemsko
objedinjavanje prikupljenih prijava koruptivnih aktivnosti, te provodi aktivnosti na uspostavi,
izradi i vođenju evidencija o zaprimljenim prijavama koruptivnih aktivnosti, radi analitičke obrade
koja za cilj ima prevenciju ili otkrivanje koruptivnih aktivnosti; izrađuje analize, izvještaje,
informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu zaprimljenih prijava koruptivnih
aktivnosti; učestvuje u sačinjavanju informacija i druge vrste publikacija koje za cilj imaju
upoznavanje javnosti o opasnosti i štetnosti korupcije, te o metodama i sredstvima njihovoga
sprječavanja; potiče saradnju, te usmjerava i koordinira komunikaciju između svih subjekata
obuhvaćenih strateškim planovima borbe protiv korupcije, te sarađuje i koordinira sa Agencijom
za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i ostalim pravnim subjektima,
organima i organizacijama koje su nadležne u postupanju u oblasti borbe protiv korupcije, kao i
pravosudnim organima; učestvuje u organizaciji aktivnosti u vezi sa prevencijom korupcije, kao i
prijavljivanjem korupcije i koruptivnih aktivnosti; učestvuje u organizovanju okruglih stolova,
medijskih i drugih kampanja usmjerenih na prevenciju i suzbijanje korupcije; obavlja i druge
poslove koje mu odredi Šef Ureda; za svoj rad odgovara Šefu Ureda.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku
kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem
upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Regija: Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije: Posebni uvjeti:
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet društvenih nauka
– tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaruPored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
a) Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa, (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
c) Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni i intervju) Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, neovisno od toga kada su zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu na postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa traženim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama FBiH“, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo “

Minimalna stručna sprema: Fakultet
Poznavanje rada na računaru: osnovno
Potrebno radno iskustvo: tri godine

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije