Komentari i analize

OMBUDSMEN POTVRDIO: Željeznice u oba entiteta vrše diskriminaciju prilikom zapošljavanja

Oblast državne uprave je mjesto gdje je korupcija najzastupljenija što je vidljivo i u izvještaju Centra za pružanje pravne pomoći ALAC po kom je zabilježeno 135 od 317 prijava u 2023. godini bilo iz oblasti državne uprave. Proteklih 13 godina rada ALAC-a čak 1191 prijava građana vezano je za probleme diskriminacije i zapošljavanja u javnom sektoru te kršenja propisa od strane javnih organa zbog čega ovakve odluke institucije Omudsmana za ljudska prava ne iznenađuju.

Željeznice RS i Željeznice FBiH prilikom zapošljavanja od kandidata traže posjedovanje stručnog ispita čije polaganje nije moguće jer upravo ova dva javna preduzeća odbijaju da raspišu javni poziv za obuke za stručno osposobljavanje u oblasti željezničkog saobraćaja koje ne može da organizuje niko drugi. Nakon anonimne prijave Transparency International u BiH (TI BiH) je uputio žalbu kancelariji Ombudsmena za ljudska prava BiH koja je potvrdila da se radi o diskriminaciji te donijela preporuke nadležnim ministarstvima za izmjenu ovih Pravilnika.

Nakon prijave koju je TIBiH zaprimio vezano za konkurs za prijem radnika u javnom preduzeću „Željeznice Republike Srpske“ A.D. Doboj, Centar za pružanje besplatne pravne pomoći TI BiH je analizirao konkursnu proceduru i propise koji se odnose na predmetnu prijavu te je utvrđeno da se od kandidata kao uslov traži položen stručni ispit na željeznici za radna mjesta koja neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja, koji oni ne mogu da ispune budući da ovo javno preduzeće ne objavljuje javni oglas za ovu vrstu stručnog osposobljavanja. Kako je ovo preduzeće jedino koje se bavi željezničkim saobraćajem u RS, obuka i osposobljavanje u ovoj oblasti moguća jedino u tom preduzeću. Međutim, budući da ono odbija raspisati javni poziv, kandidati koji žele da se zaposle u željeznicama su stavljeni u nemoguć položaj – ne mogu se zaposliti bez položenog ispita, a ne mogu ni položiti ispit jer Željeznice ne raspisuju pozive za obuke za stručno osposobljavanje.

TI BiH  je rukovodstvu Željeznica RS ukazao na diskriminatoran tretman kandidata koji traže posao u ovom preduzeću, tražeći da se ova praksa prekine što su Željeznice RS u svom odgovoru odbacili tvrdeći da „tada bi to bio humanitarni rad za druge željezničke kompanije iz okruženja” te da se Željeznice Republike Srpske suočavaju sa problemom odlaska radnika u evropske željeznice u kojima je takođe položen ispit 646 propisan kao uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Daljom analizom konkursa u ovoj oblasti koje je raspisivalo JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, uočeno je da se sa istim problemom susreću i osobe koje traže zaposlenje u željeznicama na teritoriji Federacije BiH. Zainteresovani kandidati ne mogu da se zaposle bez posjedovanja stručnog ispita, koji opet ne mogu da steknu jer preduzeće koje jedino može da organizuje polaganje – Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo – odbija da raspiše javni poziv za obuke.

U odgovoru na upit koji je TI BiH poslao tražeći objašnjenje, rukovodstvo ovog preduzeća je priznalo da je “tačna (…) činjenica da JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo nikada nije raspisivalo javne konkurse za stručno osposobljavanje za samostalan rad…

Zbog ovakvih oblika diskriminacije i kršenja Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine, Ustava Bosne i Hercegovine te Evropske konvencije o ljudskim pravima, TI BiH se obratio instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koja donijela preporuku nadležnim Ministarstvima oba entiteta da preispitaju odredbe Pravilnika koji uređuju način stručnog osposobljavanja radnika a rukovodstvu Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj i JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo da otklone diskriminatoran tretman pojedinih kategorija lica.

Oblast državne uprave je mjesto gdje je korupcija najzastupljenija što je vidljivo i u izvještaju Centra za pružanje pravne pomoći ALAC po kom je zabilježeno 135 od 317 prijava u 2023. godini bilo iz oblasti državne uprave. Proteklih 13 godina rada ALAC-a čak 1191 prijava građana vezano je za probleme diskriminacije i zapošljavanja u javnom sektoru te kršenja propisa od strane javnih organa zbog čega ovakve odluke institucije Omudsmana za ljudska prava ne iznenađuju.

Zbog ovakvih i sličnih slučajeva TI BiH se zalaže unapređenje procesa zapošljavanja u javnom sektoru kroz set mjera koje uključuju postavljanje jasnijih kriterijuma za imenovanje menadžmenta, bolju regulaciju sukoba interesa, transparentnost pri zapošljavanju, bolji nadzor i kazne za prekršaje, širenja prostora za žalbeni postupak, ograničenja u izbornim periodima i jačanje ljudskih resursa.

Više ovo ovoj oblasti i preporukama za unapređenje koje zagovara TI BIH pročitajte u:

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije