Komentari i analize

Opstrukcija vladajućih, unutar Odbora za reviziju NSRS, se nastavlja i u novom mandatu

Suočen sa opstrukcijama, koje su se na kraju pretvorile u potpuno gašenje Odbora, odbijanjem poslanika vladajuće većine da dolaze na zakazane sjednice, predsjednik Odbora za reviziju u prethodnom mandatu, Tomica Stojanović, na kraju je, svoje kolege iz vladajuće koalicije optužio da štite kriminal, korupciju i svoje interese. No, bez ikakvog efekta.

Odbor za reviziju NSRS je trebao 1. novembra 2023. godine održati svoju redovnu sjednicu, nakon gotovo punih pet mjeseci nerada.

Posljednja sjednica Odbora je, naime, održana još 12.06.2023. godine i to je bila tek treća sjednica Odbora za reviziju u aktuelnom mandatu.

Odbor je bio planirao svoju sjednicu i u toku održavanja 5. sjednice NSRS, započete 26.09.2023., ali zbog loše procjene trajanja te sjednice, ali i ne baš prevelike zainteresovanosti članova Odbora za njegov rad, ta sjednica nije održana.

U tom kontekstu, treba naglasiti da se NSRS, pošto Odbor nije održao sjednicu, našla u situaciji da bez stava Odbora za reviziju, razmatra izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske – o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS za 2022. i Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu. Što je potpuno neprihvatljivo, jer se radi o elementarnim obavezama Odbora za reviziju.

Prvog novembra, dan pred zakazanu 6. redovnu sjednicu NSRS, Odbor za reviziju se sastao, na sjednici na kojoj su se, prema planiranom dnevnom redu, trebala, između ostalog, razmotriti i tri izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2022., subjekata koji su od Glavne službe za reviziju dobili negativnu ocjenu – Lutrije Srpske a.d. Banja Luka, JZU Bolnica Gradiška, JZU Dom zdravlja Srebrenica, te, izvještaj o naknadnom pregledu provođenja preporuka iz Izvještaja revizije učinka “Upravljanje eksploatacijama mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka”.

Tok sjednice pokazao je sve probleme s kojim se suočava Odbor za reviziju već godinama unazad i u različitim sazivima. Iako su pozivi za sjednicu stigli na vrijeme svim članovima Odbora, na sjednici se nisu pojavili poslanici Strahinja Bašević (SNSD), Dragan Galić (NPS), Zoran Kokanović (SP) i Predrag Nešić (DNS). Naravno, ne postoji nikakva sankcija za nedolazak na sjednice, kao ni politička kultura da svoj nedolazak najave predsjednici Odbora.

Kvorum je ipak ostvaren, sa minimalnim kapacitetom – svega pet poslanika je prisustvovalo sjednici: predsjednica Mirjana Orašanin (SDS), Srđan Mazalica (SNSD), Biljana Petković (SNSD), Nebojšu Vukanović (Za pravdu i red) i Saša Grbić (Pokret za državu, odnosno SDP).

Na sjednici su se zbog svojih materijala pojavili i predstavnici Ministarstva finansija, kao i predstavnici revidiranih subjekata za koje je Glavna služba za reviziju dala negativno mišljenje za finansijske izvještaje, kao i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, te, Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Usvojen je Zapisnik sa prethodne sjednice sa četiri glasa za i jednim suzdržanim, poslanik Vukanović nije bio na sjednici Odbora u junu i nije mogao glasati za nešto u čemu nije učestvovao. Nakon toga je predočen Rebalans budzeta RS za 2023. godinu, predstavnici Ministarstva finansija su predočili u čemu se ogleda potreba za Rebalansom, nije bilo komentara ni diskusije članova Odbora i na glasanju  je sa 3:2 data podrška za stav da se ovaj materijal uputi na dalje postupanje u NSRS. Za su bili poslanici Mazalica, Petković i Grbić, a protiv poslanici Orašanin i Vukanović.

Izvještaj finansijske revizije za „Lutriju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, kojoj je Glavna služba za reviziju dala negativno mišljenje za finansijske izvještaje, te mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonima i drugim propisima je doveo do potpunog raspada u radu sjednice Odbora. Nakon što je uvodničar po tački dnevnog reda  – Glavni revizor RS – obrazložio razloge za data mišljenja, predsjednica Odbora za reviziju je prije nego što je dala riječ direktoru „Lutrije RS“ a.d. Banja Luka, napomenula da Poslovnik o radu NSRS u svom članu 70. nedvosmisleno propisuje da se svi revizorski izvještaji sa negativnim mišljenjem imaju uputiti na razmatranje u Narodnu skupštinu, dodavši da su to već propustili uraditi za Šume Srpske d.o.o. Sokolac i da je nedopustivo da se to ponavlja.

Nakon toga je otvorena rasprava. Direktor Lutrije RS, a.d. Banjaluka je iznio svoje viđenje o razlozima koji su doveli do negativnog mišljenja. Predsjednica Odbora je tražila da se pobliže pojasne razlozi za propuste u radu i postavila je pitanje dobiti Lutrije, za koju misli da nije na zadovoljavajućem nivou. Direktor Lutrije je dao uopštene odgovore, ali je istakao da je Lutrija RS počela bilježiti bolje rezultate nakon usvajanja novog Zakona o igrama na sreću 2019. godine. Što i nije tačno, jer je Lutrija RS 2021. godine recimo, poslovala s gubitkom. No, ovaj momenat u raspravi je simptomatičan – pošto na tvrdnju direktora niko nije reagovao – jer ukazuje na potrebu bolje pripreme poslanika (i revizora?) za ovakve diskusije, da im sagovornici ne bi mogli govoriti bilo šta, uključujući i neistine, a da oni toga nisu svjesni i ne mogu adekvatno reagovati (U Federalnom Parlamentu je, npr. Generalni revizor znao predstavnika institucije koja je saslušavana, javno optužiti da laže).

Poslanik Vukanović je postavio niz pitanja u vezi Lutrije, pitao je direktora i od koga je Lutrija kupila softver i kako to da baš od Mileta i Srećka Radišića kupuju prostorije za rad, u zgradi Grand trade? No, direktor nije dao nijedan konkretan odgovor, ni na uporno insistiranje poslanika Vukanovića.

Kada je došlo do zauzimanja stava Odbora u vezi sa ovim pitanjem, došlo je do neslaganja. Iako nijednom riječju nisu doprinijeli raspravi o nalazima i zaključcima revizije, na pomen predsjednice Odbora da izvještaj mora po članu 70. ići pred poslanike NSRS, reagovao je Srđan Mazalica i rekao da je Odbor dovoljno stručan da iznese stav o izvještaju i da poslanici u NSRS nemaju dovoljno znanja da  diskutuju o ovom izvještaju???

Poslanik Grbić (demonstrirajući da koalicija sa državnog nivoa odlično funkcioniše i u NSRS) podržao je stav poslanika Mazalice. Ali, s druge strane, i predlažio dobru inicijativu – da se svakog decembra organizuje tematska sjednica na kojoj će svi revidirani subjekti dostaviti izvještaj o realizaciji preporuka i da se takav izvještaj ima uputiti u NSRS.

Odlična inicijativa, ali nema veze s tačkom dnevnog reda (osim ako joj smisao, zapravo, nije da odvrati pažnju sa te tačke i neprihvatljivih stavova iznesenih na njoj). A osim toga ne isključuje da mu kolege iz vladajuće koalicije, kad bi došlo do odlučivanja da se izvještaj o realizaciji preporuka uputi u Skupštinu, ne bi reagovali na isti način – dovođenjem u pitanje znanje svojih kolega poslanika da o tome raspravljaju i odlučuju.

Poslanik Vukanović je rekao da ako se na Odboru zauzme stav da se negativni izvještaji ne proslijede NSRS, da će napustiti sjednicu i da će ona izgubiti kvorum za rad. Dodao je i da Skupstina promijeni Poslovnik i da Odboru propiše rad kako to većini odgovara i da Odbor, ako će raditi ovako i ne treba raditi, jer je to besmisleno.

Predsjednica Odbora je bila zatečena stavom poslanika SNSD-a i SDP-a i insistirala je da negativni izvještaji idu pred poslanike. Ipak, na glasanju su ona i poslanik Vukanović ostali usamljeni. Poslanik Vukanović je održao riječ, da neće učestvovati u radu Odbora i biti paravan za ponašanje izvan Poslovnika i napustio sjednicu.

Njegovim odlaskom je sjednica prekinuta. Ponašanjem većine je, tako, odlično osmišljeni dnevni red postao žrtva odlučnosti vladajućih da nastave obesmišljavati rad Odbora za reviziju i ne dopuštati da se o radu javnih institucija, ustanova i preduzeća koja su dobila negativno mišljenje revizora raspravlja otvoreno u NSRS, pred kamerama, odnosno pred javnošću.

Suočen sa sličnim opstrukcijama, koje su se na kraju pretvorile u potpuno gašenje Odbora, odbijanjem poslanika vladajuće većine da dolaze na zakazane sjednice, predsjednik Odbora za reviziju u prethodnom mandatu, Tomica Stojanović, na kraju je, svoje kolege iz vladajuće koalicije optužio da štite kriminal, korupciju i svoje interese. No, bez ikakvog efekta.

I vidimo da se politika obesmišljavanja revizije, kroz minoriziranje rada Glavne službe i opstrukcije u radu Odbora za reviziju, te, onemogućavanje resprave pred Skupštinom, nastavlja.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije