Građanski aktivizam

Poruka sa panel diskusije CCI-a: Parlamentarni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka doprinosi efikasnijem trošenju javnog novca i boljoj javnoj upravi

“S obzirom na to da jedinice lokalne samouprave imaju direktan uticaj na unapređenje kvaliteta života građana, a da je evidentiran značajan broj nepravilnosti koji se tiču trošenja javnog novca, posebno je značajno da lokalne uprave, nakon što budu predmetom revizije, uspostave nadzor i nastave praćenje realizacije preporuka i postupanja po nalazima revizije.“, navodi se u saopštenju CCI-a, objavljenom povodom danas, 20.05.2024. godine, održane panel diskusije „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivou“. Saopštenje u nastavku prenosimo u cjelosti.

Uspostava parlamentarnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka kao i opredjeljenost čelnih ljudi općina i gradova da daju veći značaj otklanjanju nepravilnosti u radu zasigurno doprinose unapređenju efikasnosti u trošenju javnog novca. To pokazuju dobre prakse jedinica lokalne samouprave koje su preduzele značajne korake kako bi se otklonile uočene nepravilnosti i unaprijedio rad lokalne uprave. Naime, nakon uspostave nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka, za kratko vrijeme realizovan je značajan broj preporuka koje su dobijene od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i time je otklonjena većina uočenih nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca revidiranih jedinica lokalne samouprave.

Ovo su zaključci današnje Panel diskusije „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivou“ koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u Sarajevu.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je izvršio reviziju 19 općina i gradova u Federaciji BiH za 2022. godinu i tim institucijama je dostavljeno ukupno 452 preporuke za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu. S obzirom na to da jedinice lokalne samouprave imaju direktan uticaj na unapređenje kvaliteta života građana, a da je evidentiran značajan broj nepravilnosti koji se tiču trošenja javnog novca, posebno je značajno da lokalne uprave, nakon što budu predmetom revizije, uspostave nadzor i nastave praćenje realizacije preporuka i postupanja po nalazima revizije.

“Značaj revizija u jedinicama lokalne samouprave je upravo taj što su oni najbliži nivo vlasti građanima. Preporuke koje dajemo treba da služe njima kako bi unaprijedili svoje poslovanje, kako bi efikasnije trošili javna sredstva što u konačnici i povećava povjerenje građana u taj nivo vlasti. Znači, od početka, od samog donošenja budžeta, građani bi trebali da budu uključeni u taj proces, a i do njegovog izvršavanja. U revizorskim izvještajima građani mogu naći informacije koje ih zanimaju, a postupanje po preporukama povećat će povjerenje svih nas u taj nivo vlasti ili u tu instituciju koja se revidira”, navela je Amela Mulahalilović u ime Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Upravo zbog toga CCI je inicirao da lokalne uprave uvedu parlamentarni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka, od čega je u prethodnom periodu čak 15 općina i gradova na sjednicama razmatralo izvještaj o reviziji, a u narednom periodu se očekuje od institucija da izvijeste lokalne parlamente o postupanju po preporukama. Od njih 15, na održanoj Panel diskusiji su predstavljeni primjeri dobre prakse općina Kladanj i Stari Grad Sarajevo koji su svojim pristupom prema nalazima revizije otklonili nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca i time unaprijedili kvalitet života građana.

Na taj način je jasno vidljiva važnost unapređenja procesa javne revizije, te postupanja po preporukama revizije.

“Onog momenta kad bilo koji materijal dođe na sjednicu Općinskog vijeća, on dobije jednu drugu dimenziju. Dimenziju i transparentnosti i javnosti, a i korektno je da Općinski vijećnici u potpunosti imaju informaciju o dešavanjima na nivou lokalne zajednice. Nije samo Općinski načelnik odgovoran pred Općinskim vijećem, nego kompletna Uprava je odgovorna i pred Općinskim vijećem i pred građanima”, rekao je Jusuf Čavkunović, načelnik općine Kladanj.

„Općenito, nadzor parlamenata i skupština je jako važan iz razloga što ih čine predstavnici koji su izabrani od strane građana. Također važna je ta spona između izvršnog i zakonodavnog dijela jednog organa, u slučaju Općine – načelnika i Općinskog vijeća. Prije nismo imali saradnju na način kako sada imamo, tako da Općinsko vijeće nije imalo informaciju ni da je revizija bila tu. Općina stoji na dvije noge – jedna je načelnik i službe, druga je Općinsko vijeće i ako hoćete da imate jednu stabilnu instituciju moraju obje noge biti dobro usklađene”, istakao je Seid Škaljić, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo.

Današnjoj Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici općina i gradove koji su ove godine predmet revizije kao i predstavnici općina čiji su izvještaji objavljeni prošle godine kako bi se upoznali sa dobrim praksama parlamentarnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka u drugim općinama, što će im svakako olakšati organizaciju i dalji rad po ovom pitanju. I zbog toga je posebno istaknuto da su jedinice lokalne samouprave sastavni dio javnog sektora, i da su kao takve dužne da primjenjuju principe efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije