Građanski aktivizam

Priznavanje diploma stečenih u BiH u Hrvatskoj još na čekanju a većini članova Upravnog odbora HEA BiH istekao mandat

“Upoznati smo da se insistira na ispunjavanju preporuka ENQA, a koje se odnose na izbor članova Upravnog odbora HEA BiH iz šireg kruga zainteresovanih strana, kao npr.studenata i predstavnika privrede i prakse. A, kod nas su se, do sada, u ovom segmentu rukovodili isključivo zadovoljavanjem nacionalnog ključa” – pojašnjavaju iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske još uvijek nije odustao od nerazmatranja pojedinačnih zahtjeva za vrednovanje i priznavanje visokoškolskih diploma stečenih u BiH, što znači da još uvijek nema konkretnih pomaka u deblokadi priznavanja visokoškolskih diploma iz naše zemlje.

Blokada je nastala “zbog nedostajućih, nejasnih i neusklađenih informacija u vezi s akreditacijom visokoškolskih institucija i studijskih programa u BiH”, kako su naveli iz ENIC/NARIC centra susjedne zemlje.

Problem je i dalje što HEA nije punopravna članica, već je samo pridružena članica u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta (ENQA). Za punopravnost diploma stečenih u BiH, u Hrvatskoj, ne pomaže ni to što HEA aktivnosti iz svoje nadležnosti provodi u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

“U skladu sa novim procedurama ENQA i sa obnovljenim pridruženim statusom, HEA nastavlja aktivnosti na ispunjavanju uslova za punopravni status u ovoj organizaciji, kao i u Evropskom registru agencija za osiguranje kvaliteta (EQAR)” –  pojasnili su iz Ministarstva civilnih poslova BiH na upit studentskih aktivista.

Iz ministarstva navode da je, krajem 2022. godine, HEA uključena u novi EU projekat “Podrška evropakim agencijama za osiguranje kavliteta  u usklađivanju sa ESG, kojim koordinira ENQA, a koji ima za cilj da pomogne agencijama koje nisu punopravne članice da steknu takav status. Riječ je o trogodišnjem projektu koji se završava krajem 2025. godine, te da je Savjet ministara  na sjednici održanoj 25.07.2023. godine zadužio HEA da mu u roku od 30 dana dostavi Akcioni plan za realizaciju preporuka iz 2017. godine datih od strane ENQA, sa ciljem uspostavljanja uslova za punopravno članstvo u toj asocijaciji.

“Imamo informacije da je HEA sačinala taj prijedlog Akcionog plana, ali da je on tek u fazi pribavljanja neophodnih mišljenja za upućivanje na Savjet ministara, što smatramo kašnjenjem u ovom poslu. Očigledno da za ubrzanje tog procesa nije pomoglo ni pozivanje na hitno djelovanje svih relevantnih državnih institucija, od strane Rektorske konferencije BiH, iz aprila prošle godine, niti ponovljeni apel Skupštine Rektorske konferencije iz novembra prošle godine” – navode  studentski aktivisti, okupljeni u inicijativi “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Studentski aktivisti kažu da su tek nedavno otkrili da je za sedam od ukupno deset članova, koliko ih ima u Upravnom odboru HEA BiH, istekao mandat. U januaru ove godine, na osnovu akta HEA, Parlamentarna skupština BiH je trebalo da raspiše javni konkurs za tih sedam novih članova Upravnog odbora, ali je Ministarstvo civilnih poslova BiH aktom od 23.02.2024. godine ukazalo HEA na potrebu detaljnog pojašnjenja Parlamentarnoj skupštini kriterijuma za raspisivanje tog konkursa.

“Upoznati smo da se insistira na ispunjavanju preporuka ENQA, a koje se odnose na izbor članova Upravnog odbora iz šireg kruga zainteresovanih strana, kao npr.studenata i predstavnika privrede i prakse. A, kod nas su se, do sada, u ovom segmentu rukovodili isključivo zadovoljavanjem nacionalnog ključa, jer je poznato Agencijom HEA upravlja Upravni odbor od deset članova, koji čine po tri člana iz tri konstitutivna naroda i jedan član iz reda ostalih. Inače, članove Upravnog odbora Agencije bira Parlamentarna skupština BiH na mandat od tri godine s mogućnošću reizbora, pod uslovom da se inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine jedna trećina članova bude reizborna, ili ponovo imenovana” – pojašnjavaju iz NGG.

Inače, kada je u pitanju uređenost zakonskih akata u oblasti visokog obrazovanja, dovoljno je reći da više nije aktuelan ni Akcioni plan za izradu i i provođenje kvalifikacionog okvira u BiH za period 2014.-2020., koji je Savjet ministara Odlukom donio još 2011. godine.

“Period implementacija Akcionog plana istekao je 31.12.2020. godine, pa je Ministarstvo civilnih poslova BiH početkom 2021. godine predložilo Savjetu ministara produženje istog za dvije godine, ali taj Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Akcionog plana za izradu i provođenje kvalifikacionog okvira u BiH nije usvojen” – navode u odgovoru iz Ministarstva civilnih poslova i napominju da je izrada kvalifikacionog okvira usklađenog sa Evoropskim kvalifikacionim okvirom za cjeloživotno učenje obaveza koju pred BiH postavlja Evropska unija.

Ako je za utjehu, iz Ministarstva navode da je na njihovu inicijativu sredinom prošle godine započeo proces formiranja radne grupe za daljnu izradu kvalifikacionog okvira, te da je ona započela rad u oktobru prošle godine i da su na dva održana sastanka usaglašeni nacrt strukture i prvo poglavlje Okvira kvalifikacija u BiH.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije