Građanski aktivizam

Problemi hercegovačkih visokoškolskih ustanova sa institucionalnom akreditacijom – Visoka škola iz Konjica neće biti reakreditovana do isteka uslovne akreditacije

Od visokoškolskih ustanova iz Hercegovine, nije samo Visoka škola iz Konjica u zastoju sa institucionalnom akreditacijom. Prema podacima u registrima HEA BiH, u ovoj godini akreditacija je 18.02. istekla i Viktoria internacionalnom univerzitetu, Mostar. Do isteka akreditacije nisu reakreditovani ni Univerzitet “Džemal Bijedić” (kome je akreditacija istekla 28.08.2023.), ni Sveučilište u Mostaru (kome je akreditacija istekla 23.01.2024.), ali su ove visokoškolske ustanove, u međuvremenu, obnovile akreditacije, prema Rješenju HEA BiH od 04.04.2024. godine.

Od 36 visokoškolskih ustanova, koliko ih je trenutno u Državnom registru akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, samo je Visoka škola za turizam i menadžment u Konjicu sa uslovnom akreditacijom. Ona je izdata na period od dvije godine i ističe sljedeće sedmice, odnosno 16.05.2024. godine, ali je već sada izvjesno da do tog roka neće biti reakreditovana.

To su posredno portalu Antikorupcija.info potvrdili iz ove ustanove, precizirajući da su blagovremeno podnijeli zahtjev za reakreditaciju i podmirili troškove postupka, te da su se pisanim putem izjasnili o predloženoj listi stručnjaka.

“U ovoj fazi postupka očekujemo potvrđenu listu stručnjaka i imenovanje komisije koja će doći u posjetu ovoj ustanovi, pa s tim u vezi dodatne detalje možete zatražiti od nadležnog resornog ministarstva, dakle Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK” – odgovorila je na naš upit o statusu konjičke Visoke škole dekan prof.dr Marijana Šećibović.

Ove informacije našem portalu potvrđene su i u Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, kao i da je Visoka škola iz Konjica blagovremeno provela radnje u skladu sa obavezama, koje su određene Rješenjem o uslovnoj akreditaciji, Pravilnikom o akreditaciji HNK, Zakonom o visokom obrazovanju HNK i Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

Inače, bio je ne mali broj primjedbi i sugestija za rad konjičke Visoke škole, kada je resorno ministarstvo HNK prije dvije godine izdalo dvogodišnju uslovnu akreditaciju i preporuku Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH (HEA BiH), koja je ustanovu u Konjicu nakon toga svojim Rješenjem upisala u Državni registar.

“Visokoškolska ustanova bi trebala da hitno razmotri i jasnije definiše odgovornosti i ovlaštenja formalnog tijela za osiguranje kvaliteta, čija bi uloga, odgovornosti i aktivnosti bili jasno utvrđeni i dokumentovani u pravnim aktima. Visokoškolska ustanova bi trebala da sistematski razmotri i jasnije definiše ulogu studenata u sistemu unutrašnjeg osiguranje kvaliteta. Zbog aktuelnosti studijskog programa, naročito dijela koji se odnosi na turizam, Komisija sugeriše da visokoškolska ustanova motiviše svoje profesore, te da to formuliše kao svoj strateški cilj” – samo je dio sugestija i zahtjeva Komisije domaćih i stranih stručnjaka  koji daju ocjenu i obavljaju pregled kvalitete i daju preporuke o akreditaciji.

Od visokoškolskih ustanova iz Hercegovine, nije samo Visoka škola iz Konjica u zastoju sa institucionalnom akreditacijom. Prema podacima u registrima HEA BiH, u ovoj godini akreditacija je istekla 18.02. Viktoria internacionalnom univerzitetu, Mostar, a 23.01.  i Sveučilištu u Mostaru.

“Previše dugo se čeka i na akreditaciju hercegovačke Visoke škole za hotelijerstvo i turizam Trebinje, koja se još ne nalazi u Državnom registru akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, koji vodi HEA BiH. U registru je Agencije za razvoj visokog obrazovanja Republike Srpske i bez ikakvog dokumenta, kada je u pitanju njena akreditacija, odnosno ona još uvijek posjeduje samo Dozvolu za rad od 2007. godine, izdatu od Ministarstva  prosvjete i kulture RS za prvi ciklus studija turizam i hotelijerstvo, a od 2013. godine i studijskog programa poslovna ekonomija turističke privrede. Zbog toga smo kod inspekcijskih RS u više navrata insistirali u cilju zaštite 400 studenata koji su studirali i izdate su im diplome na ovoj VŠU da dobiju odgovor da li su njihove diplome priznate, jer se radi o neakreditovanoj ustanovi” – informacije su od neformalne grupe studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Do isteka akreditacije 28.08.2023. godine nije reakreditovan ni mostarski Univerzitet “Džemal Bijedić”, ali je ova visokoškolska ustanova, u međuvremenu, obnovila akreditaciju, prema Rješenju HEA BiH od 04.04.2024. godine. Ove informacije našem portalu potvrdila je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i pomoćnica ministra za visoko obrazovanje Dinka Lasić.

Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji, nakon posjete Univerzitetu “Džemal Bijedić”, je HEA BiH izvještaj dostavila 16.11.2023. godine. Sa ocjenom o ispunjenosti kriterijuma za akreditaciju “potpuno ispunjen” ocjenjeno je šest vrednovanih oblasti, a za četiri je data ocjena “znatno ispunjen” i datim preporukama za poboljšanje u radu ove visokoškolske ustanove preporučila izdavanje akreditacije na period od četiri godine.

“Registri HEA BiH sa podacima o reakreditaciji mostarstog Univerziteta ažurirani su tek ove nedjelje, vjerovatno iz razloga što su duže usaglašavane informacije o davanju preporuke za akreditaciju, izdavanja rješenja kantonalnog ministarstva i državne Agencije, te pravosnažnosti rješenja. Formalno, kantonalno ministarstvo je na uput HEA BiH od 26. februara ove godine obavijestilo Agenciju da je Rješenje o institucionalnoj akreditaciji Univerziteta “Džemal Bijedić” postalo pravosnažno 29.01.2024. godine, HEA BiH je potom 04.04.2024. godine izdala Rješenje da se u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH upiše mostarski Univerzitet” – kažu iz NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, precizirajući da je mostarski Univerzitet sa ukupno osam fakulteta akreditovan do 29.01.2028. godine.

U protekloj sedmici ažurirani su podaci u Državnom registru i za Sveučilište u Mostaru, kojem je akreditacija istekla 23.01.2024. godine, a prema Rješenju HEA BiH od 04.04.2024. godine nova akreditacija za naredne četiri godine važi im od 26.02.2024. do 26.02.2028. godine.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije