Vijesti

Revizori CIK-a potvrdili: SDP “savjetovala” firma koja se bavi iznajmljivanjem dizalica. Sporni računi od skoro 200.000 KM

Sporna potraživanja, od skoro 200.000 KM, prema preduzeću iz Širokog Brijega, za koja se očigledno ne zna po kom su osnovu nastala, otkupila firma Analytics Expert iz Hrvatske koja se nalazi u središtu istrage USKOK-a, jer se dovodi u vezu sa finansijskim prevarama i pranjem novca, odnosno izdavanjem fiktivnih faktura.

Služba za reviziju Centralne izborne komisije  BIH identifikovala je kao sporna potraživanja od oko 198 hiljada maraka koja je SDP BIH iskazao prema firmi Promotiv d.o.o. iz Širokog Brijega i zaključila da je ova stranka prekršila Zakon o finansiranju političkih partija.

Transparency International u BIH je proslijedio informacije CIK-u zbog ovih spornih potraživanja i činjenice da je firma koja na svojoj web stranici kao djelatnost navodi iznajmljivanje dizalica pružala usluge vezane za savjetovanje u provođenju kampanje, te sumnje da se radi o fiktivnim potraživanjima. Osim djelatnosti firme koja je pružala usluge, zanimljivo je i da je sporna potraživanja prema preduzeću iz Širokog Brijega, za koja se očigledno ne zna po kom su osnovu nastala, otkupila firma Analytics Expert iz Hrvatske koja se nalazi u središtu istrage USKOK-a, jer se dovodi u vezu sa finansijskim prevarama i pranjem novca, odnosno izdavanjem fiktivnih faktura.

Revizori su ispitali ova potraživanja i zaključili da računi koje je preduzeće iz Širokog dostavio SDP-u nisu knjigovodstveno ispravni, a na njima nije naveden ni period u kome su navedene usluge pružene.

„U Ugovoru o saradnji zaključenom 04.07.2018. godine između Socijaldemokratske partije BiH i pravnog lica Promotiv d.o.o. Široki Brijeg, koje je registrovano krajem juna 2018. godine i imalo je samo jednog zaposlenika, navedeno je da će ova Agencija pružiti usluge iz domena svoje registracije počevši od tiska, najma plakatnih površina, prezentacije klijenta preko različitih kanala oglašavanja, organizovanja event-a za potrebe stranke i sve ostale marketinške potrebe po zahtjevu klijenta. Bitno je napomenuti i činjenicu da je pravno lice Promotiv d.o.o. Široki Brijeg na svom web portalu objavilo da vrši usluge podizanja i manipulacije tereta do 25 tona težine specijalnom autodizalicom, koju ima u posjedu“

Izvještaj o reviziji SDP za 2018. godinu.

U izvještaju se navodi da su na računima koje je ova firma ispostavila SDP-u navedene usluge savjetovanja u oblasti kriznog komuniciranja u vrijednosti 22.500 KM, usluge analize i izrade strategija odnosa sa javnošću u iznosu od 26.325 KM, usluge najma audio i video opreme u iznosu od 21.117,98 KM, usluge savjetovanja u oblasti odnosa sa medijima u iznosu od 31.005 KM, izrada i analiza materijala za provođenje aktivnosti u odnosima sa javnošću, medijima i javnim institucijama u iznosu od 31.005,00 KM, usluge za klijenta u iznosu od 21.483,92 KM, naknada po sporazumu o realizaciji ugovora o saradnji u iznosu od 12.000,00 KM itd. sve do iznosa od 198.164,30 KM

Bitno je napomenuti da je firma Promotiv te godine imala ukupne prihode od oko 214 hiljada KM i oni su približni obavezama SDP-a koje su tada nastale. Zbog svega je ovaj slučaj Transparency international u BIH uputio Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtjevom da se utvrdi porijeklo ovih potraživanja.

U izvještaju se navodi da je Promotiv iz Širokog pored navedenog izmirila i dio obaveze SDP-a prema Platiniumu d.o.o. Tuzla u iznosu od 31.835,70 KM kao i da ova stranka u izvještaju nije iskazala obavezu po ugovoru o preuzimanju potraživanja u iznosu od 93.835,70 KM koje je sklopila sa firmom Promotiv d.o.o.

SDP u finansijskom izvještaju za 2019. kasnije navodi da su potraživanja prema Promotiv iz Širokog otkupljena od strane Analytics Expert iz Hrvatske, a koji je, kako je već pomenuto predmet istrage USKOK-a zbog finansijskih prevara, pranja novca i izdavanja fiktivnih faktura. Ovo će tek naknadno biti predmet revizije, imajući u vidu da su tek sada objavljeni revizorski izvještaji za 2018.

Revizori su utvrdili da stranka nema tačnu evidenciju o obavezama ni prema Platinium d.o.o. Tuzla. SDP je u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju prijavio obavezu Glavnog odbora stranke prema ovom pravnom licu u iznosu od 29.964,33 KM. Međutim, uvidom u analitičku karticu Platinium d.o.o. Tuzla utvrđeno je da stranka nije knjižila dva računa, u iznosima od 31.835,70 KM i 61.240,04 KM. Dio obaveze Socijaldemokratske partije BIH, u iznosu od 31.835,70 KM, Platiniumu d.o.o. Tuzla je izmirilo pravno lice Promotiv d.o.o. Široki Brijeg, pa su obaveze stranke umjesto prijavljenih 29.964,33 KM iznosile 91.672,37 KM.

Revizori su spornim utvrdili i iskazane preplate prema 69 dobavljača u ukupnom iznosu od 87.434,82 KM pa je zbog toga zaključila da SDP u poslovnim knjigama nije uspostavio potpune i tačne evidencije o svojim obavezama, niti je u finansijskom izvještaju iskazala njihovo stvarno stanje.

Služba za reviziju je zbog ovoga istakla da je SDP prekršio član 11. stav (1) i član 12. stav (1) i (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka, a koji se odnose na vođenje poslovnih knjiga i evidencija, te će se naknadno provoditi postupci izricanja sankcija u odnosu na kršenja identifikovana u revizorskim izvještajima.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije