Građanski aktivizam

Šljunkari vještiji od tužilaca i sudija? I pored podignutih optužnica i po 5 godina izmiču pravdi.

"Smatramo nedopustivim da u ladicama tužioca i sudija ima predmeta i od prije pet godina, te da nema opravdanja za odugovlačenje rješavanja predmeta po podignutim i potvrđenim optužnicama" - kažu iz NGG "Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne".

Kako bi provjerili u praksi kakvo je trenutno stanje kada su u pitanju prijave koje su oni i drugi građani podnosili na području dobojske regije i da li su utvrđene krivice šljunkara osumnjičenih da su se bavili nezakonitim radnjama u vodotoku rijeke Bosne, neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“ je informacije zatražila od Odktužnog javnog tužilaštva Doboj. Rezultati koje su dobili o broju zaprimljenih i otvorenih predmeta, pokrenutih istraga ili donesenih drugih tužilačkih odluka i njihovom ishodu su za njih, kažu aktivisti, poražavajući.

Prema dobijenim podacima, Okružno javno tužilaštvo Doboj je u protekloj godini, u predmetima  vezano za  nelegalnu eksploataciju šljunka, podiglo ukupno šest optužnica koje su potvrđene pred nadležnim sudovima i krivični postupci po istima su još uvijek u toku.

Prema informacijama iz OJT Doboj, optužnica je 16.05.2023. godine podignuta protiv Miloša Ploskića, kao odgovornog lica i privrednog društva „Plosko“ dooo Osječani Donji, Doboj, zbog produženih krivičnih djela Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja i Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju, potvrđena pred Osnovnim sudom u Doboju dana 14.08.2023. godine.

Po optužnici od 19.11.2019. godine, u predmetu protiv optuženih Dušana Jevtića kao odgovornog lica i privrednog društva „Rašo“ doo Doboj, zbog krivičnog djela Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju, po sprovedenom krivičnom postupku Osnovni sud u Doboju donio je dana 12.10.2022. godine oslobađajuću presudu, na koju je tužilaštvo uložilo žalbu 23.01.2023. godine. Odlučujućo po žalbi, Okružni sud u Doboju je rješenjem od 26.05.2023. godine uvažio žalbu, ukinuo presudu i predmet vratio prvostepenom Osnovnom sudu u Doboju na ponovno odlučivanje.

Pred Osnovnim sudom u Šamcu, 08.06.2023. godine potvrđena je optužnica podignuta 22.12.2022. godine protiv Miloša Stankovića, preduzetnika firme Preduzetnička djelatnost „Stanković“ Obudovac, zbog krivičnog djela  Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja.

Optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Doboju dana 10.07.2023. godine i protiv  Pere Đurića, koju je OJT Doboj podiglo 27.12.2022. godine. On se sumnjiči da je kao odgovorno lice u doo „Drvoprerada Đurić“ Derventa, kao pravnog lica, učinio produženo krivično djelo  Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju u sticaju sa produženim krivičnim djelom Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg interesa.

Optužnica je 05.09.2023. godine podignuta protiv Srete i Slobodana Filipovića iz Doboja, zbog krivičnog djela Protivzakonito zauzimanje i ekspoloatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja, dok je  Filipović Sreto kao odgovorno lice u privrednom društvu „Sloga Trans“ učinio i krivično djelo Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju. Optužnica je potvrđena pred Osnovnim sudom u Doboju dana 26.09.2023. godine.

Aktuelan je još uvijek i predmet po optužnici iz 2019. godine, kada je protiv Vlade Đorđića kao odgovornog lica i pravnog lica „Bajkovača“ doo Kožuhe, Doboj, zbog krivičnog djela Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju. Protiv Đorđića je optužnica podignuta i kao odgovornog lica u  privrednom subjektu doo „Geosfera“ Osječani Gornji, Doboj, zbog krivičnog djela Zloupotreba ovlašćenja u privredi, te se po  optužnicama vodi jedinstven krivični postupak  pred nadležnim  Osnovnim sudom u Doboju, a koje su potvrđene od strane tog suda takođe u toku  2019. godine.

Prema službenim evidencijama ovo Tužilaštvo je u 2023. godini zbog krivičnog djela Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja zaprimilo ukupno 13 prijava od čega  je jedna prijava riješena okončanjem istrage  i podizanjem optužnice, po jednoj je još otvorena istraga. Četiri prijave su riješene nesprovođenjem istrage, za dvije je obustavljena istraga,  a  pet prijava je  ostalo u radu, odnosno prebačenu za rpostupanje u ovu godinu.

“Dobijeni podaci su u većini oni koje nam je Tužilaštvo u Doboju dostavilo i prošle godine, te nisu nimalo ohrabrujući da će preduzeto i stanje sa predmetima odvraćati šljunkare da i nadalje vrše nezakonite radnje vađenja riječnog materijala i uništavaju prirodu. Smatramo nedopustivim da u ladicama tužioca i sudija ima predmeta i od prije pet godina, te da nema opravdanja za odugovlačenje rješavanja predmeta po podignutim i potvrđenim optužnicama” – kažu iz NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne”.

Aktivisti posebno izdvajaju predmet poništavanja presude dobojskog Osnovnog suda od strane Okružnog suda u Doboju po kojoj je oslobođen bilo kakve krivice vlasnik jednog šljunkarskog preduzeća koji je još 2016. godine fizički napao i Vodnog inspektora Inspektorata RS u vodotoku rijeke Bosne na Trebavi. To je vjerovatno ohrabrilo šljunkokradice da bez posljedica mogu i dalje činiti nezakonite radnje i usput tući i inspektore koji ih kontrolišu. Tek prošle godine u maju ta je presuda poništena i taj predmet je još aktivan.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije