Građanski aktivizam

“Slučajni ekocid” između Vareša i Kaknja još bez epiloga – niko neće greškom posječenu drvnu građu

Skandal sa, početkom oktobra, greškom(?) posječenih 131,20 metara kubnih stabala jele, smrče, bukve i javora na 3,12 ha, ni nakon više od mjesec dana nije dobio epilog, već se situacija na granici općina Kaknja i Vareš, izgleda, još više komplikuje.

Kao što je poznato, sječa državne šume na ovom području izvršena je za potrebe kompanije “Adriatic Metals”, a radi pripreme eksploatacije mineralne sirovine rudnika u fazi otvaranja na prostoru Mehorića-Rupice, koji se nalazi vareškoj općini.

Iz “Adriatic Metals” su kontaktirali JP ŠPD D.O.O. Zavidovići i Šumariju Kakanj, zvanično ih obavijestivši o “incidentu”, priznavši da su sječu, u pripremi poligona u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih minerala, izvršili početkom avgusta. Prethodno su, ističu, obezbijedili od Pravobranilaštva BiH mišljenje o dozvoli konverzije šumskog u građevinsko zemljište, kao i stručno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, kojim je utvrđena naknada i izvršen obračun konvezije. O radovima je obaviještena i kakanjska Šumarija, kao korisnik državne šume i šumskog zemljišta, čiji predstavnici su trebali izvršiti doznaku posječenih stabala, te preuzeti kompletnu posječenu drvnu masu radi daljne prodaje.

Ovaj slučaj je, čini se, kao nikada do sada podigao na noge općinsku upravu Kaknja, ali i, po njihovim reakcijama, kasnije i kantonalne vlasti ZDK. Konkretno, Odsjek za inspekcije Stručne službe za poslove Općinskog načelnika je 05.10.2023.godine na više adresa uputio Urgenciju za hitno pouzimanje mjera, odnosno da se u ovom slučaju ispitaju, istraže i poduzmu odgovarajuće mjere. U prijavi je navedeno da su tim radnjama nanijete dalekosežne štete po općinu Kakanj u vidu uništavanja flore i faune, te ugrožavanja snabdijevanja vodom za piće građana ove općine. Precizirali su i da su šume na tom zaštićenom području štitile i čuvale podzemne vode, te se izrazili bojazan da će one neminovno promijeniti svoj tok ili nestati i time onemogućiti snabdijevanje vodom za piće građana općine Kakanj.

Općinska inspekcija Kaknja obavijestila je Vladu ZDK, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK, Kantonalnu upravu za inspekcisjke poslove ZDK, Kantonalnu upravu za šumarstvo ZDK, JP ŠPD D.O.O. Zavidovići i Šumariju Kakanj da će, ukoliko izostane reakcija i adekvatno preduzimanje mjera pokrenuti i druge postupke u skladu sa zakonom. Međutim, na tome još uvijek nema konkretnih dešavanja, kako bi se zvanično utvrdila odgovornost za ovaj svojevsni ekocid.

Prema saznanjima i informacijama do kojih je došao portal Antikorupcija.info, situacija se zakomplikovala zato što posječena drvna masa, koja je u vlasništvu države, a kojom gazduje JP ŠPD D.O.O. Zavidovići posredstvom svoje organizacione jedinice Šumarije Kakanj propada i još uvijek nije preuzeta.

“Adriatic Metals BH d.d. vam se 28.09.2023. godine obratio sa molbom za preuzimanje posječene drvne građe sa lokacije eksploatacionog polja rudnika Rupice, prema procedurama koje važe u ovoj oblasti , s obzirom da je inspektor KUŠ-a za područje Kaknja izvršio oznaku posječene građe i imao obavezu dostavljanja prema vama obavijesti za preuzimanje iste. Do danas od vas, niti od KUŠ-a, nismo dobili odgovor niti termin preuzimanja drvne građe na našem terenu” – stoji u dopisu, potpisanom od strane izvršnog direktora vareškog Adriatic Metals BH, Alema Loge, upućenog “Šumariji Kakanj”.

Navodeći da je potrebno hitno preuzimanje posječene drvne mase, investitori u vareški rudnik navode da su je ostavili na istom mjestu bez pomjeranja, kako bi se izvršila kontrola i preuzimanje od strane šumarstva. Istovremeno su upozorili na mogućnost zaraze šume na tom području, propadanja i otuđenje, te se žele ograditi od odgovornosti, ukoliko bi se to desilo i drvna građa ostala i dalje na lageru.

Naveli su i da su o lagerovanoj drvnoj masi i problemu sa njenim nepreuzimanjem obavijestili i Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK, kako bi ono kao nadzorni organ za KUŠ i ŠPD izdalo nalog za postupanje, kako su naveli, “u ovoj hitnoj stvari”.

U izjavio za portal Antikorupcija.info kakanjska aktivistkinja Hajrija Čobo kaže kako se moglo i pretpostaviti da će doći do ovakvih problema, ukazujući na prijave koje su podnešene protiv odgovornih za ovaj ekocid.

“Postupak je još u toku i znalo se da će te posljedice biti dalekosežne, ali one neće biti samo materijalne, već za nas mnogo bitinije i zabrinjavajuće je što će se ovo što se radi odraziti na gradski vodovod. Kantonalnom ministarstvu predat je zahtjev za pokretanje i provođenje postupka za uspostavu zaštićenog područja “Gornja Trstionica – Bukovica”, na čemu smo unazad dvije godine insistirali, a u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode u FBiH. Ovo se sve sada dešava, iako je Sekretarijat Bernske konvencije pri Vijeću Evrope donio odluku kojom poziva nadležne u Bosni i Hercegovini da sprovedu obustavu svih rudarskih i drugih aktivnosti koje mogu da ugroze životnu sredinu na području između Kaknja i Vareša” – kaže Čobo.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije