Građanski aktivizam

Sve se više potvrđuje da su sumnje građana u cijeli niz nezakonitosti oko megalomanske izgradnje solarnih postrojenja oko Grada Mostara opravdane

Inspekcija je po izlasku na teren zatekla već zapečaćen objekt te utvrdila da se radi o objektu  energetske građevine, odnosno elektrane ukupne instalirane snage preko 5 MW koji nije u nadležnosti Grada Mostara, te da je objekt zapečaćen od strane kantonalne inspekcije. O tome tko je vlasnik objekta u izgradnji, odnosno tko je investitor čak ni gradska inspekcija nije mogla utvrditi.

Nakon 4. izvanredne sjednice Skupštine HNK, koja je održana 16.2.2024. godine, a na kojoj nije bilo dozvoljeno prisustvo aktivistima neformalne grupe građana „Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru“ isto se dogodilo i na 41. sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara koja održana 9.4.2024., sa jednom tačkom dnevnog reda koja je inicirana od strane 29 vijećnika Gradskog vijeća Mostara a koja glasi „Analiza uticaja na životnu sredinu u prigradskim naseljma nakon izmjene i dopune Prostornog plana Grada Mostara, kojim su planirana solarna postrojenja.”

U periodu između ove dvije sjednice stigao je odgovor na inicijativu građana upućenu prema Minstarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave a vezano za osiguravanje prava građana Grada Mostara na lokalnu samoupravu i odlučivanje. U tom odgovoru je navedeno kako se Zakon o principima lokalne samopurave FBiH primjenjuje na teritoriju cijele Federacije pa tako i u Gradu Mostaru i da u skladu s tim Zakonom Grad Mostar mora osigurati ovo pravo svim svojim građanima te da Inicijativu upute Gradskom vijeću Grada Mostara što su predsatvnici ove neformalne grupe građana i učinili.

Obzirom da 41. sjednica Gradskog vijeća nije iznjedrila nikakva riješenja u korist građana, neka od naselja čiji aktivisti su članovi neformalne grupe građana su odlučila poduzeti konkretne korake kako bi zaustavili stihijsku izgradnju elektroenergetskih objekata koji uzrokuju štetu građanima ovih prigradskih naselja.

Kad već Grad Mostar nije htio organizovati javnu raspravu i saslušati građane, stanovnici naselja Miljkovići organizirali su javnu raspravu o mogućem uticaju solarnih elektrana na život stanovnika ovog naselja i na istu pozvali sve vijećnike Gradskog vijeća Grada Mostara kao i gradonačelnika Marija Kordića. Od gradskih vijećnika odazvali su se Silvio Bubalo, Adela Gosto, Sanel Žuljević i Emina Ćorić. O problemima građana iznesenim na toj javnoj raspravi u javnosti je progovorio vijećnik Silvio Bubalo rekavši uz sve to da je sramota da se ostali vijećnici i gradonačelnik nisu odazvali iako im je poziv od strane građana svima upućen. Na raspravi su mještani Miljkovića iznijeli svoj čvrsti stav da neće dozvoliti gradnju solarnih elektrana iznad svojih sela, na što je investitor Ivan Pavković koji je bio prisutan na javnoj raspravi rekao da iako je ishodovao svu potrebnu dokumentaciju neće praviti elektranu bez saglasnosti mještana.

Također, mještani naslja Međine su, polovinom aprila, uputili zahtjev za inspekcijski nadzor Službi za inspekcijske poslove Grada Mostara zbog sumnje da se na jednoj od katarstarskih čestica iznad njihovog naselja gradi trafostanica na državnom zemljištu te da imaju nezvaničnu informaciju da  objekat koji se gradi nije ucrtan u Prostorni plan Grada Mostara kao ni u Prostorni plan HNK. Zatražili su izlazak na teren inspektora, izricanje zabrane nastavka gradnje spomenutog objekta i informaciju o tome šta je poduzeto po njihovoj prijavi. Inspekcija je po izlasku na teren zatekla već zapečaćen objekt te utvrdila da se radi o objektu  energetske građevine, odnosno elektrane ukupne instalirane snage preko 5 MW koji nije u nadležnosti Grada Mostara, te da je objekt zapečaćen od strane kantonalne inspekcije. O tome tko je vlasnik objekta u izgradnji, odnosno tko je investitor čak ni gradska inspekcija nije mogla utvrditi.

Ako se svemu ovome još doda i činjenica kako niti jedan od elektroenergetkih postrojenja za koja su izdate dozvole nema osiguran u svojoj blizini priključak na elektrodistributivnu mrežu, jasno je zašto je Gradu Mostaru jako važno da se što prije usvoje dopune Prostoranog plana HNK. Naime, trafostanice se prvo moraju nalaziti u Prostornom planu HNK kako bi se za njih tek nakon toga mogle izdati dozvole za gradnju. Kako iste po zakonu gradi investitor poželjno je da se trafostanica nalaze što bliže dalekovodu kako bi troškovi bili što niži.

I tako iz dana u dan, sve se više potvrđuje da su sumnje građana u cijeli niz nezakonitosti oko megalomanske izgradnje solarnih postrojenja oko Grada Mostara opravdane.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije