U fokusu

Uprava za indirektno oporezivanje otpušta zaštićenog prijavitelja korupcije

Prvostepena disciplinska komisija Uprave za indirektno oporezivane (UIO) kaznila je prestankom radnog odnosa uposlenika Emira Mešića, koji ima status “zviždača”, odnosno zaštićenog prijavitelja korupcije, zbog teže povrede službene dužnosti.

Iz UIO-a su za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) potvrdili da je protiv državnog službenika Emira Mešića, raspoređenog u Odsjeku za poreze u Regionalnom centru Tuzla na radnom mjestu viši stručni saradnik za obradu poreznih prijava u Grupi za obradu poreznih prijava, pokrenut disciplinski postupak rješenjem direktora uslijed postojanja osnovane sumnje da je učinio težu povredu službene dužnosti odnosno zloupotreba ili prekoračenje službenih ovlaštenja i narušavanje ugleda uprave.

“Nakon provedenog postupka, Prvostepena disciplinska komisija je donijela Rješenje kojim je istog oglasila odgovornim za težu povredu službene dužnosti koja mu se stavlja na teret, te mu izrekla jednu od propisanih disciplinskih mjera – prestanak radnog odnosa”, kazali su u UIO-u te naglasili da predmetno rješenje nije konačno i da zaposleni ima mogućnost žalbe.

Mešić je proglašen odgovornim što je, prema navodima komisije, neovlašteno u više navrata tokom 2018. putem elektronske pošte pribavljao i prihvatao ponude za košenje trave i čišćenje asfaltnih površina od jedne firme, iako je znao da je UIO za ove poslove zaključio okvirni sporazum sa drugom firmom. Disciplinska komisija je, prema rješenju u koje je BIRN BiH imao uvid, kao otežavajuću okolnost cijenila da Mešić nije postupao u skladu sa pravilima službe, da je zanemario ugovornog dobavljača te da je samim takvim činjenjem nastala materijalna obveza za UIO u iznosu većem od 6.500 maraka uvećano za iznos kamate.

Mešićev pravni zastupnik je tokom postupka navodio kako se Mešić obraćao nadređenim i žalio na odnos i cijene firme sa kojom je UIO imala potpisan okvirni sporazum, vrste javne nabavke koja daje mogućnost institucijama da jednostavnije naručuju usluge ili robe u dužem vremenskom periodu ali ih ne obavezuje na trošenje maksimalnog ugovorenog iznosa pa institucije plate samo ono što naruče.

Od olakšavajućih okolnosti, komisija je cijenila da se radi o zaposlenom ocu troje djece koji do sada nije bio konačno disciplinski kažnjavan, ali i zaključila da one nisu mogle biti od bitnog uticaja na odluku o izrečenoj disciplinskoj mjeri.

Ranije je prvostepena disciplinska komisija UIO-a u drugom predmetu zbog neovlaštenog davanja izjave za BIRN BiH, koju su potom prenijeli drugi web portali, izrekla sankciju degradiranja na niže radno mjesto ili nižu kategoriju u okviru radnog mjesta u trajanju od 12 mjeseci.

Iz UIO-a navode da su u disciplinskom postupku imali u vidu status zaštićenog prijavitelja koji je Mešiću dodijeljen od strane Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije (APIK), te se Uprava obratila Agenciji za stav i mišljenje o pravilnosti postupanja i primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

“Od strane Agencije je, kao nadležnog organa, potvrđeno da dodijeljeni status zaposlenog ne abolira od obaveze poštivanja i postupanja u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima institucije u kojoj je zaposlen, te da prema istom nisu učinjene štetne radnje”, kazali su u Upravi za indirektno oporezivanje.

Napominju i da je po zahtjevu APIK-a u Upravi izvršen i inspekcijski nadzor od strane Upravnog inspektorata pri Ministarstvu pravde BiH, kojom prilikom nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju UIO-a u odnosu na Mešića.

Direktor APIK-a Hašim Šabotić kaže da nije upoznat sa posljednjom disciplinskom odlukom UIO-a te navodi da ukoliko se Mešić obrati Agenciji sa zahtjevom da je njemu prestao radni odnos zato što je prijavio korupciju, onda će se preduzeti sve mjere da se on zaštiti i vrati na posao.

Šabotić pojašnjava da najprije treba tačno utvrditi da li je ostao bez posla zbog činjenice što je prijavio korupciju ili zbog eventualno njegovih propusta lakše ili teže povrede radne dužnosti u skladu sa podzakonskim aktima.

“U tom slučaju, mi tražimo od Upravnog inspektorata da izvrši nadzor. Ukoliko se ustanovi da je ostao bez posla zbog toga što je prijavio korupciju, istog ćemo momenta dati instrukciju UIO-u da ga vrati na posao. Ukoliko se to ne uradi, onda zakon nalaže ponovno obraćanje Upravnom inspektoratu u pogledu sankcionisanja odgovorne osobe u tom pravnom licu koje nije postupilo po našoj instrukciji”, govori Šabotić.

Direktor APIK-a napominje da zakon ne daje nikome za pravo, ako je prijavio korupciju, “da u toj instituciji može raditi šta hoće”.


Emir Mešić i njegov pravni zastupnik Edin S. Hodžić. Foto: BIRN BiH

Mešić je javno za BIRN BiH govorio o prijavi nepravilnosti Državnom tužilaštvu o naplati parkinga na carinskim terminalima privatnim kompanijama, nakon čega nije bio saslušan duže od godinu dana. Nedugo nakon objave istraživanja BIRN-a BiH u junu o tome kako je više od polovine od 330 miliona maraka prikupljenih po osnovu parkiranja na carinskim terminalima u BiH, u proteklih deset godina, završilo na računima privatnih firmi, UIO je protiv Mešića pokrenuo disciplinski postupak iako je on ranije od APIK-a dobio status nakon “zviždača”, odnosno “zaštićenog prijavitelja korupcije”.

Zbog ovog medijskog istupa je kažnjen degradiranjem na niže radno mjesto, nakon čega su iz međunarodnih organizacija naveli da je potrebno poboljšati mehanizme zaštite “zviždača”, o čemu je BIRN BiH ranije pisao.

Tokom trajanja disciplinskog postupka Mešić i njegov pravni zastupnik navodili su kako smatraju da je sam postupak odmazda za prijavu korupcije koju je on podnio, kao i intervju koji je dao za istraživanje BIRN-a BiH o nepravilnostima u radu carinskih terminala. Iz UIO-a su ranije demantovali takve navode tvrdeći da je postupak protiv Mešića pokrenut zbog istupa u medijima, a ne zbog prijave.

Mešić je u ranijim izjavama za BIRN BiH govorio da su protiv njega pokrenuta dva disciplinska postupka, te isticao da, “umjesto da se istražuju slučajevi koje je prijavio i koji nanose štetu Upravi za indirektno oporezivanje, državi i građanima ove zemlje”, sumnjiči se on za nanošenje navodne štete Upravi.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije