Komentari i analize

Vladin odgovor na zahtjev za dostavu podataka Ureda za reviziju, o preduzetim mjerama u vezi pandemije

U saopštenju sa sjednice Vlade ne spominju se rokovi. Kao što se ne spominje ni razlog zašto je Vlada sa analizom i procjenom efekata mjera čekala zahtjev Ureda za reviziju. I da li bi ih i kada uopšte radila da tog zahtjeva i odluke Ureda za reviziju da se posveti ovom problemu nije bilo. I kako je uopšte moguće da Vlada suočena sa ovakvim izazovom, pa još opterećena krupcijskim aferama, redovno ne analizira efekte svojih mjera za smanjenje posljedica Pandemije?

Na juče, 19.11.2020., održanoj sjednici Vlade FBiH, između ostalog, razmatran je i zahtjev Ureda za reviziju institucija u FBiH za dostavu podataka radi provođenja revizije učinka o temi „Efikasnost mjera za smanjenje posljedica pandemije COVID-19“.

Radi od pred-studijskom istraživanju revizije učinka na ovu temu, koje je započeto na osnovu odluke generalnog revizora Ureda za reviziju FBiH. A cilj je analizirati donesene propise i mjere namijenjene za smanjenje posljedica pandemije, kao i  da li se javna sredstva koriste odgovorno i u prave svrhe. Što treba da doprinese unapređenju transparentnosti i  odgovornosti, te osiguranju efikasnijeg, ekonomičnijeg i efektivnijeg provođenja mjera i korištenja javnih sredstava u kriznim situacijama.

Federalna vlada je, u vezi sa primljenim zahtjevom, ocijenila da se radi o sveobuhvatnim mjerama, koje uključuju, između ostalog, direktne i indirektne intervencije prema privrednim subjektima i nižim nivoima vlasti, te da njihovi efekti mogu biti ocijenjeni tek nakon što ih analiziraju Federalno ministarstvo finansija za kantone i općine, odnosno Finansijsko-informatička agencija za privredne subjekte.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo zdravstva zaduženi su da procijene mjere koje su preduzimane u okviru njihove nadležnosti, te da o tome informišu Ured premijera FBiH i Koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Zaključeno je da će Ured premijera FBiH i Koordinacioni odbor, nakon pribavljanja svih podataka, Vladi FBiH dostaviti sveobuhvatnu informaciju o efektima mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Vlada će, nakon usvajanja, informaciju dostaviti Uredu za reviziju institucija FBiH.

U saopštenju sa sjednice Vlade ne spominju se rokovi. Kao što se ne spominje ni razlog zašto je Vlada sa analizom i procjenom efekata mjera čekala zahtjev Ureda za reviziju. I da li bi ih i kada uopšte radila da tog zahtjeva i odluke Ureda za reviziju da se posveti ovom problemu nije bilo. I kako je uopšte moguće da Vlada suočena sa ovakvim izazovom, pa još opterećena krupcijskim aferama, redovno ne analizira efekte svojih mjera za smanjenje posljedica Pandemije?

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije