Hastahana park - Inicijativa za zaustavljanje izmještanja parka Hastahana

Hastahana park – Inicijativa za zaustavljanje izmještanja parka Hastahana

Općina Centar u Sarajevu je kroz izmjenu Regulacionog plana u julu 2019. godine pokrenula prenamjenu parka Hastahana i time ignorisala volju građana koji se izričito protive pretvaranju parka u poslovni kompleks (izgradnja zgrade Centralne banke, podzemne garaže i drugih popratnih sadržaja).

Općina je u procesu izmjene Regulacionog plana ignorisala pismeni komentar koji je potpisalo 749 građana i nije ga uvrstila u dokumentaciju za sjednicu na kojoj se glasalo za izmjene Regulacionog Plana, zatim nije osigurala da se Javna rasprava održi u skladu sa propisima i nije odgovorila na prigovor građana. Osim svega navedenog nije uvažila činjenicu da je lokalitet parka uvršten na Privremenu listu nacionalnih spomenika te da se nalazi na jednom od dva ključna urbana ventilaciona koridora i da se ne preporučuje gradnja zgrada nego unaprijeđenje zelene površine.

Cilj ove inicijative je zaustavljanje bilo kakvih radova koji mogu izmjeniti lokalitet parka Hastahana prema uputi Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika do okončanja postupka proglašenja Povijesnog urbanog krajolika Sarajeva (Gradske ambijentalne cjeline Sarajeva) nacionalnim spomenikom te stavljanje van snage izmjene Regulacionog plana, jer su donesene suprotno mišljenju građana Općine Centar. Građani traže ponovo održavanje Javne rasprave na kojoj će moći ravnopravno učestvovati i iznijeti svoje stavove oko uređenja parka Hastahana. .

Podsjetimo 5. avgusta 2020. u parku Hastahana bez ikakvog nadzornog organa započeto je uklanjanje umjetničkih skluptura „Zvjezdani put“ njemačkog umjetnika Helmunta Lutza na neadekvatan devastirajući način, o čemu su građani usmenim i pismenim putem obavijestili općinsku i kantonalnu inspekciju koje nisu izašle na lice mjesta, nego je komunalni inspektor samo naknadno uputio obavijest podnosicu zahtjeva da se „pristupilo privođenju zemljišta krajnjoj namjeri u skladu sa važećim Regulacionim planom“.

Grupa građana okupljena oko inicijative „Hastahana park“ se zatim odmah pismenim putem obratila načelniku općine Centar sa upozorenjem o posljedicama nestručnog uklanjanja skulpture vrijedne milion eura te zatražila odgovore na pitanja – ko je naredio premještanje skulpture, ko je izvođač radova, na koji način je odabran izvođač radova i ko je donio odluku da skulptura bude doslovno uništena.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije