Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

Ministarstvo: Deponija Uborak ne ispunjava uslove za izdavanje okolišne dozvole

Nakon što je u Zakonom propisanoj proceduri razmotrilo predmet JP Deponija d.o.o. Mostar, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT) odbacilo je zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole.

Iz Ministarstva navode kako je JP Deponija d.o.o. Mostar dobila prvu okolišnu dozvolu 2009. godine i da je bila koncipirana da preraste u regionalnu deponiju, što se nije dogodilo.

“Tokom procedure upravnog postupka, utvrđeno je da je Deponija prestala primati otpad na plohu površine od 2,1 hektara (Faza I) za koju su izdate okolišne dozvole 2009. i 2014. godine i samoinicijativno ga počela odlagati na drugu plohu od 0,85 hektara, a da prethodno nije izvijestila Federalno ministarstvo okoliša i turizma, niti podnijela zahtjev za izdavanje nove okolišne dozvole”, saopćeno je iz tog ministarstva.

Iz FMOIT-a nadalje ističu kako je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da se, unatoč postojanju tehničkih uslova, na Deponiji ne vrši selekcija sekundarnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada.

“Okolišnom dozvolom iz 2014. godine propisano je da na ovoj deponiji može biti zbrinjavan samo kruti komunalni otpad, ali je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su odlagane i druge vrste otpada”, dodali su.

Uprava JP Deponija d.o.o. Mostar, kako stoji u saopćenju, nije poštovala ni ostale zakonom definisane i okolišnom dozvolom propisane mjere zaštite okoliša te da je sve ovo dovelo do određenih šteta po okoliš, čime može biti ugroženo zdravlje građana.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stava da zdravlje i životi građana, kao i pravo svakog pojedinca na život u zdravom okruženju, nemaju cijenu, niti alternativu.

“Kada ispuni zakonom propisane uslove, JP Deponija d.o.o. Mostar može podnijeti novi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole koji će biti razmotren u upravnom postupku.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će na svojoj službenoj web stranici (www.fmoit.gov.ba) objaviti cjelovito rješenje o razlozima za neizdavanje ove okolišne dozvole”, saopćeno je iz ovog ministarstva.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije