"Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic

O projektu 15 mini hidroelektrana na Neretvici

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Konjic, koja će se održati u ponedjeljak, 1. oktobra, vijećnici će, između ostalog, razmatrati i prijedlog odluke o izgradnji 15 mini hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice.

Općinsko vijeće već je utvrdilo je da je izgradnja mini HE na slivu rijeke Neretvice od općeg interesa i da se može pristupiti eksproprijaciji nekretnina na ovom području, a investitor izgradnje je Konzorcij JP «Elektroprivreda BiH» i Turboinštitut d.d. iz Ljubljane.

Ukupni prihodi i primici u Budžetu, u prvom polugodištu iznose 5.761.042 KM, što predstavlja ostvarenje od 32, 96 %, a u strukturi prihoda značajan udio čine grantovi od viših nivoa vlasti, koji iznose 382.222 KM, a odnose se na izgradnju mosta Orašje – Donje Polje, za rekonstrukciju stare džamije u Seonici, Starog mosta.

Općinsko vijeće predvidjelo je novac i za izradu projektne dokumentacije za put Drecelj – Buturović polje, most Čelebići – Zavratnice, izgradnju fiskulturne sale za Srednju školu, rekonstrukciju tunela u Donjem polju.

Na dnevnom redu 23. sjednice Općinskog vijeća naći će se i prijedlozi odluka o izradi strateškog plana razvoja općine, o usvajanju idejnih regulacionih planova Buturović polje i Čelebići, te prijedlog odluke o kriterijima i načinu nagrađivanja istaknutih pojedinaca i kolektiva iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Vijeću će prezentirati informaciju o 206 primljenih zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije