Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

Rješenje za Deponiju Uborak i dalje se ne nazire

I dalje se ne navodi kada će građanima Mostara biti predočena moguća rješenja za trenutnu neprihvatljivu situaciju. I kada će se krenuti sa konkretnim aktivnostima na izgradnji nove deponije. Mada, neće biti iznenađujuće ako se ta rješenja, uz bujicu obećanja sa svih strana i optužbi “onih drugih” što problem nije dosad rješen, pojave baš u jeku predizborne kampanje. Kao što neće biti iznenađujuće da nakon tih predizbornih obećanja uslijedi uobičajeno postizborno Ništa? Pogotovo što će nakon skandala sa Kolektorom, teško biti naći nove dobronamjerne i naivne strane donatore, spremne da bace novac svojih poreskih obveznika u korumpirani sistem, koji nikom ne odgovara ni za šta. No, građanima Mostara i aktivistima udruženja “Jer nas se tiče” ne preostaje ništa drugo do da nastave da se bore. Kao i svima nama, sa metaforickim uborcima i stvarnim likovima na vlasti opasnim po život, rasutim svuda oko nas.

Poništena je javna nabavka za izradu “Studije utjecaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada” Javnog poduzeća Deponija d.o.o. Mostar, objavljeno je u petak, 21.08.2020., na Portalu javnih nabavki.

Radi se o studiji čije je obavještenje o nabavci objavljeno na Portalu javnih nabavki 05.03.2020. godine, a javno otvaranje ponuda izvršeno je 23.03. Deponija je na prijedlog komisije za tu nabavku, 08.05.2020.godine, donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Međutim, na tu odluku, se 21.05.2020. žalio drugorangirani ponuđač IG d.o.o. Banja Luka.

Iako je Deponija tu žalbu smatrala neosnovanom, Ured za razmatranje žalbi je 16.07.2020., donio rješenje kojim djelimično usvaja žalbu banjalučke firme, poništava odluku Deponije i vraća predmet Deponiji na ponovni postupak.

Nakon provedene ponovne evaluacije svih ponuda, Komisija je 28.07.2020., dala prijedlog direktoru Deponije da se ugovor dodijeli upravo Institutu za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka.

U međuvremenu je istekao rok važenja ponuda i Deponija je odlučila ne tražiti produženje istog, navodno iz razloga što je, “usljed posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, koje ugovorni organ u momentu pokretanja postupka nije mogao predvidjeti, došlo do značajnog pada prihoda preduzeća i nemogućnosti iznalaženja novčanih sredstava za sve planirane javne nabavke”.

Otkazivanje navedenog postupka, zapravo, je rezultat promjene okolnosti koje su proistekle iz odluka organa koji su nadležni za rad i funkcioniranje Regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru – Uprave Grada Mostara, koja je osnivač JP Deponija i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, nadležnog za rješavanje pitanja upravljanja otpadom na regionalnom nivou).

“Zbog stalnih protesta građana lokalne zajednice tokom prošle i ove godine, čime je bilo u više navrata spriječeno odlaganje otpada na ovu lokaciju, a time i odvoz otpada sa ulica Grada Mostara i okolinih naselja i ispostavljenog zahtjeva građana nadležnim tjelima za dislokacijom deponije, došlo je do potpune izmjene pristupa u rješavanju ovog pitanja i JP Deponija Mostar je izradila novi prijedlog Koncepta zbrinjavanja otpada koji predviđa postepeno zatvaranje ove deponije i paralelno iznalaženje lokacije za novi centar za upravljanje otpadom te ga 07.04. 2020. uputila gradu Mostaru da ga proslijedi  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma”, navodi se u obrazoloženju poništenja ove javne nabavke.

“Federalno ministarstvo okoliša i turizma, je na temelju primljenog Koncepta naložilo izradu Plana prilagođavanja koji predstavlja početni dokument u procesu saniranja postojećeg stanja na ovoj deponiji, otklanjanju nedostataka koji opterećuju okoliš i postepenog zatvaranja ove deponije a istovremeno iznalaženju lokacije za novi regionalni centar za upravljanje otpadom.

U tome pravcu postupila je i Uprava Grada Mostara pa je uputila zahtjev za dostavu ponuda za izradu Projektnog zadatka za izradu Studije o uticaju na okoliš nove lokacije regionalne deponije u Mostaru od 06.07.2020., godine, početnog dokumenta u ovom procesu.”, navodi se dalje, u obrazloženju JP Deponija doo Mostar. I dodaje.

“Dakle, potpunom promjenom koncepta u rješavanju pitanja regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru koji je proistekao iz odluka nadležnih tijela, došlo je i do izmjene u procedurama javnih nabavki, odnosno objave tendera za izradu Plana prilagođavanja za ovu deponiju, a za čiju izradu je već i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i čija je izrada u toku, što nameće otkazivanje potpisivanja ugovora za izradu Studije utjecaja na okoliš za deponiranja krutog komunalnog otpada Uborak-Buđevci, dokumenta koji je u potpunoj koliziji sa novonastalom situacijom.”

Međutim, i dalje ne navodi kada će građanima Mostara biti predočena moguća rješenja za trenutnu neprihvatljivu situaciju. I kada će se krenuti sa konkretnim aktivnostima na izgradnji nove deponije.

Mada, neće biti iznenađujuće ako se ta rješenja, uz bujicu obećanja sa svih strana i optužbi “onih drugih” što problem nije dosad rješen, pojave baš u jeku predizborne kampanje.

Kao što neće biti iznenađujuće da nakon tih predizbornih obećanja uslijedi uobičajeno postizborno Ništa? Pogotovo što će nakon skandala sa Kolektorom, teško biti naći nove dobronamjerne i naivne strane donatore, spremne da bace novac svojih poreskih obveznika u korumpirani sistem, koji nikom ne odgovara ni za šta.

No, građani Mostara i aktivisti udruženja “Jer nas se tiče” nemaju drugog izbora do da nastave da se bore. Kao i svima nama sa metaforickim uborcima i stvarnim likovima na vlasti opasnim po život, rasutim svuda oko nas.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije