Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

U ČETVRTAK, 6.8. BIĆE PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O TOME KAKO SU FINANSIRANE NEPROFITNE ORGANIZACIJE U BRČKO DISTRIKTU U PRVOJ POLOVINI 2020.

Podaci iz izvještaja ukazuju na to da je, i pored nekih pozitivnih pomaka koji su se desili, stanje u pomenutom periodu, u oblasti finansiranja neprofitnih organizacija u Brčko distriktu, bilo daleko od zadovoljavajućeg.

U četvrtak, 06.08., nevladine organizacije okupljene u grupu „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, na press konferenciji, koja bi se trebala održati u Velikoj sali Gradskog omladinskog centra u Brčkom, sa početkom u 11 sati, predstaviće prvi, polugodišnji, izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta.

Nakon što je svojim inicijativama i prijedlozima uticala na kreiranje Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, koji je trenutno u proceduri usvajanja i angažovala se oko donošenja podzakonskih akata, značajnih za uvođenje reda u finansiranju u ovoj oblasti, Grupa nastavlja sa aktivnostima kojima je cilj da doprinesu transparentnoj i pravednoj, na preciznim kriterijima zasnovanoj, raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta, zaustave praksu zloupotreba i koruptivnog ponašanja u ovom kontekstu i omoguće da se raspoloživim sredstvima ostvari stimulisanje rada organizacija od kojih će građani Distrikta imati najviše koristi, a ne onih koje su u privatnim, stranačkim ili finansijskim vezama sa donosiocima odluka.

Kreirana je Metodologija za monitoring dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz budžeta Brčko distrikta, na osnovu koje se prati da li vlasti transparentno dodjeljuju sredstva za neprofitne organizacije i na koji način se ista troše od strane neprofitnih organizacija kojima su dodijeljena.

Podaci iz prvog izvještaja o rezultatima monitoringa, za period 01.01. do 30.06. 2020., koji će biti predstavljen na press konferenciji 06.08., ukazuju na to da je, i pored nekih pozitivnih pomaka koji su se desili, stanje u pomenutom periodu, u ovom kontekstu, bilo daleko od zadovoljavajućeg. I da ozbiljna promjena tek mora da uslijedi.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije