NGG „Spasimo Drinu“ Goražde

Obaloutvrde u Goraždu se grade nezakonito

Postupajući federalni inspektor izvršio je inspekcijski nadzor u Gradskoj upravi Grada Goražda u vezi s izgradnjom obaloutvrda u ovom gradu, te je predmet uputio Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na nadležno postupanje i eventualno oglašavanje rješenja ništavnim. Federalni inspektori su utvrdili da su urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje izdati nezakonito.

Nakon što se neformalna grupa građana goraždanskog naselja Luka obratila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, te poslije više razgovora federalnih i kantonalnih inspektora, predstavnici Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata napokon su izvršili inspekcijski nadzor u Gradskoj upravi Grada Goražda.

Kako je potvrđeno Žurnalu, prikupili su dokumentaciju u vezi s izgradnjom obaloutvrde, te su 21. jula predmet dostavili Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na nadležno postupanje i eventualno oglašavanje rješenja ništavnim.

Inspektori se pozivaju na članove 86. i 97. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. U tim članovima zakona navodi se da je federalni urbanistički inspektor dužan zatražiti od Ministarstva da proglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za građenje ako utvrdi da je izdato protivno odredbama zakona.

To, praktično, znači da su federalni inspektori utvrdili da su urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje izdati nezakonito. Sada je na potezu Federalno ministarstvo prostornog uređenja da poništi navedene akte, nakon čega bi federalni inspektori trebali nastaviti s inspekcijskim postupkom.

POTVRDA ŽURNALOVOG PISANJA

Navodi inspektora potvrda su pisanja Žurnala. Podsjetimo, ranije smo objavili kako je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za obaloutvrdu izdala nadležna služba tadašnje Općine Goražde.

Međutim, prema uredbi Vlade Federacije BiH iz 2014. godine, za izdavanje ovih akata nadležno je Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje, inače, izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju za građevine i zahvate od značaja za Federaciju. Tu spadaju i regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama prvog reda kao vodne građevine od značaja za Federaciju.

Ako Federalno ministarstvo prostornog uređenja potvrdi da je akte izdao nenadležni organ, te ih poništi, već skoro izgrađene obaloutvrde će biti bespravno izgrađeni objekti za koje se neće moći izdati upotrebna dozvola, a samim tim se ne bi mogle predati u nadležnost Grada Goražda radi održavanja.

Do kompletiranja teksta iz ovog ministarstva nismo dobili odgovor na pitanje da li će se poništiti navedeni akti.

GRADSKO VIJEĆE PROTIVI SE IZGRADNJI VEĆ IZGRAĐENE OBALOUTVRDE

A čini se i kako su poruke s protestnih šetnji građana Goražda i s održanih javnih rasprava u vezi s izgradnjom obaloutvrde na lijevoj i desnoj obali rijeke Drine, napokon došle do gradskih vijećnika.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Goražde, koja je održana 9. jula, usvojen je zaključak prema kojem se “Gradsko vijeće izričito protivi izgradnji obaloutvrda na desnoj i lijevoj obali rijeke Drine (…) zbog iskazanog nezadovoljstva građana Goražda na javnoj raspravi održanoj 02.07.2020. godine”.

U njemu se navodi i to kako se Gradsko vijeće, između ostalog, protivi izgradnji obaloutvrde u naselju Luka. I tu ništa ne bi bilo čudno da obaloutvrda u tom dijelu grada, a jedan dio je i zid koji je fizički odvojio mještane od rijeke, već nije skoro izgrađena!

Osim toga, Gradsko vijeće od svih učesnika u projektu traži i upotrebnu dozvolu, iako, formalno, gradnja obaloutvrde nije ni završena, pa upotrebnu dozvolu ni ne mogu imati.

Gradsko vijeće Grada Goražde tražilo je od nadležnih inspekcijskih organa da izvrše inspekcijski nadzor. Kako je navedeno, federalni inspektori su nedavno bili na terenu, a kada je riječ o kantonalnoj inspekciji, oni su još u septembru 2019. godine izvršili inspekcijski nadzor i ustanovili kako se „sistemski provode nezakonite radnje od strane investitora, projektanta, organa koji izdaje odobrenje za građenje, izvođača i nadzora“, o čemu je Žurnal pisao.

Novinari Žurnala kontaktirali su i gradonačelnika Goražda Muhameda Ramovića koji je samo ponovio svoje ranije stavove da su protestne šetnje “politika”, te da se “to radi jer je izborna godina”.

ODRŽAN SASTANAK S PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

Nezadovoljnici okupljeni oko neformalne grupe građana goraždanskog naselja Luka već su nekoliko puta izrazili nezadovoljstvo zbog načina na koji se gradi obaloutvrda. U ovom naselju ona je napravljena u obliku betonskog zida koji sprečava pristup Drini, a i pogled ka samoj rijeci.

Građani su jasno iskazali nezadovoljstvo navodeći kako oni nisu protiv izgradnje obaloutvrde, ali da je ovo rješenje neadekvatno, jer se na ovaj način umanjuje kvalitet njihovog života. Podsjetimo samo i na to da je nekim Goraždanima uzurpirano zemljište zbog izgradnje obaloutvrde, a da ih o tome niko nije ni obavijestio.

Iako su, kako navode, neki od njih pisali i Svjetskoj banci koja je osigurala kreditna sredstva za izgradnju obaloutvrde, s predstavnicima ove institucije ipak su se sastali predstavnici Naše stranke, a predstavnici Svjetske banke su informisani o žalbama građana u vezi s projektom izgradnje obaloutvrda u Goraždu. Oni su tražili da im se dostave sve informacije i dokazi u vezi s tim žalbama. Kako su Sanela Klarić i Ibrahim Delić potvrdili za Žurnal, to je u međuvremenu i dostavljeno.

Podsjetimo da se na planiranju i gradnji novih obaloutvrda ozbiljnije počelo raditi nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Goražde u decembru 2010. godine. Poplave su uzrokovane velikim padavinama i nekontrolisanim ispuštanjem vode iz HE „Piva“ Mratinje. Tada je građanima nanesena ukupna šteta veća od 15 miliona maraka.

Nakon što je Svjetska banka odobrila kreditna sredstva, u aprilu 2019. godine počeli su radovi na obaloutvrdi nizvodno od centra Goražda, što je samo jedan od planiranih projekata kada je riječ o obaloutvrdama u ovom gradu. Vrijednost investicije je oko 10 i po miliona maraka, a najavljuje se novo zaduženje kod Svjetske banke od oko 20 miliona za druge projekte u vezi s gradnjom obaloutvrde.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije