Građanski aktivizam

Vlasti i nadležni za upravljanje vodotokom nisu dovoljno učinili da stanovništvo i materijalna dobra zaštite od mogućih, novih poplava

Raskovac kod Prijedora (Foto: M.M.)
"Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić otvoreno priznaje da nema dovoljno sredstava u ovoj godini za vodozaštitu, odnosno da je u Federaciji BiH za uređenje riječnih korita i radove odbrane od poplava planirano svega deset miliona maraka. A da su potrebe znatno veće govori podatak da su Agenciji dostavljeni prijedlozi projekata regulacije korita vodotoka samo prve kategorije u 2023. godini u vrijednosti od 70 do 80 miliona maraka. Takođe, u drugom entitetu ni poslije devet godina od katastrofalnih poplava iz maja 2014. nema adekvatnih nasipa, kojim bi se stanovnici uz riječne tokove zaštitili od mogućih izlijevanja vode i poplava. Čak su priznali da su donirana sredstva za njih potrošili za druge namjene." - upozoravaju aktivista koji se zalažu za uređene vodotoke i bore protiv nelegalnih šljunkara.

Kao po tradiciji, od vlasti u BiH i u ovom mjesecu stižu upozorenja da bi usljed povećanih padavina narednih dana moglo doći do izljevanja voda iz vodotoka. Nadležnima su sugerisali da preduzmu potrebne mjere, da o tome obavijeste stanovništvo kako bi se ono samozaštitilo.

Na nepovoljnu hidrološku situaciju i porast vodostaja usljed obilnijih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Vrbasu, Uni i Sani upozorila je Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo 12.5.2023, dostavljajući Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 14.5. – 18.5.2023.godine, navodeći da se to obavještenje odnosi na područje općina u Unskosanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

Već 15.5.2023. godine Agencija se ponovo oglasila, nakon proglašenja Vanredne hidrološke situacije, obavještenjem da je uvedeno dežurstvo u Informacionom centru voda AVP Sava, kako bi se osiguralo redovno praćanje i razmjena informacija o trenutnim hidrološkim i meteorološkim prilikama, kao i procjena tendecije razvoja poplava, odnosno prognoza.

Iz Agencije su nadležnim institucijama sugerisali da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

“Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i predupređenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra” – upozorenje je upućeno iz Agencije u Sarajevu.

Slično su reagovali i iz ustanove koja u Republici Srpskoj upravlja vodotokom, iz koje je 15.5.2023. godine informisano da je u jutarnjim časovima tog dana vodostaj rijeke Une na području Novog Grada dostigao kotu redovne odbrane od poplava sa tendencijom daljeg rasta.

“Zabilježen je i porast vodostaja rijeka Sane, Miloševice i Gomjenice na području Prijedora sa tendencijom daljeg rasta. U porastu su i vodostaji ostalih većih rijeka na području Republike Srpske – Vrbas, Vrbanja, Bosna, Ukrina, Usora, Lim, Drina, Sava, Neretva. U slivu rijeke Trebišnjice u ponedjeljak ujutro situacija je stabilna. S obzirom da se u narednim danima očekuje nastavak padavina u svim predjelima Republike Srpske, neophodan je oprez od mogućeg izlivanja rijeka, posebno bujičnih vodotoka. Poseban oprez neophodan je u slivu rijeke Miloševice na području Prijedora” – zvanične su informacije iz Javne ustanove “Vode Srpske”.

Ne baš optimistično zvuče i prognoze iz Republičkog meteorološkog zavoda RS, sa upozorenjem da posebno zapad Krajine očekuju obilne padavine u periodu od 15. do 17.05.2023.

“Od ponedeljka popodne do utorka uveče (15-16.05.) na zapadu se očekuje od 40 do 80 mm kiše, na krajnjem zapadu i do 100 mm kiše, a 17.05. dodatnih 20 do 50 mm. Usljed obilnih padavina na slivu rijeka Une i Sane u prethodnom periodu, tlo je zasićeno vodom a vodostaji su u domenu srednje visokih voda. Nove padavine u narednom periodu izazvaće dodatan porast vodostaja na cijelom slivu Une i Sane. Jake padavine u kratkom vremenskom periodu mogu izazvati pojavu i izlijevanje bujičnih vodotoka i urbanih poplava” – navedeno je u zvaničnom biltenu Zavoda, uz dopunu da se obilnije padavine očekuju do 20. maja i u Hercegovini, te da se obilnije padavine očekuju i u Hrvatskoj i Sloveniji.

Ono što je karakteristično za aktuelna upozorenja nadležnih na moguća izlijevanja vode iz korita usljed obilnijih padavina je da se ona poklapaju sa devetogodišnjicom obilježavanja od katastrofalnih poplava u BiH u maju 2014. godine. Ta upozorenja se dešavaju u okolnostima u kojim nadležni za upravljanje vodotokom, kao ni vlasti na svim nivoima nisu dovoljno učinili da stanovništvo i materijalna dobra zaštite od mogućih, novih poplava.

Kozarska Dubica (Foto: M.M.)

“Te okolnosti su da direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić otvoreno priznaje da nema dovoljno sredstava u ovoj godini za vodozaštitu, odnosno da je u Federaciji BiH za uređenje riječnih korita i radove odbrane od poplava planirano svega deset miliona maraka. A da su potrebe znatno veća govori podatak da su Agenciji dostavljeni prijedlozi projekata regulacije korita vodotoka samo Prve kategorije u 2023. godini u vrijednosti od 70 do 80 miliona maraka. Takođe, da u drugom entitetu ni poslije devet godina nema adekvatnih nasipa, kojim bi se stanovnici uz riječne tokove zaštitili od mogućih izlijevanja vode i poplava. Čak su priznali da su donirana sredstva za njih potrošili za druge namjene. Ubjeđeni smo da će i sada , kada poplave ponovo prijete, vlasti opet pričati o potrebnim milionima maraka za vodozaštitu, da je za potpunu zaštitu Doboja od poplava potrebno 25 miliona maraka, Prijedora 15 miliona, da je za Drinski nasip potrebno i znatno više od tih iznosa” – zajednički je stav aktivista koji se u FBiH i RS zalažu za uređene vodotoke i bore protiv nelegalnih šljunkara.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije