STOP izgradnji MHE na Kasindolskoj rijeci

Kako je sve počelo: Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju MHE Podivič, Slapi i Samar na Kasindolskoj rijeci

Na osnovu čl. 24, 25. i 26. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/02, 91/06 i 92/09) i Odluke Vlade Republike Srpske o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu za izgradnju malih hidroelektrana “Podivič”, Slapi” i “Samar” na Kasindolskoj rijeci,broj: 04/01-012-2-2437/13od 8.11.2013. godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva,raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu koncesije

1. Predmet koncesije

Izgradnja i korišćenje MHE “Podivič”, MHE “Slapi” i MHE “Samar” na Kasindolskoj rijeci, na području općine Trnovo, grad Istočno Sarajevo.

2. Opis projekta

– MHE “Podivič” nalazi se četiri km nizvodno od zaštićenog područja Olimpijskog centra Jahorina. Mala hidroelektrana je protočno derivaciono postrojenje sa tirolskim vodozahvatom, PJevovodom dužine 2.100 m i mašinskom zgradom koja je locirana na 870 m.n.m. Vrijednost investicije je 3.923.000,00 KM;

– MHE “Slapi” je protočno derivaciono postrojenje sa tirolskim vodozahvatom, cjevovodom dužine 800 m i mašinskom zgradom koja je locirana na 643,50 m.n.m. Vrijednost investicije je 2.703.000,00 KM;

– MHE “Samar” je protočno derivaciono postrojenje sa tiršskim vodozahvatom, cjevovodom dužine 1.200 m i mašinskom zgradom koja je locirana na 784 m.n.m. Vrijednost investicije je 2.977.000,00 KM.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na period do 30 godina računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji. U rok koncesiJe uključiće se vrijeme potrebno za obavljanje pripremnih radnji i završetak investipije.

4. Naknade za koncesiju

Minimalna koncesiona naknala utvrđena je na osnovu Pravilnika o utđrđivanju kriterijuma za određivanje visine koncesione naknade (Službeni glasnik Repubpike Srpske”, broj: 45/07) i sastoji se od:

  • jelnokratna naknada za pravo korišćenja predmeta koncesije uplaćuje se prije zaključenja ugovora o koncesiji za:

• MHE “Polivič” u iznosu 6.450,00 KM

• MHE “Slapi” u iznosu 5.132,00 KM

• MHE “Samar” u iznosu 5.270,00 KM

– koncesione naknade za korišćenje pojedinačno po MHE u iznosu od 1,8 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Ponuđač ne .može ponuditi niži iznos od početne procijenjene visine koncesionih naknada, navedenih u ovoj tački.

5. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva domaća i strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentapije i ovog poziva.

6. Studija ekonomske opravdanosti

Ponuđač je lužan la uz ponudu dostavi Studiju ekonomske opravdanosti sa ekčentima procjene zaštite životne sredine i ilejnim projektom (tehničkim rješenjem) izrađene u skladu sa Uputstvom o propjeni postojanja javnog interesa kod samoinicijativne ponude (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 103/05).

7. Sadržaj ponude

Ponuda, pored Studije iz tačke 6. ovog javnog poziva, treba da sadrži i sljedeće elemente:

– puni naziv i sjedište ponuđača,

– vrijeme trajanja koncesije,

– iznos jednokratne koncesione naknade i naknade za korišćenje predmeta koncesije,

– terminski plan realizacije projekta i

– visinu planirane investicije.

7.1. Uz ponudu se prilažu sljedeći dokazi:

– izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,

– uvjerenje o poreskoj registraciji,

– uvjerenje o solventnosti ponuđača izdato od strane banke,

– uvjerenje o izmirenju obaveza po osnovu poreskih i drugih obaveza,

– dokaz o obezbjeđenju finansijskih sredstava za realizaciju projekta,

– finansijske izvještaje za prethodnu godinu,

– dokaz o tehničkoj opremljenosti ili dokaz o ugovorenoj saralnji sa referentnom inženjerskom kompanijom za izvođenje radova i

– originalnu izjavu o prihvatanju Nacrga ugovora o koncesiji.

7.2. Pored gore navedenog, ponuda ponuđača treba la salrži:

– Dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude \ iznosuod 10.000,00 KM,

– Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj: 562-099- 0000130280; svrha uplate: uplata depozita; organizacioni kod 1445001,

– Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli koncesije ili ukoliko Komisija za koncesije konstatuje da ponude ne zadovoljavaju tražene uslove iz javnog poziva,

– Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu i

– ime ovlašćenog lica sa podacima za komunžaciju.

8. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

9. Način dostavljanja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom u zapečaćenoj neprovidnoj koverti sa naznakom: “Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Podivič”, MHE “Slapi” i MHE’ Samar” na Kasindolskoj rijeci” na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banjaluka.

Svi žstovi ponude sa pratećom dokumentapijom moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim brojem stranica, parafirani ili potpisani od strane ovlašćenog lica.

Sve dopune i izmjene ponude i prateća dokumentacija moraju biti

čitljivi i parafirani od strane ovlašćenog lica.

Ponuda za učešće na javnom pozivu, kao i sva dokumenta i korespon- dencijau vezi sa objavljenim javnim pozivom, moraju bigi napisani na srpskom jeziku, a ukaliko su sačinjeni na nekom drugom jezžu, moraju biti upotpunjeni zvaničnim prevodom ovlašćenog sudskog tumačaza srpski jezž.

10. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja

Ponuđači će biti naknadno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

11. Rok u kome se ponuda može povući

Ponuda se može povući najkasnije posljednjeg dana prije otvaranja ponuda. Povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu industrije, en- ergetže i rudarstva u pisanoj formi. Izjava o povlačenju ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Podivič”, MHE “Slapii MHE “Samar” na Kasindolskoj rijeci”.

12. Tenderska dokumentacija

Pravo učešća po javnom pozivu imaju samo pravna lica koja su otkupila tendersku dokumentaciju, a koja se sastoji od:

– Javnog poziva za dodjelu konpesije,

– Kriterijuma za opjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije,

– Nacrta ugovora o koncesiji,

– Olluke o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu konpesije.

Tenlerska lokumentacija može se preuzeti, uz dokaz o uplati od 300,00 KM, u prostorijama Ministarstva industrije. energetže i rularstva, svaki radni dan od 8 do 16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u “Stužbenom glasniku Republže Srpske”, u kanpelariji broj 19 – VIII sprat. Iznos sredstava za tendersku dokumentaciju uplaćuje se na žioo račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: /22511; svrha uplate: otkup tenderske dokumentacije; organizacioni kod 1445001.

13. Odustanak od izbora koncesionara

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva može u svakom trenutku odustati od izoora koncesionara. S tim u vezi, ovaj organ nije obavezan ponuđačima nadoknaditi troškove nastale u vezi sa učešćem po ovom javnom pozivu.

14. Objavljivanje poziva

Ovaj poziv objaviće se u “Službenom glasnžu Republže Srpske”, dnevnom listu “Glas Srpske i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva www.vladars.net. Neblagovremene, nepotpune kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

15. Podaci o licima zaduženim za davanje informacija relevantnih za postupak javnog poziva

Mićo Vrhovac, tsl. 051/ 339-699,051/339-581

Broj: 05.05/012-2388-3/13          

Datum: 17.12.2013. godine           

MINISTAR

Dr Željko Kovačević

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije