STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

Prosvjetna inspekcija intervenisala na nezakonitosti u Slobomir P Univerzitetu

Vanredna inspekcijska kontrola na Slobomir P Univerzitetu, provedena nakon upita neformalne grupe studenata okupljenih oko inicijative „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“ o statusu prijave podnesene od strane profesora navedenog univerziteta, potvrdila je sumnje o nezakonitostima na ovoj nekada prestižnoj visokoškolskoj ustanovi, jednoj od prvih privatnih u cijeloj BiH.

Potvrđene su tvrdnje profesora o problemima zbog kojih trpe studenti, ali i zaposleni na ovom Univerzitetu. Među kojima se posebno ističu one da organi fakulteta, počevši od rektora pa naniže, nisu formirani u skladu sa zakonskim propisima.

„O prevarama u finansijskom i drugom smislu tek bi se moralo reagovati. Računi ove institucije su blokirani. Isplate, kao što su plate i ostalo se vrše u gotovini. Sve ovo smo naveli sa krajnjim ciljem da se ne dovode u zabludu studenti ovog Univerziteta, kojima niko nije saopštio takvo stanje, čiji roditelji izdvajaju zadnju marku za školovanje svoje djece. A na kraju će dobiti diplome upitne vrijednosti. Jer, Univerzitet nije upisan nikada u Registar visokoškolskih ustanova u BiH, jedino jeste u Registar visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, sa akreditacijom koja je istekla gotovo prije godinu dana.“, navode revoltirani profesori, postavljajući pitanje nadležnim institucijama:

Zar može biti akreditovana jedna visokoškolska ustanova koja je u svim segmentima izigrala zakonske propise a djeluje u sistemu obrazovanja kao da je sve u najboljem redu“.

Iz ovog Univerziteta i dalje nema odgovora na upit da pojasne navode iz prijave profesora, ali je zato odgovor stigao iz Republičke uprave za inspekcijske poslove, sa prezentacijom nalaza vanredne inspekcijske kontrole na Univerzitetu.

INSPEKCIJA POTVRDILA NAVODE O BROJNIM KRŠENJIMA ZAKONA

U postupku provođenja inspekcijskog nadzora utvrđeno je da Univerzitet suprotno Zakonu o visokom obrazovanju nije formirao Upravni odbor, nisu formirana Naučno nastavna vijeća za akademsku 2020/21 godinu za Fakultet za informacione tehnologije, Fakultet za ekonomiju i menadžment, Pravni fakultet i Akademiju umjetnosti.

Posebno je apostrofirano nezakonito angažovanje profesora dr Sime Bozala, rođenog 1951. godine, za koga je, u ranije podnesenoj prijavi, navedeno da je mimo zakona imenovan za prorektora za međunarodnu saradnju, iako je penzionisan i nije ni mogao dobiti ugovorno produženje rada. Inspekcija je utvrdila kršenje zakona, konstatujući da je on 1. oktobra odlukom Senata biran u zvanje redovnog profesora na neodređeno vreme, iako mu je zakonski prestao radni odnos po navršenju 68. godina života, da je u penziju otisao u zvanju vanrednog profesora i nije se mogao izabrati u nastavničko zvanje nakon penzionisanja.

Dr Simo Bozalo nije moga biti izabran ni u svojstvu odgovornog nastavnika na Drugom ciklusu studija, niti, odlukom Senata, za vd prorektora za međunarodnu saradnju i razvoj, konstatovano je, između ostalog, u odgovoru vd glavnog republičkog inspektora Marijane Pavlović.

Republički prosvjetni inspektor je naložio Senatu Slobomir P Univerziteta da formira Upravni odbor i Naučno-nastavna vijeća fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Takođe i da Senat poništi svoju odluku o izboru u zvanje redovnog profesora, kao i vd prorektora za međunarodnu saradnju dr Sime Bozala, te da ga isključi iz nastavnog procesa odgovornog nastavnika na Drugom ciklusu studija.

AGENCIJA NEMA ODGOVOR NA PITANJE DA LI SU STUDENTSKE DIPLOME VALIDNE

Republička inspekcija je reagovala samo na dio navoda iz prijave profesora, dok se o ostalim trebaju izjasniti drugi nadležni kojima je prijava upućena, a to su predsjednik RS, Predsjednik Vlade RS, Ministarstvo za nauku za visoko obrazovanje, Poreska uprava RS i agencije za akreditaciju RS i BiH.

Za sada, oglasila se još samo Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, konstatujući da je akreditacija Slobomir P Univerzitetu istekla gotovo prije godinu dana, ali da je Univerzitet u postupku reakreditacije i da oni ovaj prelazni period do donošenja odluke, a najkasnije do 21. januara 2022. godine, tretiraju kao da je i dalje akreditovan. Tako ne misle i u zajedničkoj agenciji na nivou BiH, koja nije Slobomir P Univerzitet nikada upisala u svoj registar, te su je zbog toga iz ove ustanove tužili.

Što se tiče Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, ona je sa svoje web stranice privremeno uklonila i Informativnu listu licenciranih visokoškolskih ustanova u Bosni  i Hercegovini. Javnost je od strane Agencije obavještena da je došlo do određenog nerazumjevanja i pogrešnog tumačenja podataka sa ove liste, te da je odlučila da privremeno ukloni navedenu listu sa svoje web stranice, a zainteresovani su upućeni da se za sve informacije u vezi sa licenciranim visokoškolskim ustanovama obraćate nadležnim obrazovnim vlastima – Ministarstvu prosvjete i kulture RS, kantonalnim ministarstvima obrazovanja i Odjeljenju za obrazovanje Brčko distrikta BiH. Ta „privremenost“ traje gotovo godinu dana i dovoljno svjedoči u kakvom je stanju visoko obrazovanje u BiH i saradnja nadležnih agencija.

Podsjetimo da visokoškolske ustanove u RS, po novom Zakonu o visokom obrazovanju, koji je stupio na snagu 18. jula, više ne mogu izdavati diplome studentima ukoliko nemaju validnu akreditaciju.

„Javne isprave mogu izdavati samo akreditovane visokoškolske ustanove.“ – decidno je navedeno u alineji 4 u članu 40 tog Zakona.

U Agenciji za akreditaciju RS nemaju odgovor na pitanje da li su diplome koje izdaju visokoškolske ustanove u periodu „reakreditacije“, odnosno periodu u kome nakon što im je istekla prethodna dozvola pokušavaju doći do nove, kao što je slučaj sa Slobomir P Univerzitetom – validne. I posebno – da li će biti validne i ako ustanova ne dobije ponovnu akreditaciju.

I, u krajnjoj liniji, mogu li biti validne, čak i da se radi o akreditovanoj ustanovi, sa ovim stepenom utvrđenih nezakonitosti u njenom radu?

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije