STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

“Slobomir P univerzitetu” ističe vrijeme. “Apeironu” i “Prometeju” godina i po da se reakreditiraju.

Privatnoj visokoškolskoj ustanovi Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka je, u ovoj godini, istekla akreditacija, ali je Dopunskim rješenjem ustanova u postupku reakreditacije podnesenim zahtjevom za reakreditaciju i “Aperion” se smatra akreditovanim do 24.2.2023. godine.

Takođe, smatra se akreditovanim i u Državnom registru je Dopunskim rješenjem i Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka do 18.4.2023. godine, jer je ova ustanova u postupku provjere preduslova za reakreditaciju.

U Registru HEA BiH sa isteklom akreditacijom je Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, a formalno je u postupku reakreditacije. Od strane Agencije za visoko obrazovanje RS upućeno joj je Pismo očekivanja da u roku od godinu dana otkloni nedostatake u radu, a na izvještaj Komisije stručnjaka je škola dala primjedbe. Kod Agencije RS ova visoka škola se još vodi u statusu da je u postupku reakreditacije.

U registru AVORS ukupno je 20 visokoškolskih ustanova, uključujući i Visoku školu “Primus” Gradiška, koja je prestala sa radom akademske 2018/2019. godine i Komunikološki koledž u Banjaluci “Kapa Fi” koji je stečajem prestao sa radom akademske 2020/2021. godine.

Među VŠU koji imaju akreditaciju Agencije RS i Agencije HEA BiH su Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Visoka poslovno tehnička škola Doboj. U ovoj godini akreditovani su i Visoka medicinska škola Prijedor, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, a reakreditovani su Univerzitet Sinergija Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Visoka škola Banja Luka College, a akreditacija im traje pet godina.

Prema Mapi koju je Neformalna grupa studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” sačinila nakon istraživanja, u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, je pet VŠU koje nemaju akreditaciju, iako se nalaze u registru Agencije RS. To su Slobomir P Univerzitet sa statusom da je ustanova u postupku provjere preduslova za reakreditaciju, dok su sa statusom da su u postupku provjere preduslova za akreditaciju Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Banja Luka, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj. Nije poznato kada će biti upisane u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, a tih podatka, odnosno do koje je faze došao postupak njihovog akreditovanja, nema ni u registru Agencije RS.

Trenutno, u najnepovoljnijem položaju je Slobomir P Univerzitet, koji je kod Agencije RS u postupku provjere za reakreditaciju i dopunskim rješenjem ostaje mu još svega 46 dana,  odnosno do 22.1.2022. godine da obezbijedi akreditaciju, nakon čega mu prijeti da prestane sa radom.

-U produžetku naših aktivnosti, pratićemo posebno situaciju sa ovom visokoškolskom ustanovom. Tražićemo odgovor od nadležnih agencija da na vrijeme, prije isteka krajnjeg roka za reakreditaciju, pojasne da li će dobiti rješenje. Jer, u suprotnom, studenti koji studiraju na SPU će se naći u velikom problemu – kaže član studentske grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” Goran Ristić.

Inače, kod HEA BiH ukupno je iz RS upisano 13 visokoškolskih ustanova, deset ih je akreditovano i reakreditovano, podnesen je Zahtjev za reakreditaciju “Apeirona” i “Prometeja”, a  Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac je sa nejasnim statusom nakon upućivanja Pisma očekivanja Agencije RS i bez zvaničnog rješenja o reakreditaciji.

Kada je riječ o akreditovanju VŠU u BiH, u Banjaluci je u drugoj polovini novembra održana 5. sjednica Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Mitar Perušić.

Na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora bio je radni materijal dokumenta „Instrukcija o načinu priznavanja akreditacije studijskih programa koji se izvode na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ kao i formiranje Radne grupe za izradu dokumenta „Modeli i postupci sistemske akreditacije“.

Članovi  Upravnog odbor saglasili su se da je potrebno prvo izraditi i definisati modele sistemske akreditacije, a u okviru čega bi bio definisan  i inkorporiran sadržaj Instrukcije.

Upravni odbor dao je saglasnost da tri člana ovog tijela, prof. dr Suad Kunosić,  prof. dr Luciana Boban  i Zorana Štaka predstavljaju Upravni odbor i učestvuju u radu buduće Radne grupe za izradu dokumenta „Modeli i postupci sistemske akreditacije“.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije