Građanski aktivizam

CRMA: Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje prijedloga projekata “Monitoring javnih nabavki”

Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) uputilo je javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerene na borbu protiv korupcije s fokusom na antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki. Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtjevane dokumente i to isključivo putem online platforme za apliciranje dostupne na linku: http://tender.protivkorupcije.ba/ Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 27. novembar 2023. do 16:00 časova. Detalji poziva u nastavku.

POZADINA

Petogodišnji projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC) provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat se implementira u periodu septembar 2019 – septembar 2024. godine.

Cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoima. Projakat ACFC ima za svrhu da civilno društvo bude reprezentativno i kredibilno u borbi protiv korupcije.

U skladu sa ciljem projeka, ACFC će kroz program malih grantova podržati organizacije civilnog društva da rade na rješavanju konkretnih antikorupcionih inicijativa u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, pokreću kampanje usmjerene na više nivoe vlasti, te podržati organizacije civilnog društva da provode antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki. Mobilizacija javnosti, povećan angažman građana u borbi protiv korupcije, javni pritisak na donosioce odluka i nosioce javnih funkcija da rade u interesu građana i bore se protiv korupcije, ključno je za hvatanje u koštac sa ovim društvenim fenomenom.

Organizacije civilnog durštva koje kroz ovaj javni poziv budu podržane, istovremeno će dobiti priliku da rade na daljnoj izgradnji vlastitih kapaciteta u pogledu borbe protiv korupcije i održivosti svojih organizacija kroz treninge i usavršavanja planirana ovim projektom. Pored ovoga, selektovane organizacije će moći da učestvuju u programu jačanja kapaciteta i obuka u oblasti nadzora nad procesom javnih nabavki, koje će organizovati i realizovati projekat USAID/BIH E-Governance. Ukupno posmatrano, kroz oba projekta (ACFC i E-governance) organizacije će tokom godine imati mogućnost učešća na 2-3 treninga.

CILJEVI I TEME POZIVA

Tema ovog javnog poziva je monitoring javnih nabavki. U okviru ovog poziva biće dodjeljena sredstva (fiksni iznos granta) za provođenje antikorupcijskog monitoringa javnih nabavki, što podrazumjeva:

 • Permanentni, kontinuirani monitoring javnih nabavki kroz sve faze postupka javne nabavke

(planiranje i objava javne nabavke, pripremanje tenderske dokumentacije, ocjenjivanje ponuda, ugovaranje, realizacija ugovora, žalba na postupak javne nabavke, poništenje postupka javne nabavke) na temelju metodologije koja je definisana od strane ACFC partnera Udruženja CRMA i TIBiH;

 • Prikupljanje i unos monitoring podataka u online platformu “Pratimo tendere” (www.pratimotendere.ba )
 • Pisanje izvještaja o rezultatima monitoringa

Nakon selekcije uspješnih aplikanata, Udruženje CRMA će obezbjediti obuku za provođenje monitoring metodologije i korištenje portal “Pratimo tendere” (pratimotendere.ba). Dobitnicima grant sredstava biće obezbjeđena edukacija i stručna podrška u provođenju aktivnosti.

FINANSIJSKI OKVIR

Ukupan iznos dostupnih grant sredstava u okviru ovog poziva je 30.000,00 USD.

Iznos pojedinačnog granta (fiksni iznos granta) u okviru ovog poziva je 6.000,00 USD.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva su:

 • Finansiranje religijskih aktivnosti
 • Međunarodna putovanja
 • Isplata naknada državnim/javnim službenicima za angažman u okviru projekta, a koji predstavlja njihove redovne profesionalne dužnosti i odvija se za vrijeme njihovog redovnog radnog vremena
 • Promotivne i/ili lobističke aktivnosti za političke partije, zvaničnike vlasti, religijske aktivnosti
 • Prikupljanje sredstava (fundraising)
 • Revolving kredita
 • Kreditiranje trećih strana
 • Servisiranje dugova i troškova izmirenja dugova (kamate)
 • Kupovina određene opreme ili imovine/motornih vozila, zemljišta, nekretnina
 • Troškovi nastali prije potpisivanja ugovora
 • Troškovi putovanja i/ili učešća na seminarima, konferencijama, studijskim posjetama,
 • kongresima (koja nisu povezana sa svrhom i ciljevima dodjele sredstava)

PERIOD PROVOĐENJA I TRAJANJE PROJEKTA

Planirano trajanje projekata je šest (6) mjeseci, sa početkom u januaru/februaru 2024. i završetkom u junu/julu 2024., a najkasnije do 15. avgusta 2024. godine.

KVALIFIKACIONI KRITERIJI

Prihvatljivi kandidati za ovaj poziv su organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije) iz Bosne I Hercegovine. Dodatni kvalifikacioni uslovi su:

 • dokazano iskustvo, vještine i reputacija u oblasti koja je relevantna za ciljeve i temu poziva
 • rješenje o registraciji organizacije kao dokaz pravnog statusa organizacije

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije nemaju pravo učešća na ovom javnom pozivu.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE APLIKACIJE

Aplikanti su obavezni da podnesu sljedeću dokumentaciju:

 • Prijedlog projekta (Aplikacioni formular)
 • Budžet (Excel sheet)
 • Rješenje o registraciji organizacije
 • CV projektnog osoblja

Aplikacije se dostavljaju na jednom od zvaničnih jezika koji se koriste u Bosni i Hercegovini.

Nekompletne aplikacije, te aplikacije na neodgovarajućim obrascima, biće automatski odbijene.

PODNOŠENJE APLIKACIJE

Aplikacije  se   podnose  isključivo  putem   online   platforme   za                 apliciranje      dostupne  na         linku:

http://tender.protivkorupcije.ba/

Aplikacije podnijete na bilo koji drugi način (npr. email, pošta, fax, kurirska služba) neće se uzimati u razmatranje. Nekompletne aplikacije biće odbijene.

Rok za podnošenje aplikacija: 27.novembar 2023. do 16:00 časova

Sve aplikacije podnijete nakon roka biće automatski odbijene.

EVALUACIONI KRITERIJI I VREDNOVANJE PROJEKATA

Grant sredstva će biti dodjeljena putem konkurentnog procesa. Evaluaciona komisija će pregledati projektne prijedloge i dati ocjenu ispunjenosti kriterija i relevantnosti, na skali od 1-5 (1 – najniža ocjena, 5 – najviša ocjena).

Projektni prijedlozi moraju zadovoljiti minimum evaluacionih kriterija tj. osvojiti određeni minimum poena kako bi bili razmatrani za dodjelu sredstava. Projektni prijedlozi koji ne pređu evaluacioni prag neće biti razmatrani za dodjelu sredstava. Evaluacioni prag iznosi 10 poena.

Evaluacioni kriteriji i tablica bodovanja su predstavljeni u tabeli.

DODJELA SREDSTAVA

Aplikanti će biti pismeno obavješteni o rezultatima evaluacije projektnih prijedloga. Izvještaj o rezultatima evaluacije i rang listi kandidata za dodjelu grant sredstava biće dostavljen na razmatranje i odobrenje od strane USAID-a.

Rezultati ovog Poziva biće poznati najkasnije četiri (4) do šest (6) sedmica od roka za podnošenja projektnih prijedloga, do odobrenja od strane USAID-a.

DODATNE INFORMACIJE

Eventualna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se postaviti isključivo u pisanoj formi putem emaila  pratimotendere.ba@gmail.com sa naznakom u nazivu emaila: Upit – ACFC MJN –ime aplikanta. Rok za postavljanje pitanja je 15.novembar 2023. godine do 16:00 časova.

 

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije