Građanski aktivizam

Vađenje šljunka na području Žepča legalno. Javni poziv za čišćenje korita rijeke Bosne na području ove općine na 7 lokaliteta.

"Uvjerili smo se unazad dva dana da su iz Vodnih inspekcija ponovo bili na visini zadatka, jer su na našu prijavu, po dojavi mještana o sumnjama u nelegalno deponovanje šljunka na području Žepča u gradskoj zoni, samo dan po prijavi inspektori provjerili na terenu te sumnje i dobili smo odgovor “

U moru pritužbi na rad zaposlenih u javnoj upravi i vlasti u BiH uopšte, u više navrata pokazalo se da je Fedaralna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo jedan od izuzetaka i rijedak primjer, barem formalne, transparentnosti rada i postupanja.

“Uvjerili smo se unazad dva dana da su iz Vodnih inspekcija ponovo bili na visini zadatka, jer su na našu prijavu po dojavi mještana o sumnjama u nelegalno deponovanje šljunka na području Žepča u gradskoj zoni samo dan po prijavi inspektori provjerili na terenu te sumnje i dobili smo odgovor. Posebno je za istaći, transparenosti što se tiče, da automatski po dostavljanju prijave podnositelji iz Kabineta direktora inspektorata dobijaju obavijest da je ona zaprimljena. Dodatno je za nas, a i za sve građane, korisno da se na njihov zvanično istaknut telefon 033 226 644 mogu prijaviti i usmeno sve uočene sumnje i nepravilnosti” – oglasili su se iz Neformalne grupe građana, okupljeni u inicijativi „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH“.

Podsjećamo, njima su se obratili žepački aktivisti sa sumnjama da je nepunih kilometar od centra grada, na lokalitetu “Žepačka polja”, formirana veća količina šljunka nastala nelegalnom eksploatacijom iz rijeke Bosne. Naveli su i da se šljunak prosijava i odvozi kamionima neidentifikovanog vlasnika u nepoznatom pravcu. Aktivisti su tvrdili da su sa problemom upoznali i općinske vlasti, koje su ih uputile da se obrate Federalnoj inspekciji, zbog čega su iz NGG uputili prijavu Fedaralnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo za postupanje, odnosno zatražili da se izvrši inspekcijski nadzor.

“Provjerom je utvrđeno da je šljunak vađen legalno. Pravni subjekt PROFIL-ISOLATION d.o.o. Žepče je na osnovu izdate Vodne saglasnosti, 1.12.2021.g. od  strane Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu broj, UP-1/21-2-40-559-2/21 izvršilo vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu u blizini Katoličkog školskog centra u Žepču” – stoji u odgovoru potpisanog od strane Glavnog vodnog inspektora Mirsada Smailagića.

Kada je riječ o Žepču, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo raspisala je Javni poziv za čišćenje i produbljivanje korita rijeke Bosne na sedam lokaliteta, jer za čišćenje i produbljivanje korita rijeka u ovoj općini, kao i za večinu ostalih u FBiH ističu ugovori 30. septembra. Javni poziv raspisan je za radove na lokalitetu naselje Begov Han – nizvodno od ušća Pepelarske rijeke prema mostu, za vađenje 16.000 m3 riječnog materijala, na lokalitetu naselje Golubinja – ušće rijeke Željeznice za vađenje 4.000 m3, na lokalitetu naselje Želeća – uzvodno od mostova za vađenje 8.000 m3, na lokalitetu ušća rijeke Papratnice, gdje je planirano vađenje 4.500 m3, na lokalitetu ušća rijeke Ograjine 3.500 m3, na lokalitetu naselje Globarica – Mišići ada  10.000 m3 i na lokalitetu naselje Lupoglav – nizvodno od vodozahvatnog objekta  8.000 m3 riječnog materijala.

Razlog vađenja materijala Agencija za vode FBiH navela je obezbjeđenje proticajnog profila, sprječavanje neželjenog meandriranja rijeka Bosne sa erozionim procesima na obalama i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava. Predviđeni rok početka vađenja materijala je po potpisu ugovora i uvođenja Izvođača u posao. Predviđeni rok završetka vađenja materijala: 31.12.2023. godine. Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe 08.09.2023. u 10:30 sati, a otvaranje ponuda će biti 08.09.2023. godine u 11:00 sati.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije